Forslag til beslutning - B6-0372/2007Forslag til beslutning
B6-0372/2007

FORSLAG TIL BESLUTNING

25.9.2007

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre og Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen,
om Burma (Myanmar)

Procedure : 2007/2633(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0372/2007
Indgivne tekster :
B6-0372/2007
Vedtagne tekster :

B6‑0372/2007

Europa-Parlamentets beslutning om Burma (Myanmar)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma, navnlig beslutningen af 6.september 2007,

–  der henviser til skrivelsen til FN's generalsekretær af 1. august 2007, der blev undertegnet af 92 burmesiske parlamentsmedlemmer, og som omfattede et forslag om national forsoning og demokratisering i Burma,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at de demonstrationer, der blev indledt den 19. august i Rangoon og visse andre byer, i mellemtiden har udviklet sig til en omfattende protestbevægelse med fortsatte demonstrationer med tusindvis af buddhistiske munke overalt i Burma,

B.  der henviser til, at der udbrød protester, efter at regeringen annoncerede drastiske stigninger i brændstofpriserne på op til 500 %, hvilket medførte enorme stigninger i råvarepriserne og forårsagede hidtil uhørte trængsler for størstedelen af Burmas fattigdomsramte befolkning og de største ikke-voldelige demonstrationer i Burma siden 1988, hvor studerende stod i spidsen for den mislykkede demokratiske opstand, der brutalt blev nedkæmpet af militæret,

C.  der henviser til, at munkene forstærkede deres protester for en uge siden, efter at regeringen undlod at give en undskyldning for, at nogle munke var blevet tævet under en demonstration i Pakkohu centrum for tre uger siden,

D.  der henviser til, at de militære myndigheder den 24. september udsendte en advarsel til seniorbuddhisterne og truede dem med, at de ville gribe ind, hvis ikke protesterne blev standset, og at de angiveligt i al hemmelighed erklærede landet i undtagelsestilstand, hvilket bemyndigede militæret, det lokale politi og særlige politienheder til at bringe demonstrationerne under kontrol,

E.  der henviser til, at situationens presserende karakter gør, at Sikkerhedsrådet bør gribe ind umiddelbart,

1.  udtrykker dyb bekymring over de fredelige demonstranters sikkerhed og opfordrer de burmesiske myndigheder til at afstå fra yderligere voldelige undertrykkelser af urolighederne;

2.  opfordrer derfor regeringerne i Kina og Indien, der er Myanmars største handelspartnere, til umiddelbart at gøre deres indflydelse gældende for at hindre voldelig militær undertrykkelse af befolkningens oprør mod årtiers trængsler og lidelser som i 1988;

3.  opfordrer FN's generalsekretær Ban Ki-moon til i forbindelse med FN's Generalforsamlings nuværende samling til hurtigst muligt at afholde drøftelser med udenrigsministrene i Kina, Indien og den nuværende formand for ASEAN Singapore samt Japan med henblik på at organisere en international konference om Burma/Myanmar med henblik på at finde de midler, der skal til for at læse denne politiske krise i Burma gennem en forhandlingsløsning;

4.  opfordrer FN's generalsekretær til at benytte sin gode indflydelse til at sende den særlige udsending i Myanmar, Ibrahim Gambari, til Burma hurtigst muligt;

5.  gentager sin opfordring til umiddelbar løsladelse af alle politiske fanger, herunder oppositionslederen Aung San Suu Kyi og alle dem, der er blevet tilbageholdt blot for at udøve deres ytringsfrihed, og betoner, at ingen bør udsættes for tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende afstraffelse, at alle fanger bør have ret til en retfærdig rettergang, retshjælp, adgang til deres familier og til lægebehandling;

6.  beklager, at det Nationale Konvent færdiggjorde udkastet uden at tage hensyn til henstillingerne fra FN's generalsekretær om at omforme Konventets arbejde til en omfattende og demokratisk forfatningsproces, og at dette arbejde derfor ikke medfører meget håb om national forsoning og genoprettelse af demokratiet i Burma;

7.  opfordrer indtrængende militærregimet til at opfordre alle de berørte parter til at deltage i en omfattende politisk dialog og til at finde en fælles ramme for en forfatning, som kan udgøre grundlaget for, at alle parter sammen kan deltage i en overgang til demokrati og opbyggelsen af nationen;

8.  opfordrer EU til aktivt at støtte forsøg på at overtale FN's Sikkerhedsråds medlemmer til at vedtage en bindende resolution om Burma;

9.  opfordrer Rådet til at udvide den indførte sanktionsordning til at omfatte investeringer i og import af olie, gas, tømmer og ædelstene fra Burma;

10.  opfordrer Kommissionen til at vende nedgangen i støtte til projekter, der fremmer menneskerettigheder og demokrati i Burma, og til i stedet at foretage en væsentlig forhøjelse af den finansielle støtte inden for rammerne af instrumentet for menneskerettigheder;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, ASEAN-medlemsstaternes regeringer, medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd, Nationalforbundet for Demokrati, Det Nationale Råd for Fred og Udvikling, ASEAN's Interparlamentariske Myanmar-Forsamling, Aung San Suu Kyi, NLD, FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder og FN's særlige repræsentant for menneskerettigheder i Myanmar.