Förslag till resolution - B6-0369/2007Förslag till resolution
B6-0369/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

25.9.2007

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella och nnAnnemie Neyts-Uyttebroeck
för ALDE-gruppen
om Burma

Förfarande : 2007/2633(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0369/2007
Ingivna texter :
B6-0369/2007
Antagna texter :

B6‑0369/2007

Europaparlamentets resolution om Burma

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burma, särskilt resolutionen av den 6 september 2007,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Tjugotals människor, däribland munkar, grips för närvarande för att de deltagit i fredliga demonstrationer och uttryckt sitt missnöje med militärjuntans vanstyre.

B.  Munkarna inledde sin protest för en vecka sedan efter det att regeringen vägrat be om ursäkt för att ett antal munkar misshandlats under en demonstration i staden Pakokku i mellersta Burma för tre veckor sedan och efter det att regeringen beslutat att fördubbla priset på bränsle föregående månad.

C.  Demonstrationerna har vuxit trots rykten om att regeringsstyrkorna inom kort kan inleda ett omfattande och våldsamt tillslag i likhet med det som militärstyrkorna gjorde 1988 och som ledde till att tusentals burmesiska medborgare dödades.

D.  Militärstyrkorna har också hotat med att åtgärder kommer att vidtas mot dem som bryter mot ordern att stoppa protester mot regeringen.

E.  FN:s säkerhetsråd måste utan dröjsmål ta sig an det rådande läget i Burma.

1.  Europaparlamentet uppmanar EU:s ordförandeskap, Aseans generalsekreterare, världssamfundet och FN:s säkerhetsråd att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra fler dödsoffer i Burma.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför FN:s säkerhetsråd att snarast ta itu med situationen i Burma och att ge FN:s generalsekreterare mandat att medla i Burma för att åstadkomma försoning inom nationen och en övergång till demokrati. FN:s säkerhetsråd uppmanas också att vidta nödvändiga åtgärder för att införa fler ekonomiska sanktioner mot Burma i syfte att försöka tvinga fram en förändring.

3.  Europaparlamentet fördömer Statens råd för fred och utveckling (SPDC) för dess obarmhärtiga förtryck av det burmesiska folket i över 40 år och dess fullständiga underlåtenhet att ta några betydande steg i riktning mot demokrati.

4.  Europaparlamentet fördömer militärdiktaturens fullständiga likgiltighet inför det burmesiska folkets välbefinnande.

5.  Europaparlamentet kräver att den nuvarande olagliga konstitutionella processen ska upphöra och ersättas av ett fullständigt representativt nationalkonvent, som också omfattar Nationella demokratiförbundet (NLD) och andra politiska partier och grupper och som beaktar rekommendationerna från FN:s generalsekreterare om att ändra konventet så att det representerar alla berörda parter och strävar efter att få till stånd en demokratisk konstitution.

6.  Europaparlamentet kräver att Daw Aung San Suu Kyi och andra politiska fångar ska friges omedelbart och villkorslöst.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avsätta lämpliga medel inom ramen för initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter för att aktivt stödja demokratirörelser och de icke-statliga organisationer som arbetar för att stärka ett gott styre i Burma.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Aseanländernas regeringar, Nationella demokratiförbundet, Statens råd för fred och utveckling och FN:s generalsekreterare.