Návrh uznesenia - B6-0361/2007Návrh uznesenia
B6-0361/2007

NÁVRH UZNESENIA

24.9.2007

ktorý na základe vyhlásenia Rady
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto a Willy Meyer Pleite
v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
o stratégii Rady EÚ na prijatie rezolúcie valného zhromaždenia OSN o moratóriu na trest smrti

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0357/2007

Postup : 2007/2629(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0361/2007
Predkladané texty :
B6-0361/2007
Prijaté texty :

B6‑0361/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii Rady EÚ na prijatie rezolúcie valného zhromaždenia OSN o moratóriu na trest smrti

Európsky parlament,

—  so zreteľom na svoje uznesenia z 1. februára 2007[1] a 26. apríla 2007[2] o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti,

—   so zreteľom na usmernenia pre politiku EÚ vo vzťahu k tretím krajinám z 3. júna 1998, ktoré sa týkajú trestu smrti,

—   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ o zrušení trestu smrti z 19. decembra 2006 na Valnom zhromaždení OSN, ktoré pôvodne podpísalo 85 krajín zo všetkých zemepisných oblastí,

—   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ v mene Európskej únie počas štvrtého zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva 29. marca 2007,

—   so zreteľom na verejnú podporu moratória, ktorú vyjadril generálny tajomník OSN počas svojej nedávnej návštevy v Ríme,

—   so zreteľom na ustanovenie Európskeho dňa boja proti trestu smrti, ktorý sa bude pripomínať každoročne 10. októbra, čo tiež podporila parlamentná konferencia predsedov 12. júla 2007,

—   so zreteľom na článok 2 Charty základných práv EÚ,

—   so zreteľom na Protokol č. 13 k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ktorý sa týka trestu smrti,

—   so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže požiadavka všeobecného moratória na trest smrti je jasným politickým rozhodnutím zameraným na zrušenie trestu smrti vo všetkých krajinách;

B.   keďže uznesenie z 1. februára 2007 a 26. apríla 2007 vyzvalo predsedníctvo EÚ, aby urýchlene predložilo uznesenie súčasnému Valnému zhromaždeniu OSN a informovalo Parlament o dosiahnutých výsledkoch; keďže súčasnému Valnému zhromaždeniu OSN sa doteraz nepredložilo žiadne uznesenie;

C.   keďže vyhlásenie o zrušení trestu smrti, ktoré Európska únia predniesla na Valnom zhromaždení OSN 19. decembra 2006, dosiaľ podpísalo 95 krajín zo všetkých zemepisných oblastí;

1.   pripomína predsedníctvu EÚ a členským štátom, že hlavným politickým obsahom uznesenia musí byť prijatie celosvetového moratória ako rozhodujúci krok smerom k zrušeniu trestu smrti;

2.   vyzýva predsedníctvo EÚ a členské štáty, aby požiadali o zaradenie rezolúcie o moratóriu do programu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v rámci bodu ľudské práva, aby táto rezolúcia bola prijatá počas jeho 62. zasadnutia; opätovne vyzýva predsedníctvo EÚ, aby urobilo všetko pre zapojenie čo najväčšieho počtu krajín ako spolutvorcov rezolúcie;

3.  vyzýva predsedníctvo EÚ, aby vyzvalo zostávajúce krajiny, ktoré nepodpísali Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach alebo ho neratifikovali, aby tak urobili, a rovnako vyzýva tie členské štáty, ktoré nepodpísali Protokol č. 13 o treste smrti k Európskemu dohovoru o ľudských právach, aby tak urobili;

4.  opätovne vyjadruje plnú podporu myšlienke, aby inštitúcie EÚ a členské štáty spolu s Radou Európy vyhlásili 10. október za každoročný Európsky deň boja proti trestu smrti;

5.  považuje za odsúdeniahodné, že poľská vláda sa postavila proti organizovaniu prvého Európskeho dňa boja proti trestu smrti plánovanému na rok 2007; zdôrazňuje, že takéto správanie je otvoreným nerešpektovaním základných princípov Európskej únie;

6.  vyzýva svojho predsedu a konferenciu predsedov, aby pri príležitosti 10. októbra 2007 v spolupráci s Radou, Komisiou a Radou Európy zorganizovala deň „mini-zasadnutí“ – ako politickú iniciatívu zameranú proti trestu smrti vo svete a na prijatie rezolúcie Valného zhromaždenia OSN o medzinárodnom moratóriu na vykonávanie trestu smrti;

7.  trvá na tom, že prijatie moratória na trest smrti by malo tvoriť jeden zo základných pilierov dohôd EÚ s tretími krajinami a nemalo by ponúkať iba možnosť odmietnuť uplatňovanie príslušnej dohody, ako napríklad dohody EÚ – USA o extradícii podpísanej 25. júna 2003;

8.  vyzýva Radu a Komisiu, aby využili všetky príležitosti na podporu vytvárania regionálnych koalícií v prospech moratória a zrušenia trestu smrti;

9.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a členským štátom OSN.