Förslag till resolution - B6-0370/2007Förslag till resolution
B6-0370/2007

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION

  25.9.2007

  till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
  i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
  från Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock och Barbara Weiler
  för PSE-gruppen
  om Burma

  Förfarande : 2007/2633(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B6-0370/2007
  Ingivna texter :
  B6-0370/2007
  Antagna texter :

  B6‑0370/2007

  Europaparlamentets resolution om Burma

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burma, särskilt resolutionen av den 6 september 2007,

  –  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Tjogtals med människor, däribland munkar, grips för att de deltagit i fredliga demonstrationer och uttryckt sitt missnöje med militärjuntans vanstyre.

  B.  Protestanterna löper allvarlig risk att drabbas av repressiva åtgärder från militärjuntans sida.

  C.  Det internationella samfundet kommer att hålla juntan ansvarig för de fredliga protestanternas säkerhet.

  D.  Munkarna och civilbefolkningen inledde sin protest för en vecka sedan efter att regeringen vägrat be om ursäkt för att ett antal munkar misshandlats under en demonstration i staden Pakokku i mellersta Burma för tre veckor sedan.

  F.  Demonstrationerna har vuxit trots rykten om att regeringsstyrkor inom kort kan inleda ett omfattande tillslag.

  F.  FN:s säkerhetsråd och generalförsamling måste utan dröjsmål ta sig an det rådande läget i Burma.

  1.  Europaparlamentet välkomnar protestanternas fredliga hållning.

  2.  Europaparlamentet uppmanar EU:s ordförandeskap, Aseanländerna, Kina, det internationella samfundet och FN:s säkerhetsråd att utan dröjsmål vidta åtgärder för att förhindra att liv spills i Burma.

  3.  Europaparlamentet uppmanar därför FN:s säkerhetsråd och generalförsamlingen att snarast ta itu med situationen i Burma och att ge FN:s generalsekreterare mandat att medla i Burma för att åstadkomma nationell försoning och en övergång till demokrati. FN:s säkerhetsråd uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att införa ekonomiska sanktioner mot Burma och på så sätt försöka tvinga fram en förändring.

  4.  Europaparlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd att se till att FN:s särskilda sändebud Ibrahim Gambari genomför sin planerade resa till Burma så snart som möjligt.

  5.  Europaparlamentet fördömer Statens råd för fred och utveckling (SPDC) för dess obarmhärtiga förtryck av det burmesiska folket i över 40 år och dess fullständiga underlåtenhet att ta några betydande steg i riktning mot demokrati.

  6.  Europaparlamentet fördömer militärdiktaturens fullständiga likgiltighet inför det burmesiska folkets välbefinnande.

  7.  Europaparlamentet begär att tillfället till att återuppta dialogen för att nå nationell försoning utnyttjas.

  8.  Europaparlamentet kräver att den nuvarande olagliga konstitutionella processen ska upphöra och ersättas av ett fullständigt representativt nationalkonvent, som också omfattar Nationella demokratiförbundet (NLD) och andra politiska partier och grupper samt de olika etniska grupperna och som beaktar rekommendationerna från FN:s generalsekreterare om att ändra konventet så att det representerar alla berörda parter och strävar efter att få till stånd en demokratisk konstitution.

  9.  Europaparlamentet kräver att Aung San Suu Kyi ska friges omedelbart och villkorslöst.

     Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Aseanländernas regeringar, Nationella demokratiförbundet, Statens råd för fred och utveckling och FN:s generalsekreterare.