Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0358/2007Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0358/2007

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

24.9.2007

siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Józef Pinior
PSE frakcijos vardu
dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0357/2007

Procedūra : 2007/2629(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0358/2007
Pateikti tekstai :
B6-0358/2007
Priimti tekstai :

B6‑0358/2007

Europos Parlamento rezoliucija dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 1 d. ir balandžio 26 d. rezoliucijas dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo iniciatyvos,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 3 d. ES mirties bausmės politikos gaires trečiosioms šalims,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 19 d. per JT Generalinės Asamblėjos posėdį paskelbtą ES pirmininkaujančios valstybės narės pareiškimą dėl mirties bausmės panaikinimo, kurį iš pradžių pasirašė 85 šalys, atstovaujančios visiems geografiniams regionams,

–  atsižvelgdamas į ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės Europos Sąjungos vardu perskaitytą pareiškimą 2007 m. kovo 29 d. įvykusios JT Žmogaus teisių tarybos ketvirtojoje sesijoje,

–  atsižvelgdamas į tai, kad neseniai įvykusio vizito Romoje metu JT Generalinis Sekretorius pažymėjo, jog visuomenė pritaria moratoriumui,

–  – atsižvelgdamas į tai, kad kiekvienų metų spalio 10 diena skelbiama Europos kovos su mirties bausme diena ir į tai, kad tam 2007 m. liepos 12 d. pritarė Parlamento pirmininkų sueiga,

–  atsižvelgdamas į ES pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi raginimas paskelbti visuotinį mirties bausmės moratoriumą yra aiškus politinis sprendimas siekiant panaikinti mirties bausmę visose šalyse,

B.  kadangi savo 2007 m. vasario 1 d. ir balandžio 26 d. rezoliucijose Parlamentas ragino ES pirmininkaujančią valstybę narę skubiai pateikti rezoliuciją dabartinei JT Generalinei Asamblėjai ir informuoti Parlamentą apie pasiektus rezultatus, kadangi dabartinei JT Generalinei Asamblėjai šiuo metu nebuvo pateikta jokios rezoliucijos,

C.  kadangi per JT Generalinės Asamblėjos posėdį 2006 m. gruodžio 19 d. paskelbtą ES pirmininkaujančios valstybės narės pareiškimą dėl mirties bausmės panaikinimo dabar jau pasirašė 95 šalys, atstovaujančios visoms geografinėms grupėms,

1.   primena ES pirmininkaujančiai valstybei ir kitoms valstybėms narėms, kad svarbiausias politinis rezoliucijos, kurią reikia pateikti JT Generalinei Asamblėjai, turinio aspektas turi būti visuotinis moratoriumas, kuris taptų esminiu žingsniu panaikinant mirties bausmę;

2.   ragina ES pirmininkaujančią valstybę ir valstybes nares siekti, kad rezoliucija dėl moratoriumo būtų įtraukta į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos darbotvarkės punktą „Žmogaus teisės“ stengiantis, kad rezoliucija būtų priimta per 62-ąją sesiją; dar kartą ragina ES pirmininkaujančią valstybę padaryti viską, kad kuo daugiau šalių taptų šios rezoliucijos bendraautorėmis;

3.  ragina ES pirmininkaujančią valstybę narę paraginti šalis, kurios dar nepasirašė ir neratifikavo Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrojo fakultatyvinio protokolo, tai padaryti, taip pat paraginti valstybes nares, kurios dar nepasirašė Europos žmogaus teisių konvencijos protokolo Nr. 13 dėl mirties bausmės, tai padaryti;

4.  reiškia tvirtą paramą ES institucijoms ir valstybėms narėms, kartu su Europos Taryba siekiančioms kiekvienų metų spalio 10 d. paskelbti Europos kovos su mirties bausme diena; apgailestauja, kad Taryba šiuo klausimu nevieninga, ir ragina būsimąją Lenkijos vyriausybę iki galo remti šią iniciatyvą, atspindinčią pagrindines Europos Sąjungos vertybes; ragina visas ES institucijas ir valstybes nares kartu su Europos Taryba ir toliau remti šią akciją ir įgalioja Pirmininką imtis priemonių siekiant propaguoti šią politinę iniciatyvą;

5.  ragina Tarybą ir Komisiją pasinaudoti visomis įmanomomis galimybėmis ir remti regioninių koalicijų, kurios pritartų mirties bausmės moratoriumui ir panaikinimui, steigimą;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstybėms narėms, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Generalinės Asamblėjos Pirmininkui ir JT valstybėms narėms.