Förslag till resolution - B6-0372/2007Förslag till resolution
B6-0372/2007

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION

  25.9.2007

  till följd av uttalandena av Europeiska rådet och kommissionen
  i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
  från Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre och Alyn Smith
  för Verts/ALE-gruppen
  om Burma

  Förfarande : 2007/2633(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B6-0372/2007
  Ingivna texter :
  B6-0372/2007
  Antagna texter :

  B6‑0372/2007

  Europaparlamentets resolution om Burma

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burma, särskilt resolutionen av den 6 september 2007,

  –  med beaktande av skrivelsen till FN:s generalsekreterare av den 1 augusti 2007, som undertecknats av 92 burmesiska parlamentsledamöter och som innehåller ett förslag om nationell försoning och demokratisering i Burma,

  –  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  De demonstrationer som startade den 19 augusti 2007 i Rangoon och en del andra städer har efterhand vuxit till en massproteströrelse som bärs fram av de återkommande marscherna med tusentals buddistmunkar över hela Burma.

  B.  Protesterna bröt ut efter att regeringen aviserat drastiska prishöjningar på bränsle på upp till 500 procent. Detta i sin tur har lett till kraftigt höjda råvarupriser och inneburit ytterligare svåra umbäranden för majoriteten av Burmas redan hårt prövade befolkning. Protesterna är de största fredliga demonstrationerna i Burma sedan det misslyckade demokratiska upproret 1988, som leddes av studenter och som slogs ner brutalt av militären.

  C.  Munkarna intensifierade sin protest för en vecka sedan efter att regeringen vägrat be om ursäkt för att ett antal munkar misshandlats under en demonstration i staden Pakokku i mellersta Burma för tre veckor sedan.

  D.  Militärmyndigheterna utfärdade en varning till ledande buddister den 24 september och hotade med åtgärder om protesterna inte avbröts. Militärmyndigheterna skall dessutom i hemlighet ha utfärdat ett undantagstillstånd som ger militären, den lokala polisen och specialpolisstyrkor behörighet att kväsa demonstrationerna.

  E.  Situationens allvar kräver att säkerhetsrådet agerar omedelbart.

  1.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över säkerheten för de fredliga demonstranterna och uppmanar de burmesiska myndigheterna att avstå från fortsatt våld för att slå ner oroligheterna.

  2.  Europaparlamentet uppmanar framför allt regeringarna i Kina och Indien, Burmas viktigaste handelspartner, att utnyttja allt sitt inflytande för att förhindra ett våldsamt militäringripande i likhet med det 1988 mot en folklig revolt som riktar sig mot årtionden av umbäranden och lidande.

  3.  Europaparlamentet uppmanar FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon att i samband med den pågående generalförsamlingen snarast inleda samtal med utrikesministrarna i Kina, Indien, Aseans nuvarande ordförandeland Singapore samt Japan för att få till stånd en internationell konferens om Burma som kan bidra till en förhandlingslösning på denna politiska kris i Burma.

  4.  Europaparlamentet manar generalsekreteraren att utnyttja sin medlarroll på bästa sätt och att skicka det särskilda sändebudet för Burma, Ibrahim Gambari, till landet snarast möjligt.

  5.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på ett omedelbart frigivande av alla politiska fångar, däribland oppositionsledaren Aung San Suu Kyi, och alla personer som frihetsberövats enbart för att de utövat sin yttrandefrihet. Ingen person bör utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, och alla fångar bör ha rätt till en rättvis rättegång och rättsligt bistånd samt ha tillgång till sina familjer och möjlighet till läkarbehandling.

  6.  Europaparlamentet beklagar att det nationella konventet utarbetade sin preliminära text utan hänsyn till rekommendationerna från FN:s generalsekreterare om att göra konventets arbete till en inkluderande och demokratisk process på väg mot en konstitution. Det finns därför inte mycket hopp om nationell försoning och om ett återupprättande av demokratin i Burma.

  7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft militärregimen att bjuda in samtliga berörda parter till en verklig politisk dialog och att hitta en gemensam ram för en konstitution, på grundval av vilken alla parter gemensamt kan delta i en demokratisk, nationsbyggande övergångsprocess.

  8.  Europaparlamentet uppmanar EU att aktivt stödja insatser för att förmå säkerhetsrådets medlemmar att anta en bindande resolution om Burma.

  9.  Europaparlamentet uppmanar rådet att utvidga sitt sanktionssystem så att det även innefattar investeringar i och import av olja, gas, trä och ädelstenar från Burma.

  10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vända trenden med vikande stöd till människorätts- och demokratifrämjande projekt i Burma och att i stället öka detta ekonomiska stöd avsevärt inom ramen för människorättsinstrumentet.

  11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Asean-ländernas regeringar, medlemmarna i FN:s säkerhetsråd, Nationella demokratiförbundet (NLD), Statens råd för fred och utveckling (SPDC), Aseans interparlamentariska kommission för Burma (ASEAN Inter‑Parliamentary Myanmar Caucus), Aung San Suu Kyi, NLD, FN:s generalsekreterare, FN:s människorättskommissarie och den särskilde rapportören för människorättssituationen i Burma.