Projekt rezolucji - B6-0369/2007Projekt rezolucji
B6-0369/2007

PROJEKT REZOLUCJI

25.9.2007

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella, Annemie Neyts-Uyttebroeck
w imieniu grupy politycznej ALDE
w sprawie Birmy

Procedura : 2007/2633(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0369/2007
Teksty złożone :
B6-0369/2007
Teksty przyjęte :

B6‑0369/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Birmy

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Birmy, a zwłaszcza rezolucję z dnia 6 września 2007 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że dziesiątki osób, w tym mnichów, zostało aresztowanych za udział w pokojowych demonstracjach i za protestowanie wobec złych rządów junty wojskowej,

B.  mając na uwadze, że mnisi rozpoczęli swój protest tydzień temu, gdy rząd nie przeprosił za pobicie kilku mnichów podczas demonstracji w mieście Pakokku w środkowej Birmie przed trzema tygodniami i po podjęciu przez rząd w ubiegłym miesiącu decyzji o dwukrotnej podwyżce cen paliwa,

C.  mając na uwadze, że demonstracje przybrały na rozmachu pomimo pogłosek o planowanej przez siły rządowe w bliskiej przyszłości fali masowych i brutalnych represji, jak te, których siły zbrojne dopuściły się w 1988 r. i w wyniku których zginęły tysiące obywateli Birmy,

D.  mając na uwadze, że siły zbrojne rozpowszechniły w mediach nową groźbę w postaci represji wobec osób, które nie zastosują się do nakazu przerwania antyrządowych protestów;

E.  uważa, że nie można dłużej zwlekać z podjęciem kwestii obecnej sytuacji w Birmie w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ,

1.  wzywa prezydencję UE, sekretarza generalnego ASEAN, wspólnotę międzynarodową i Radę Bezpieczeństwa ONZ do bezzwłocznego podjęcia działań w celu zapobieżenia dalszym ofiarom w ludziach;

2.  wzywa w związku z tym Radę Bezpieczeństwa ONZ do zajęcia się sytuacją w Birmie w trybie pilnym i do upoważnienia sekretarza generalnego ONZ do podjęcia mediacji w Birmie w celu doprowadzenia do pojednania narodowego i przejścia do demokracji, jak również wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do przedsięwzięcia środków koniecznych do nałożenia dalszych sankcji gospodarczych na Birmę w celu przeforsowania zmian;

3.  potępia Państwową Radę ds. Pokoju i Rozwoju (SPDC) za bezwzględne represje stosowane od 40 lat wobec birmańskiej ludności oraz za brak jakichkolwiek znaczących kroków w kierunku demokracji;

4.  potępia całkowity brak względu na godne warunki życia ludności Birmy ze strony dyktatury wojskowej;

5.  wzywa do zaprzestania obecnego bezprawnego procesu konstytucyjnego i zastąpienia go w pełni przedstawicielskim Konwentem Narodowym obejmującym Narodową Ligę na rzecz Demokracji (NLD) oraz inne partie i grupy polityczne, przy uwzględnieniu zalecenia sekretarza generalnego ONZ dotyczącego przekształcenia konwentu w otwarty i demokratyczny proces tworzenia konstytucji;

6.  domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Daw Aung San Suu Kyi i innych więźniów politycznych;

7.  zwraca się do Komisji o udostępnienie odpowiednich środków w ramach instrumentu na rzecz demokracji i praw człowieka w celu aktywnego wspierania ruchu prodemokratycznego oraz organizacji pozarządowych, które działają na rzecz umocnienia dobrych rządów w Birmie;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, rządom państw ASEAN, Narodowej Lidze na rzecz Demokracji , Państwowej Radzie ds. Pokoju i Rozwoju oraz sekretarzowi generalnemu ONZ.