Förslag till resolution - B6-0371/2007Förslag till resolution
B6-0371/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

25.9.2007

till följd av uttalandena av Europeiska rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt och Colm Burke
för PPE-DE-gruppen
om Burma

Förfarande : 2007/2633(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0371/2007
Ingivna texter :
B6-0371/2007
Antagna texter :

B6‑0371/2007

Europaparlamentets resolution om Burma

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burma och närmare bestämt den resolution som antogs den 6 september 2007,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Allburmesiska alliansen av buddistiska munkar har gått i ledningen för en massiv våg av fredliga demonstrationer mot militärjuntan i Burma och dess förtryck och krävt frihet för Aung San Suu Kyi och övriga politiska fångar.

B.  Demonstrationerna har fortsatt växa trots arresteringarna och farhågorna om en våldsam reaktion från regeringsstyrkornas sida.

C.  Den 23 september 2007 gick Dalai Lama ut med en kraftfull vädjan till de burmesiska myndigheterna om att undvika våld mot de buddistiska munkarna, som är hans trosfränder, samt mot andra som protesterar.

D.  Den 20 september togs situationen i Burma endast i korthet upp till diskussion i FN:s säkerhetsråd.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt bifall till hur modigt de burmesiska munkarna och tiotusentals andra fredliga demonstranter handlat när de ställt upp mot den odemokratiska förtryckarregimen i Burma.

2.  Europaparlamentet kräver än en gång ett omedelbart frigivande av Aung San Suu Kyi.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de burmesiska myndigheterna att inte bemöta demonstrationer med våld och se till att den ohyggliga blodsutgjutelse som världen fick bevittna 1988 inte upprepas, utan i stället erkänna att de krav som ställs är berättigade.

4.  Europaparlamentet efterlyser ett slut på det nuvarande arbetet med en konstitution, vilket saknar laga grund, och önskar att det ersätts av ett fullt representativt nationalkonvent där Nationella demokratiförbundet och övriga politiska partier och grupperingar ingår.

5.  Europaparlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd att i brådskande ordning ta itu med situationen i Burma och bemyndiga FN:s generalsekreterare att vidta åtgärder för att underlätta en nationell försoning och en övergång till demokrati i Burma.

6.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens råd att i brådskande ordning ta kontakter med Förenta staterna, Asean och andra medlemmar av det internationella samfundet för att förbereda en samordnad serie ytterligare åtgärder, bland dem ekonomiska sanktioner, som kan vidtas mot regimen i Burma om denna inte agerar på kravet på en återgång till demokrati.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Asean-ländernas regeringar, Nationella demokratiförbundet, Statens råd för fred och utveckling och FN:s generalsekreterare.