Forslag til beslutning - B6-0371/2007Forslag til beslutning
B6-0371/2007

FORSLAG TIL BESLUTNING

25.9.2007

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt og Colm Burke
for PPE-DE-Gruppen
om Burma

Procedure : 2007/2633(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0371/2007
Indgivne tekster :
B6-0371/2007
Vedtagne tekster :

B6‑0371/2007

Europa-Parlamentets beslutning om Burma

Europa-Parlamentet,

−  der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma, navnlig beslutningen af 6.september 2007,

−  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at sammenslutningen af Burmas buddhistiske munke, Alliance of All Burmese Buddhist Monks, har indledt en massiv bølge af fredelige demonstrationer mod den undertrykkende militærjunta i Burma og kræver frihed for Aung San Suu Kyi og andre politiske fanger,

B.  der henviser til, at demonstrationerne stadig tager til på trods af arrestationer og frygt for en voldelig reaktion fra regeringsstyrkernes side,

C.  der henviser til Dalai Lamas appel af 23. september 2007, hvori han opfordrer de burmesiske myndigheder til at undgå vold mod hans buddhistiske munkebrødre og andre protesterende,

D.  der henviser til, at situationen i Burma kun blev drøftet ganske kort i FN’s Sikkerhedsråd den 20. september,

1.  roser den modige aktion, som de burmesiske munke og titusinder andre fredelige demonstranter har indledt for at konfrontere det antidemokratiske og undertrykkende regime i Burma;

2.  gentager sit krav om en øjeblikkelig løsladelse af Aung San Suu Kyi;

3.  opfordrer de burmesiske myndigheder til at undgå ethvert voldeligt svar på demonstrationerne for at sikre, at der ikke sker gentagelser af de forfærdende massakrer, verden blev vidne til i 1988, og til i stedet at anerkende legitimiteten i de krav, der stilles;

4.  opfordrer til, at den igangværende ulovlige forfatningsproces bringes til ophør og erstattes af et fuldt repræsentativt Nationalt Konvent med deltagelse af NLD og andre politiske partier og grupper;

5.  opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at behandle situationen i Burma som et hasteanliggende og til at bemyndige FN's generalsekretær til at træffe foranstaltninger med henblik på at fremme national forsoning og overgang til demokrati i Burma;

6.  opfordrer FN's Sikkerhedsråd til som et hasteanliggende at tage kontakt til USA, ASEAN og andre medlemmer af det internationale samfund med henblik på at fastlægge en koordineret række af yderligere foranstaltninger, hvorunder økonomiske sanktioner, som skal kunne træffes mod det burmesiske regime, hvis det ikke reagerer på opfordringen til tilbagevenden til demokrati;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, ASEAN-landenes regeringer, Nationalforbundet for Demokrati, Det Nationale Råd for Fred og Udvikling og FN’s generalsekretær.