Procedura : 2007/2633(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0370/2007

Teksty złożone :

B6-0370/2007

Debaty :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Głosowanie :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0420

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 95kWORD 44k
25.9.2007
PE395.998v01-00
 
B6‑0370/2007
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyły Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock i Barbara Weiler
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie Birmy

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Birmy 
B6‑0370/2007

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Birmy, a zwłaszcza rezolucję z dnia 6 września 2007 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że wielu ludzi, w tym mnisi, zostaje aresztowanych za udział w pokojowych demonstracjach i za wyrażanie niezadowolenia z powodu złych rządów junty wojskowej,

B.  mając na uwadze, że demonstranci narażeni są na dalsze groźby okrutnych represji ze strony junty wojskowej,

C.  mając na uwadze, że junta będzie odpowiadać przed społecznością międzynarodową za bezpieczeństwo osób biorących udział w pokojowych protestach,

D.  mając na uwadze, że mnisi i ludność cywilna rozpoczęli swój protest tydzień temu, gdy rząd wojskowy nie przeprosił za pobicie kilku mnichów podczas demonstracji w mieście Pakokku w środkowej Birmie przed trzema tygodniami,

E.  mając na uwadze, że demonstracje przybrały na sile pomimo pogłosek o możliwości generalnego rozprawienia się z nimi przez siły rządowe w bliskiej przyszłości,

F.  uważając, że nie można dłużej zwlekać z zajęciem się obecną sytuacją w Birmie na forum Rady Bezpieczeństwa oraz Zgromadzenia Ogólnego ONZ,

1.  wyraża uznanie dla protestujących za ich pokojowe nastawienie;

2.  wzywa prezydencję UE, ASEAN, Chiny, społeczność międzynarodową i Radę Bezpieczeństwa ONZ do bezzwłocznego podjęcia działań zapobiegających ofiarom w ludziach w Birmie;

3.  wzywa w związku z tym Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz Zgromadzenie Ogólne ONZ do zajęcia się sytuacją w Birmie w trybie pilnym i do upoważnienia sekretarza generalnego ONZ do podjęcia mediacji w Birmie w celu doprowadzenia do pojednania narodowego i przejścia do demokracji, jak również wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do przyjęcia środków koniecznych do nałożenia sankcji gospodarczych na Birmę w celu przeforsowania zmian;

4.  wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do dołożenia starań, aby specjalny wysłannik ONZ Ibrahim Gambari odbył jak najszybciej swoją planowaną wizytę w Birmie;

5.  potępia Państwową Radę ds. Pokoju i Rozwoju (SPDC) za niesłabnący od 40 lat ucisk ludności birmańskiej oraz za brak jakichkolwiek znaczących kroków w kierunku demokracji;

6.  potępia całkowite lekceważenie przez dyktaturę wojskową dobra narodu Birmy;

7.  wzywa do wykorzystania nadarzającej się okazji do wznowienia dialogu na rzecz pojednania narodowego;

8.  wzywa do przerwania obecnego bezprawnego procesu konstytucyjnego i zastąpienia go w pełni przedstawicielskim Konwentem Narodowym obejmującym Narodową Ligę na rzecz Demokracji (NLD) oraz inne partie i grupy polityczne, a także mniejszości etniczne, przy uwzględnieniu zalecenia sekretarza generalnego ONZ dotyczącego przekształcenia konwentu w otwarty i demokratyczny proces tworzenia konstytucji;

9.  domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Daw Aung San Suu Kyi;

   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, rządom państw ASEAN, Narodowej Lidze na rzecz Demokracji, Państwowej Radzie ds. Pokoju i Rozwoju oraz sekretarzowi generalnemu ONZ.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności