Menetlus : 2007/2633(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0372/2007

Esitatud tekstid :

B6-0372/2007

Arutelud :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Hääletused :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0420

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 91kWORD 40k
25.9.2007
PE396.000v01-00
 
B6‑0372/2007
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre ja Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Birma (Myanmar)

Euroopa Parlamendi resolutsioon Birma (Myanmari) kohta 
B6‑0372/2007

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma eelmisi resolutsioone Birma kohta, eriti 6. septembri 2007. aasta resolutsiooni;

–  võttes arvesse ÜRO peasekretärile 1. augustil 2007 saadetud kirja, millele kirjutasid alla 92 Birma valitud parlamendiliiget, ning mis sisaldab ettepanekut rahvuslikuks lepitamiseks ja demokratiseerimiseks Birmas;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades meeleavaldusi, mis algasid 19. augustil 2007 Yangonis ja muudes linnades, ning mis on vahepeal tuhandete Buda munkade eestvedamisel laienenud massimeeleavalduseks lakkamatute rongkäikude näol kogu Birmas;

B.  arvestades, et meeleavaldused vallandusid pärast valitsuse uudist kütuse hinna 500%-lise hüppelisest tõusu kohta, mis viis esmatarbekaupade hindade hiiglasliku kasvuni, põhjustades enneolematuid raskusi enamikule Birma vaesuse käes kannatavale elanikkonnale, ning et tegemist on suurimate mittevägivaldsete meeleavaldustega Birmas alates 1988. aastal ebaõnnestunud demokraatlikest meeleavaldustest, mida juhtisid üliõpilased ja mille sõjavägi jõhkralt maha surus;

C.  arvestades, et mungad suurendasid nädal tagasi oma meeleavaldusi pärast valitsuse suutmatust vabandada mõnede munkade peksmise pärast kolm nädalat tagasi Pakkoku kesklinnas toimunud meeleavalduste käigus;

D.  arvestades, et sõjaväevõimud väljastasid 24. septembril vanembudistidele hoiatuse, milles ähvardatakse vastavate meetmete võtmisega, kui meeleavaldusi ei lõpetata, ning et sõjaväevõimud on väidetavalt kuulutanud salaja välja erakorralise seisukorra, millega antakse sõjaväele, kohalikele politseiasutustele ja võimude eriharudele meeleavalduste mahasurumise õigus;

E.  arvestades, et olukorra kiireloomulisus nõuab ÜRO Julgeolekunõukogu viivitamatut tegutsemist,

1.  väljendab oma tõsist muret rahumeelsete meeleavaldajate julgeoleku pärast ja kutsub Birma võime üles hoiduma meeleavalduste edasisest vägivaldsest mahasurumisest;

2.  kutsub Myanmari peamisi kaubanduspartnereid, Hiina ja India valitsust üles kasutama viivitamatult kogu oma mõju, et hoida ära aastakümneid kestnud raskuste ja kannatuste vastu üles tõusnud inimeste vägivaldset sõjaväelist mahasurumist sarnaselt 1988. aastale;

3.  kutsub hetkel kokku tulnud ÜRO Peaassamblee kontekstis ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni üles viima läbi kiireloomulisi läbirääkimisi Hiina, India ja Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni praeguse eesistuja Singapuri välisministritega, samuti Jaapaniga, eesmärgiga korraldada Birma-/Myanmari-teemaline rahvusvaheline konverents, et leida ühise kokkuleppe abil vahendid poliitilise kriisi lahendamiseks Birmas;

4.  õhutab peasekretäri kasutama oma kabinetti võimalikult hästi ja lähetama Myanmari erisaadikut Ibrahim Gambari viivitamatult Birmasse;

5.  kordab oma nõuet vabastada viivitamatult kõik poliitvangid, sealhulgas opositsiooniliider Aung San Suu Kyi ja kõik need, kes on kinni peetud üksnes seetõttu, et nad on kasutanud oma sõnavabadust ning rõhutab, et mitte kedagi ei tohi piinata ega muul moel julmalt, ebainimlikult ega alandavalt karistada, ning et kõikidel kinnipeetavatel on õigus õiglasele kohtupidamisele, õigusabile, oma perekonnaga kohtumisele ja arstiabile;

6.  kahetseb, et Rahvuslik Konvent lõpetas oma eelnõu, võtmata arvesse ÜRO peasekretäri soovitusi muuta konvendi tegevus kõikehõlmavaks ja demokraatlikuks põhiseaduse väljatöötamise protsessiks ning seega ei anna konvendi tegevus palju lootust riiklikuks lepitamiseks ja demokraatia taastamiseks Birmas;

7.  õhutab sõjaväevõime kutsuma kõiki asjassepuutuvaid pooli sisulisele poliitilisele dialoogile ning leidma ühist põhiseadusraamistikku, mille põhjal kõik asjassepuutuvad pooled saavad ühiselt osaleda demokraatiale ülemineku ja riigiloomisprotsessis;

8.  kutsub ELi üles suurendama aktiivselt pingutusi, et veenda ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeid võtma vastu siduvat resolutsiooni Birma kohta;

9.  kutsub nõukogu üles laiendama oma karistussüsteemi eesmärgiga hõlmata nafta, bensiini, metsamaterjali ja kalliskividega seotud investeeringud ja import Birmast;

10.  kutsub komisjoni üles peatama inimõigusi ja demokraatiat Birmas edendavate projektide toetamise vähendamist ning selle asemel märkimisväärselt suurendama nimetatud finantstoetust inimõiguste vahendi raames;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni riikide valitsustele, ÜRO Julgeolekunõukogu liikmetele, Rahvuslikule Demokraatlikule Liigale, riigi rahu- ja arengunõukogule, ASEANi parlamentidevahelisele Myanmari komisjonile, Aung San Suu Kyile, NLD-le, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemkomissarile ning eriraportöörile inimõiguste küsimustes Myanmaris.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika