Návrh uznesenia - B6-0357/2007Návrh uznesenia
B6-0357/2007

NÁVRH UZNESENIA

24.9.2007

ktorý na základe vyhlásenia Rady
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladá Laima Liucija Andrikienė
v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
o implementácii rozhodnutia Rady o moratóriu na trest smrti

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0357/2007

Postup : 2007/2629(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0357/2007
Predkladané texty :
B6-0357/2007
Prijaté texty :

B6‑0357/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o implementácii rozhodnutia Rady o moratóriu na trest smrti

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 1. februára 2007 a 26. apríla 2007 o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti,

–  so zreteľom na usmernenia z 3. júna 1998 pre politiku EÚ vo vzťahu k tretím krajinám, ktoré sa týkajú trestu smrti,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ o zrušení trestu smrti z 19. decembra 2006 na Valnom zhromaždení OSN, ktoré pôvodne podpísalo 85 krajín zo všetkých zemepisných skupín,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ v mene Európskej únie počas štvrtého zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva 29. marca 2007,

–  so zreteľom na podporu moratória, ktorú verejne vyjadril generálny tajomník OSN počas svojej nedávnej návštevy Ríma,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskeho dňa proti trestu smrti, ktorý sa bude pripomínať každoročne 10. októbra, čo tiež podporila parlamentná konferencia predsedov 12. júla 2007,

–  so zreteľom na článok 2 Charty základných práv EÚ,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  A.   keďže potreba všeobecného moratória na trest smrti je jasným politickým rozhodnutím usilujúcim sa o zrušenie trestu smrti vo všetkých krajinách,

B.   keďže uznesenia z 1. februára 2007 a z 26. apríla 2007 vyzvali predsedníctvo EÚ, aby urýchlene predložilo uznesenie prebiehajúcemu Valnému zhromaždeniu OSN a pravidelne informovalo Parlament o dosiahnutých výsledkoch, keďže prebiehajúcemu Valnému zhromaždeniu OSN sa doteraz nepredložilo žiadne uznesenie,

C.   keďže vyhlásenie o treste smrti, ktoré Európska únia predložila na Valnom zhromaždení OSN 19. decembra 2006, dosiaľ získalo 95 podpisov krajín zo všetkých zemepisných skupín,

1.   pripomína predsedníctvu EÚ a členským štátom, že hlavným politickým obsahom uznesenia, ktoré schváli Valné zhromaždenie OSN, musí byť prijatie celosvetového moratória ako rozhodujúceho kroku smerom k zrušeniu trestu smrti;

2.   vyzýva predsedníctvo EÚ a členské štáty, aby požiadali o zaradenie uznesenia o moratóriu do programu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v rámci bodu ľudské práva s cieľom prijať uznesenie počas 62. zasadnutia Valného zhromaždenia; opätovne vyzýva predsedníctvo EÚ, aby urobilo všetko pre zapojenie čo najväčšieho počtu krajín ako spolutvorcov rezolúcie;

3.  vyzýva predsedníctvo EÚ, aby podporilo zostávajúce krajiny, ktoré nepodpísali Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach a neratifikovali ho, aby tak urobili a rovnako vyzýva tie členské štáty, ktoré nepodpísali Protokol č. 13 o treste smrti k Európskemu dohovoru o ľudských právach, aby tak urobili;

4.  opätovne vyjadruje plnú podporu myšlienke, aby inštitúcie EÚ a členské štáty spolu s Radou Európy vyhlásili 10. október za každoročný Európsky deň proti trestu smrti;

5.  vyzýva Radu a Komisiu, aby využili všetky možnosti na podporu vytvárania regionálnych zoskupení, ktoré sú za moratórium a zrušenie trestu smrti;

6.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a členským štátom OSN.