Πρόταση ψηφίσματος - B6-0371/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0371/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

25.9.2007

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt και Colm Burke
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με τη Βιρμανία

Διαδικασία : 2007/2633(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0371/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0371/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0371/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Βιρμανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βιρμανία και ειδικότερα το ψήφισμα που ενέκρινε στις 6 Σεπτεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμμαχία Όλων των Βιρμανών Βουδιστών Μοναχών έχει ηγηθεί σε ένα μαζικό κύμα ειρηνικών διαδηλώσεων εναντίον της καταπιεστικής στρατιωτικής χούντας της Βιρμανίας και έχει ζητήσει την ελευθερία για την κ. Aung San Suu Kyi και άλλους πολιτικούς κρατουμένους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις εξακολουθούν να πυκνώνουν παρά τις συλλήψεις και τους φόβους βίαιης αντίδρασης από τις κυβερνητικές δυνάμεις,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση του Δαλάι Λάμα της 23ης Σεπτεμβρίου 2007, στην οποία κάλεσε τις βιρμανικές αρχές να αποφύγουν την άσκηση βίας εναντίον των ομοθρήσκων του βουδιστών μοναχών και άλλων διαδηλωτών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Σεπτεμβρίου η κατάσταση στην Βιρμανία συζητήθηκε σύντομα μόνο από το Συμβούλιο Ασφαλείας,

1.  χαιρετίζει τις θαρραλέες ενέργειες των βιρμανών μοναχών και δεκάδων χιλιάδων άλλων ειρηνικών διαδηλωτών που αντιπαρατίθενται στο αντιδημοκρατικό και καταπιεστικό καθεστώς της Βιρμανίας·

2.  επαναλαμβάνει την έκκληση για άμεση απελευθέρωση της κ. Aung San Suu Kyi·

3.  ζητεί επιμόνως από τις αρχές της Βιρμανίας να αποφύγουν οποιαδήποτε βίαια αντίδραση στις διαδηλώσεις και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθούν οι ανατριχιαστικές σκηνές σφαγής τις οποίες γνώρισε ο πλανήτης το 1988, αλλά αντίθετα να αναγνωρίσει τη νομιμότητα των αιτημάτων που διατυπώνονται·

4.  ζητεί επιμόνως τη διακοπή της τρέχουσας παράνομης συνταγματικής διαδικασίας και την αντικατάστασή της με μια πλήρως αντιπροσωπευτική Εθνική Συνέλευση η οποία να περιλαμβάνει την Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία (NLD) και τα άλλα πολιτικά κόμματα και ομάδες·

5.  καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ασχοληθεί επειγόντως με την κατάσταση στη Βιρμανία και να εξουσιοδοτήσει τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβει δράση προκειμένου να διευκολύνει την εθνική συμφιλίωση και τη μετάβαση στη δημοκρατία στη Βιρμανία·

6.  καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να συνεννοηθεί επειγόντως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ASEAN και άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να προετοιμάσουν συντονισμένη σειρά επιπρόσθετων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κυρώσεων, που θα μπορούσαν να ληφθούν εναντίον του βιρμανικού καθεστώτος εάν αυτό δεν ανταποκριθεί στην έκκληση για επιστροφή στη δημοκρατία·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τις κυβερνήσεων των κρατών του ASEAN, την Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία, το Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης, καθώς και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.