Forslag til beslutning - B6-0362/2007Forslag til beslutning
B6-0362/2007

FORSLAG TIL BESLUTNING

25.9.2007

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Annemie Neyts-Uyttebroeck, Thierry Cornillet og Philippe Morillon
for ALDE-Gruppen
om ESFP-operationen i Tchad og Den Centralafrikanske Republik

Procedure : 2007/2627(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0362/2007
Indgivne tekster :
B6-0362/2007
Vedtagne tekster :

B6‑0362/2007

Europa-Parlamentets beslutning om ESFP-operationen i Tchad og Den Centralafrikanske Republik

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til konflikten i Darfur og dens store indvirkning på regionen, navnlig den østlige del af Tchad samt den nordlige del af Den Centralafrikanske Republik,

–  der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23.-24. juli 2007, hvori Rådet "anmodede sine kompetente organer om at fortsætte planlægningen med henblik på en eventuel afgørelse om en overgangsoperation inden for rammerne af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik til støtte for FN's multidimensionelle tilstedeværelse i det østlige Tchad og den nordøstlige del af Den Centralafrikanske Republik, som skal forbedre sikkerheden i disse områder",

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1769(2007) af 31. juli 2007 om indsættelse af en AU-FN-hybridstyrke i Darfur (UNAMID), indledningsvis for en periode på 12 måneder,

–  der henviser til Arusha-mødet om fred i Darfur, der fandt sted fra den 3. til den 6. august 2007,

–  der henviser til undertegnelsen i Ndjamena den 13. august 2007 i nærværelse af repræsentanter for det internationale samfund og af det tchadiske statsoverhoved, præsident Idriss Deby Itno, af den politiske aftale om en intensivering af den demokratiske proces i Tchad med deltagelse af alle de tchadiske partier i regeringsflertallet og i oppositionen,

–  der henviser til formandserklæringen af 27. august 2007 fra FN's Sikkerhedsråd, hvori dette bekræftede sin vilje til at etablere en FN-mission i Tchad og hilste EU's hensigt om at yde støtte i form af en militær ESFP-mission velkommen,

–  der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om situationen i Darfur,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at 12 lejre langs Tchads østlige grænse mod Sudan i øjeblikket som følge af konflikten i Darfur og dennes grænseoverskridende konsekvenser er hjemsted for omkring 238 000 flygtninge fra Sudan, 44 600 flygtninge fra Den Centralafrikanske Republik og 170 000 internt fordrevne personer,

B.  der er bekymret over sikkerhedssituationen i den østlige del af Tchad, der siden 2006 er blevet stadigt værre som følge af sammenstød mellem tchadiske sikkerhedsstyrker og tchadiske oprørere og militære indfald fra Janjaweed-militser og væbnede grupper fra Sudan, hvortil kommer bandekriminalitet og angreb på humanitære organisationer,

C.  der glæder sig over FN's Sikkerhedsråds resolution 1769(2007), der indeholder mandat til indsættelse af en AU-FN-styrke på 26 000 soldater i Darfur, hvilket med indsættelsen af en FN-politistyrke og den planlagte ESFP-operation i den østlige del af Tchad og den nordlige del af Den Centralafrikanske Republik vil bidrage til at skabe fred i hele regionen,

D.  der støtter FN's generalsekretær Ban Ki-moons bestræbelser på at nå frem til en forhandlingsløsning på konflikten i Darfur ved at fremme kontakten mellem de sudanesiske myndigheder og de forskellige oprørsgrupper,

E.  der glæder sig over alle tchadiske politiske partiers undertegnelse i Ndjamena den 13. august 2007 af en aftale om at styrke den demokratiske proces i Tchad,

F.  der noterer sig det libyske lederskabs bestræbelser på at nå frem til en løsning på den interne konflikt i Tchad i samarbejde med de grupper, der ikke undertegnede den foregående aftale,

1.  mener, at en koordineret indsats fra EU's og FN's side kan bidrage til at skabe forudsætningerne for, at konfliktens forskellige parter i hele området Darfur/det østlige Tchad/den nordlige del af Den Centralafrikanske Republik kan nå frem til en politisk løsning, som kan gøre en ende på den manglende sikkerhed i regionen og således lette flygtningenes og de internt fordrevnes tilbagevenden til deres landsbyer;

2.  støtter i denne forbindelse iværksættelsen af en ESFP-operation i den østlige del af Tchad og den nordlige del af Den Centralafrikanske Republik med det formål at skabe sikkerhed i disse to regioner og således bidrage til at gøre AU-FN-operationen i Darfur mere effektiv og støtte den FN-politistyrke, der skal indsættes i den østlige del af Tchad til at træne og rådgive de tchadiske politistyrker, hvis opgave vil være at skabe sikkerhed i lejrene og landsbyerne og at kontrollere grænseområderne;

3.  konstaterer, at denne ESFP-operation i den østlige del af Tchad og den nordlige del af Den Centralafrikanske Republik primært er af humanitær art;

4.  henstiller, at denne humanitære ESFP-operation i den østlige del af Tchad og den nordlige del af Den Centralafrikanske Republik underkastes følgende betingelser:

  • der skal på forhånd fastsættes en klar tidsramme for den europæiske styrkes (EUFOR) indsats
  • EUFOR skal have et robust mandat og klare regler for sine operationer, som giver mulighed for brug af magt, når dette er nødvendigt, navnlig i tilfælde af angreb på civile, lejre, landsbyer og humanitære arbejdere og i selvforsvar
  • EUFOR skal etablere effektive kommunikationsforbindelser med UNAMID for på så effektiv vis som muligt at skabe sikkerhed i det område, den har ansvaret for,
  • der skal inden indsættelsen af EUFOR opstilles en klar exit-strategi, som lige fra begyndelsen bør indeholde regler for erstatning af EUFOR med en anden styrke (det være sig en AU-, en FN- eller en hybridstyrke);

5.  anmoder Rådet om løbende at informere Europa-Parlamentet, navnlig gennem Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar, om operationens forskellige faser (krisestyringskoncept (CMC), fælles aktion, operationskoncept (CONOPS), operationsplan (OPLAN), styrkeopbygningsproces, operationens gang indtil dens afslutning og indhøstede erfaringer);

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og FN's generalsekretær.