Projekt rezolucji - B6-0371/2007Projekt rezolucji
B6-0371/2007

PROJEKT REZOLUCJI

25.9.2007

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt i Colm Burke
w imieniu grupy politycznej PPE-DE
w sprawie Birmy

Procedura : 2007/2633(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0371/2007
Teksty złożone :
B6-0371/2007
Teksty przyjęte :

B6‑0371/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Birmy

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Birmy, zwłaszcza rezolucję z dnia 6 września 2007 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że stowarzyszenie birmańskich mnichów buddyjskich (Alliance of All Burmese Buddhist Monks) przeprowadziło wielką falę demonstracji pokojowych przeciwko represyjnej juncie wojskowej w Birmie, żądając wolności dla Aung San Suu Kyi i innych więźniów politycznych,

B.  mając na uwadze, że demonstracje te nasilają się mimo aresztowań i obaw przed gwałtowną reakcją sił rządowych,

C.  uwzględniając apel Dalaj Lamy z dnia 23 września 2007 r., w którym wezwał władze Birmy do unikania przemocy wobec jego współtowarzyszy mnichów buddyjskich i innych protestujących,

D.  mając na uwadze, że w dniu 20 września Rada Bezpieczeństwa ONZ jedynie pokrótce omówiła sytuację w Birmie,

1.  pochwala odważną akcję mnichów buddyjskich oraz dziesiątków tysięcy innych pokojowych demonstrantów polegającą na konfrontacji z niedemokratycznym i represyjnym reżimem w Birmie;

2.  ponawia apel o natychmiastowe uwolnienie Aung San Suu Kyi;

3.  wzywa władze Birmy do unikania wszelkiej gwałtownej reakcji na demonstracje, aby nie powtórzyły się dramatyczne sceny masakr, rozgrywające się na świecie w 1988 r. i apeluje o uznanie w zamian prawomocności wysuwanych roszczeń;

4.  wzywa do przerwania obecnego bezprawnego procesu konstytucyjnego i do zastąpienia go w pełni przedstawicielskim Konwentem Narodowym, obejmującym NLD oraz inne partie i grupy polityczne;

5.  wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do pilnego zajęcia się sytuacją w Birmie i do upoważnienia Sekretarza Generalnego ONZ do podjęcia działań na rzecz ułatwienia w Birmie pojednania narodowego i przeprowadzenia demokratyzacji kraju;

6.  wzywa Radę UE do nawiązania pilnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, organizacją ASEAN i innymi członkami społeczności międzynarodowej na rzecz przygotowania szeregu skoordynowanych środków dodatkowych, łącznie z sankcjami gospodarczymi, które można będzie przedsięwziąć przeciwko reżimowi birmańskiemu w razie braku reakcji z jego strony na wezwanie do powrotu do demokracji;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, rządom państw ASEAN, Narodowej Lidze na rzecz Demokracji, Państwowej Radzie ds. Pokoju i Rozwoju oraz sekretarzowi generalnemu ONZ.