Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0359/2007Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0359/2007

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

24.9.2007

siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Marco Cappato, Marco Pannella, Frédérique Ries, Sarah Ludford ir Marios Matsakis
ALDE frakcijos vardu,
dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo iniciatyvos

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0357/2007

Procedūra : 2007/2629(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0359/2007
Pateikti tekstai :
B6-0359/2007
Priimti tekstai :

B6‑0359/2007

Europos Parlamento rezoliucija dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo iniciatyvos

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 1 d.[1] ir balandžio 26 d.[2] savo rezoliucijas dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo iniciatyvos,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 3 d. ES politikos, kuri trečiųjų šalių atžvilgiu vykdoma mirties bausmės klausimu, gaires,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 19 d. per JT Generalinės Asamblėjos posėdį paskelbtą ES pirmininkaujančios valstybės narės pareiškimą dėl mirties bausmės panaikinimo, kurį iš pradžių pasirašė 85 šalys, atstovaujančios visiems geografiniams regionams,

–  atsižvelgdamas į pareiškimą, kurį ES pirmininkaujanti valstybė narė Europos Sąjungos vardu paskelbė 2007 m. kovo 29 d., per ketvirtąją JT Žmogaus teisių tarybos sesiją,

–  atsižvelgdamas į tai, kad neseniai įvykusio vizito Romoje metu JT Generalinis sekretorius pažymėjo, jog visuomenė pritaria moratoriumui,

–  atsižvelgdamas į sprendimą, 2007 m. birželio 18 d. priimtą Bendrųjų reikalų ir išorės santykių taryboje, prasidėjus 62-ajai JT Generalinės Asamblėjos sesijai pateikti rezoliuciją dėl mirties bausmės vykdymo moratoriumo,

–  atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 2007 m. liepos 12 d. sprendimą, kuriame pritariama kiekvienų metų spalio 10 d. paskelbimui Europos kovos su mirties bausme diena,

–  atsižvelgdamas į ES pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi raginimas paskelbti visuotinį mirties bausmės moratoriumą yra aiškus politinis sprendimas siekiant panaikinti mirties bausmę visose šalyse,

B.  kadangi 2007 m. vasario 1 d. ir balandžio 26 d. savo rezoliucijose Parlamentas paragino ES pirmininkaujančią valstybę narę skubiai pateikti rezoliuciją per dabartinę JT Generalinės Asamblėjos sesiją ir informuoti Parlamentą apie pasiektus rezultatus; kadangi per dabartinę JT Generalinės Asamblėjos sesiją iki šiol nebuvo pateikta jokia rezoliucija,

C.  kadangi Europos Sąjungos pareiškimą dėl mirties bausmės panaikinimo, paskelbtą JT Generalinėje Asamblėjoje 2006 m. gruodžio 19 d., jau pasirašė 95 šalys, atstovaujančioms visiems geografiniams regionams,

1.  apgailestauja, kad tekste, kurį ES pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė kitiems svarbiausiems šalininkams, neatsispindi aiški rezoliucijos dėl moratoriumo, kaip esminio žingsnio siekiant panaikinti mirties bausmės vykdymą, paskirtis;

2.  reiškia susirūpinimą tuo, kad 62-osios JT Generalinės Asamblėjos sesijos išvakarėse dar nepranešta apie tikslią dieną, kurią rezoliucija dėl moratoriumo bus oficialiai įtraukta į JT Generalinės Asamblėjos darbotvarkės punktą „Žmogaus teisės“;

3.  dar kartą ragina ES valstybes nares padaryti viską, kad kuo daugiau šalių taptų šios rezoliucijos bendraautorėmis;

4.  dar kartą pripažįsta iniciatyvą, kurios ėmėsi Italijos vyriausybė; ragina Italijos vyriausybę, ES pirmininkaujančią Portugaliją ir visas ES valstybes nares priimti tekstą, kuriame būtų aiškiai prabrėžiamas „visuotinis mirties bausmės moratoriumas“, kaip žingsnis siekiant mirties bausmės panaikinimo; taip pat ragina pateikti rezoliuciją 62-osios JT Generalinės Asamblėjos sesijos aukšto lygio grupei siekiant nedelsiant paprašyti bendros visų žemynų šalių paramos;

5.  ragina visas ES valstybes nares nedelsiant parengti veiksmų planą, kuris iki metų pabaigos padėtų užtikrinti sėkmingus balsavimo rezultatus JT Generalinės Asamblėjos trečiajame komitete ir plenariniame posėdyje;

6.  suteikia įgaliojimus ad hoc delegacijai apsilankyti JT Generalinės Asamblėjos trečiajame komitete prieš balsavimą dėl rezoliucijos, supažindinti nacionalines delegacijas su Parlamento požiūriu ir dalyvauti susijusiuose komiteto posėdžiuose;

7.  ragina ES pirmininkaujančią valstybę narę paraginti šalis, kurios dar nepasirašė ir neratifikavo Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrojo fakultatyvinio protokolo, tai padaryti, taip pat paraginti valstybes nares, kurios dar nepasirašė Europos žmogaus teisių konvencijos protokolo Nr. 13 dėl mirties bausmės, tai padaryti;

8.  ragina visas Europos Sąjungos institucijas ir valstybes nares kartu su Europos Taryba nuo 2007 m. paskelbti spalio 10 d. Europos kovos su mirties bausme diena;

9.  ragina Tarybą ir Komisiją pasinaudoti visomis esamomis galimybėmis siekiant paremti regioninių koalicijų, kurios pritartų moratoriumui ir mirties bausmės panaikinimui, kūrimą;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstybėms narėms, JT Generaliniam sekretoriui, JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui ir JT valstybėms narėms.