Päätöslauselmaesitys - B6-0372/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0372/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

25.9.2007

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre ja Alyn Smith
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Burmasta/Myanmarista

Menettely : 2007/2633(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0372/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0372/2007
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0372/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma Burmasta (Myanmarista)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Burmasta ja erityisesti 6. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman,

–  ottaa huomioon 92 burmalaisen vaaleissa valitun kansanedustajan allekirjoittaman, 1. elokuuta 2007 päivätyn YK:n pääsihteerille osoitetun kirjeen, jossa ehdotetaan muun muassa kansallista sovintoa ja demokratisointia Burmassa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 19. elokuuta 2007 Rangoonissa ja joissakin muissa kaupungeissa alkaneet mielenosoitukset ovat sittemmin laajentuneet joukkoliikkeeksi, koska tuhannet buddhalaismunkit ovat marssineet mielenosoituksissa kaikkialla Burmassa;

B.  ottaa huomioon, että mielenosoitukset puhkesivat sen jälkeen, kun hallitus oli ilmoittanut polttoaineen suurista, jopa 500 prosentin hinnankorotuksista, mikä on johtanut valtaviin perushyödykkeiden hinnankorotuksiin ja aiheuttanut uusia ennennäkemättömiä kärsimyksiä Burman ennestään köyhtyneelle väestön enemmistölle, ja että käynnissä olevat mielenosoitukset ovat suurimmat väkivallattomat mielenosoitukset Burmassa sen jälkeen kun sotilaat kukistivat opiskelijoiden johtaman demokraattisen kansannousun väkivaltaisesti vuonna 1988,

C.  ottaa huomioon, että munkit tehostivat mielenosoituksiaan viikko sitten sen jälkeen, kun hallitus oli kieltäytynyt esittämästä anteeksipyyntöä joidenkin munkkien pahoinpitelystä kolme viikkoa sitten mielenosoituksen aikana maan keskiosassa sijaitsevassa Pakkokun kaupungissa,

D.  ottaa huomioon, että sotilasviranomaiset varoittivat 24. syyskuuta johtavia buddhalaisia voimatoimenpiteistä, ellei mielenosoituksia lopeteta, ja että sotilasviranomaisten väitetään julistaneen salaisen poikkeustilan, jonka aikana sotilaat, poliisit ja poliisin erikoisjoukot voivat lopettaa mielenosoitukset,

E.  ottaa huomioon, että tilanteen vakavuus vaatii YK:n turvallisuusneuvoston välitöntä väliintuloa,

1.  ilmaisee syvän huolensa rauhanomaisten mielenosoittajien turvallisuudesta ja kehottaa Burman viranomaisia pidättymään turvautumasta jälleen kerran mielenosoitusten väkivaltaiseen tukahduttamiseen;

2.  kehottaa erityisesti Burman tärkeimpien kauppakumppanien Kiinan ja Intian hallituksia käyttämään nopeasti kaikkea vaikutusvaltaansa sen estämiseksi, että armeija väkivaltaisesti kukistaa vuosikymmenten sietämättömien kärsimysten jälkeen puhjenneen kansannousun kuten vuonna 1988;

3.  kehottaa YK:n pääsihteeriä Ban-Ki-moonia neuvottelemaan nyt käynnissä olevan yleiskokouksen aikana kiireesti Kiinan, Intian ja ASEANin puheenjohtajavaltio Singaporen sekä Japanin kanssa tarkoituksena järjestää kansainvälinen Burma- konferenssi, jotta tämä Burman poliittinen kriisi voidaan ratkaista neuvottelujen avulla;

4.  kehottaa YK:n pääsihteeriä käyttämään hyviä suhteitaan parhaalla mahdollisella tavalla ja lähettämään erikoislähettiläs Ibrahim Gambarin Burmaan mahdollisimman pian;

5.  toistaa vaatimuksensa, joka koskee kaikkien poliittisten vankien välitöntä vapauttamista, oppositiojohtaja Aung San Suu Kyi mukaan luettuna, sekä kaikkien niiden vapauttamista, jotka on pidätetty yksinomaan sananvapautensa ilmaisemisesta ja vaatii, että ketään ei tule kiduttaa eikä kohdella julmalla, epäinhimillisellä tai ihmisarvoa alentavalla tavalla, ja vaatii, että kaikille poliittisille vangeille on taattava oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin, oikeusavun ja lääkeavun saamiseen sekä perheensä tapaamiseen;

6.  pitää valitettavana sitä, että kansalliskokous hyväksyi perustuslakiluonnoksen ottamatta huomioon YK:n pääsihteerin suositusta, jonka mukaan kansalliskokouksen olisi pitänyt muuntua kaikki osapuolet käsittäväksi ja demokraattiseksi perustuslakia valmistavaksi prosessiksi, mikä vuoksi kansalliskokous ei antanut toivoa kansallisesta sovinnosta ja demokratian palauttamisesta Burmaan;

7.  kehottaa painokkaasti sotilashallitusta kutsumaan kaikki asianomaiset osapuolet osallistumaan merkittävään poliittiseen vuoropuheluun, joka perustuu siihen, että kaikki osapuolet voivat yhteisesti osallistua demokratiaan siirtymiseen ja valtion rakentamisprosessiin;

8.  kehottaa EU:ta tukemaan aktiivisesti pyrkimyksiä taivutella YK:n turvallisuusneuvoston jäsenet hyväksymään sitovan Burmaa koskevan päätöslauselman;

9.  kehottaa neuvostoa laajentamaan pakotejärjestelmäänsä siten, että siihen sisällytetään investoinnit öljyn, kaasun, puutavaran ja jalokivien tuotantoon sekä edellä mainittujen tuonti Burmasta;

10.  kehottaa komissiota pysäyttämään Burman ihmisoikeuksien demokratian tukemishankkeiden kannatuksen heikentymisen ja viimeksi mainitun sijasta lisäämään merkittävästi mainittujen hankkeiden rahoitustukea ihmisoikeusrahoitusvälineen puitteissa;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, ASEANin jäsenvaltioiden hallituksille, YK:n turvallisuusneuvoston jäsenille, kansalliselle demokratialiitolle (NLD), rauhan ja kehityksen neuvostolle (SPDC), ASEANin parlamenttien väliselle Burma-kokoukselle, Aung San Suu Kyille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Burman ihmisoikeuksia seuraavalle YK:n erityisedustajalle.