Forslag til beslutning - B6-0361/2007Forslag til beslutning
B6-0361/2007

  FORSLAG TIL BESLUTNING

  24.9.2007

  på baggrund af Rådets redegørelse
  jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
  af André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto og Willy Meyer Pleite
  for GUE/NGL-Gruppen
  om Rådets strategi med henblik på at få vedtaget en resolution på FN's generalforsamling om et internationalt moratorium for dødsstraf

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0357/2007

  Procedure : 2007/2629(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B6-0361/2007
  Indgivne tekster :
  B6-0361/2007
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B6‑0361/2007

  om Rådets strategi med henblik på at få vedtaget en resolution på FN's generalforsamling om et internationalt moratorium for dødsstraf

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sine beslutninger af 1. februar[1] og 26. april 2007[2] om initiativet til et universelt moratorium for dødsstraf,

  –  der henviser til retningslinjerne af 3. juni 1998 for EU's politik over for tredjelande med hensyn til dødsstraf,

  –  der henviser til EU-formandskabets erklæring om afskaffelse af dødsstraf, som blev afgivet på FN’s generalforsamling den 19. december 2006 og i første omgang undertegnet af 85 lande fra alle geografiske områder,

  –  der henviser til EU-formandskabets erklæring på Den Europæiske Unions vegne på FN's Menneskerettighedsråds fjerde samling den 29. marts 2007,

  –  der henviser til den støtte til et moratorium, som FN’s generalsekretær offentligt gav udtryk for under sit besøg i Rom for nylig,

  –  der henviser til, at der indføres en europæisk dag mod dødsstraf den 10. oktober hvert år, hvilket Parlamentets Formandskonference også tilsluttede sig den 12. juli 2007,

  –  der henviser til artikel 2 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

  –  der henviser til protokol nr. 13 om dødsstraf til den europæiske menneskerettighedskonvention,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

  A.  der henviser til, at kravet om et universelt moratorium for dødsstraf er en klar politisk beslutning med henblik på at søge at afskaffe dødsstraf i alle lande,

  B.  der henviser til, at det i sine beslutninger af 1. februar og 26. april 2007 opfordrede EU’s formandskab til omgående at forelægge en resolution på FN’s aktuelle generalforsamling og holde Parlamentet orienteret om de opnåede resultater, og henviser til, at der på indeværende tidspunkt endnu ikke er forelagt nogen resolution på FN’s aktuelle generalforsamling,

  C.  der henviser til, at den erklæring om dødsstraf, som Den Europæiske Union forelagde på FN’s generalforsamling den 19. december 2006, nu er blevet undertegnet af 95 lande fra alle geografiske områder,

  1.  minder EU's formandskab og medlemsstater om, at resolutionens politiske hovedindhold skal være vedtagelse af et verdensomspændende moratorium som et afgørende skridt mod dødsstraffens afskaffelse;

  2.  opfordrer EU's formandskab og medlemsstater til at søge at få moratorieresolutionen opført på FN-Generalforsamlingens dagsorden under emnet Menneskerettigheder, således at den kan vedtages på forsamlingens 62. samling; opfordrer på ny EU-formandskabet til at gøre sit yderste for at få det størst mulige antal lande til at medunderskrive resolutionen;

  3.  opfordrer EU-formandskabet til at tilskynde de lande, som endnu ikke har undertegnet og ratificeret den anden valgfrie protokol til den internationale konvention om civile og politiske rettigheder, til at gøre dette, og de medlemsstater, som ikke har undertegnet protokol nr. 13 om dødsstraf til den europæiske menneskerettighedskonvention, til at gøre dette;

  4.  erklærer på ny, at det går fuldt ind for, at EU's institutioner og medlemsstater sammen med Europarådet erklærer den 10. oktober hvert år for europæisk dag mod dødsstraf;

  5.  fordømmer den polske regerings veto mod afholdelsen af den første europæiske dag mod dødsstraf, som efter planen skal ske i 2007; understreger, at denne holdning er en åbenlys krænkelse af Den Europæiske Unions grundlæggende principper;

  6.  opfordrer sin formand og Formandskonferencen til i samarbejde med Rådet, Kommissionen og Europarådet den 10. oktober 2007, som er under en kort mødeperiode, at organisere et politisk initiativ mod dødsstraf i hele verden, også med det formål på FN's generalforsamling at få vedtaget en resolution om et internationalt moratorium for henrettelser;

  7.  insisterer på, at vedtagelsen af moratoriet for dødsstraf bør være et af de grundlæggende elementer i EU-aftaler med tredjelande og ikke blot fungere som et eventuelt påskud for at nægte at gennemføre en relevant aftale, således som det har været tilfældet med den aftale om udlevering, som EU og USA undertegnede den 25. juni 2003;

  8.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at benytte enhver lejlighed til at støtte dannelsen af regionale koalitioner, der går ind for et moratorium for dødsstraf hhv. afskaffelse af dødsstraf;

  9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU’s medlemsstater, FN's generalsekretær, formanden for FN's Generalforsamling og FN's medlemsstater.