Návrh usnesení - B6-0360/2007Návrh usnesení
B6-0360/2007

NÁVRH USNESENÍ,

24. 9. 2007

který na základě prohlášení Rady
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Monica Frassoni a Daniel Cohn-Bendit
za skupinu Verts/ALE
o provádění rozhodnutí Rady o moratoriu na trest smrti

Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0357/2007

Postup : 2007/2629(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0360/2007
Předložené texty :
B6-0360/2007
Hlasování :
Přijaté texty :

B6‑0360/2007

Usnesení Evropského parlamentu o provádění rozhodnutí Rady o moratoriu na trest smrti

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 1. února[1] a dne 26. dubna 2007[2] o iniciativě pro zavedení všeobecného moratoria na trest smrti,

–  s ohledem na obecné zásady politiky EU vůči třetím zemím týkající se trestu smrti přijaté dne 3. června 1998,

–  s ohledem na prohlášení o zrušení trestu smrti učiněné předsednictvím EU dne 19. prosince 2006 na Valném shromáždění OSN, které původně podepsalo 85 zemí ze všech geografických skupin,

–  s ohledem na prohlášení, které předneslo jménem Evropské unie její předsednictví na 4. zasedání Rady OSN pro lidská práva konaném dne 29. března 2007,

–  s ohledem na podporu moratoria, kterou veřejně vyjádřil generální tajemník OSN při své nedávné návštěvě Říma,

–  s ohledem na vyhlášení Evropského dne proti trestu smrti, který by se měl každoročně připomínat dne 10. října a který rovněž podpořila Konference předsedů Evropského parlamentu dne 12. července 2007,

–  s ohledem na článek 2 Listiny základních práv EU,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že výzva k všeobecnému moratoriu na trest smrti je jasným politickým rozhodnutím ve snaze o zrušení trestu smrti ve všech zemích,

B.  vzhledem k tomu, že ve svých usneseních ze dne 1. února 2007 a dne 26. dubna 2007 vyzval předsednictví EU, aby bezodkladně předložilo rezoluci současnému Valnému shromáždění OSN a informovalo Parlament o dosažených výsledcích; vzhledem k tomu, že současnému Valnému shromáždění OSN nebyla doposud žádná rezoluce předložena,

C.  vzhledem k tomu, že prohlášení o trestu smrti předložené Evropskou unií dne 19. prosince 2006 na Valném shromáždění OSN podepsalo nyní již 95 zemí ze všech geografických skupin,

1.  připomíná předsednictví Rady EU a členským státům, že hlavním politickým obsahem rezoluce musí být přijetí celosvětového moratoria jako základního kroku směrem ke zrušení trestu smrti;

2.  vyzývá předsednictví EU a členské státy, požadovaly uvedení rezoluce o moratoriu na pořad jednání Valného shromáždění OSN v rámci oddílu „lidská práva“, aby tak mohla být přijata během 62. zasedání Valného shromáždění; opakuje svoji výzvu předsednictví Rady EU, aby se maximálně zasadila o zapojení co největšího počtu zemí jako spoluautorů rezoluce;

3.  vyzývá předsednictví EU, aby pobídlo ty zbývající země, které se dosud nepřipojily ke druhému opčnímu protokolu k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, aby tak učinily, a také ty členské státy, které dosud nepodepsaly protokol č. 13 o zrušení trestu smrti k Evropské úmluvě o lidských právech, aby tak učinily;

4.  znovu vyjadřuje svoji plnou podporu institucím EU a členským státům, aby každoročně dne 10. října společně s Radou Evropy vyhlásily Evropský den proti trestu smrti; lituje proto, že Polsko v Radě tuto iniciativu vetovalo, což je v rozporu se základními hodnotami Evropské unie; lituje, že tato nejednotnost oslabuje pozici EU na Valném shromáždění OSN; vyzývá všechny instituce a členské státy Evropské unie, aby společně s Radou Evropy nadále podporovaly tato opatření a pověřuje svého předsedu, aby vyvinul politickou iniciativu s cílem propagovat Evropský den proti trestu smrti;

5.  vyzývá Radu a Komisi, aby využily každé příležitosti a podpořily vytváření regionálních koalic pro moratorium a pro zrušení trestu smrti;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům EU, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění a členským státům OSN.