Förslag till resolution - B6-0368/2007Förslag till resolution
B6-0368/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

25.9.2007

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Francis Wurtz
för GUE/NGL-gruppen
om den senaste tidens händelser i Burma

Förfarande : 2007/2633(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0368/2007
Ingivna texter :
B6-0368/2007
Antagna texter :

B6‑0368/2007

Europaparlamentets resolution om den senaste tidens händelser i Burma

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sedan några dagar genomförs de största politiska och sociala demonstrationerna på tjugo år i Burma, ledda av buddistmunkar som protesterar mot ökade levnadskostnader och kräver politiska och demokratiska reformer i landet.

B.  Redan tidigare har Europaparlamentet utfärdat resolutioner som innehållit uppmaningar till inrättande av ett demokratiskt system i Burma och som fördömt de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som militärjuntan begått under sina år vid makten de senaste fyrtiofem åren.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd till alla som demonstrerar i Yangon och på andra platser i Burma och som kräver sociala och politiska reformer för att hjälpa civilbefolkningen, som blivit allt fattigare under 45 år av militärdiktatur.

2.  Europaparlamentet kräver att militärjuntan avstår från varje form av militär intervention eller polisvåld mot demonstranterna.

3.  Europaparlamentet begär att Aung San Suu Kyi och alla andra politiska fångar i Burma omedelbart och ovillkorligen ska frisläppas.

4.  Europaparlamentet fördömer militärregimen SPDC (Statens råd för fred och utveckling) för dess obarmhärtiga förtryck av det burmesiska folket under 45 år och dess totala underlåtenhet att ta några egentliga steg i riktning mot demokrati.

5.  Europaparlamentet kräver att den nuvarande så kallade konstitutionella processen ska upphöra och ersättas av ett fullständigt representativt nationalkonvent, som också omfattar NLD och andra politiska partier och grupper och som beaktar rekommendationerna från FN:s generalsekreterare om att det bör förändras till ett konvent som representerar alla berörda parter och strävar efter att få till stånd en demokratisk konstitution.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och myndigheterna i Burma.