Forslag til beslutning - B6-0375/2007Forslag til beslutning
B6-0375/2007

FORSLAG TIL BESLUTNING

4.10.2007

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2, af
om den humanitære situation i Gaza

Procedure : 2007/2636(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0375/2007
Indgivne tekster :
B6-0375/2007
Vedtagne tekster :

B6‑0375/2007

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Gaza

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten, især beslutning af 2. februar 2006 om resultatet af det palæstinensiske valg og situationen i Østjerusalem, beslutning af 1. juni 2006 om den humanitære krise i de palæstinensiske områder og EU's rolle, beslutning af 7. september 2006 om situationen i Mellemøsten, beslutning af 16. november 2006 om situationen i Gaza, beslutning af 21. juni 2007 om Meda og økonomisk støtte til Palæstina - evaluering, gennemførelse og kontrol og beslutning af 12. juli 2007 om situationen i Mellemøsten,

–  der henviser til resolution 242 (1967) og 338 (1973) fra FN's Sikkerhedsråd,

–  der henviser til kvartettens erklæring af 23. september 2007,

–  der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (eksterne forbindelser) den 23. juli 2007,

–  der henviser til den erklæring om Mellemøsten, som FN's højkommissær for menneskerettigheder fremsatte den 21. september 2007,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at som et resultat af blokeringen af den frie bevægelighed for personer og varer, den massive ødelæggelse af offentlige faciliteter og private hjem, forstyrrelse af driften af hospitaler, klinikker og skoler og den delvise afbrydelse af forsyningerne af drikkevand, levnedsmidler og elektricitet samt ødelæggelsen af landbrugsarealer, har den humanitære situation i Gaza nået et katastrofalt niveau,

B.  der henviser til, at Karni- og Rafah-grænseovergangene har været lukket i flere måneder, og at blokeringen af den frie bevægelighed for personer og varer har ført til en yderligere lammelse af økonomien og i høj grad har været medvirkende til den ekstremt høje ledighed i Gaza,

C.  der henviser til, at vandforsyningen og affaldssektoren befinder sig i en yderst kritisk situation og til, at situationen på grund af vandmangel og oversvømmelse af kloaksystemet kan føre til yderligere miljøproblemer og humanitære kriser,

D.  der henviser til, at sundhedssystemet er under alvorligt pres, og at en stor del af befolkningen lider under, at den ikke kan få den behandling og de lægemidler, som den har hårdt brug for,

E.  der henviser til, at uddannelsessystemet lider under alvorlige mangler på grund af mangelen på de grundlæggende midler, der er nødvendige for, at det kan fungere, ligesom undervisningens kvalitet er faldende; der henviser til, at denne situation vil få alvorlige fremtidige konsekvenser for den unge generation af palæstinensere i Gaza,

F.  der henviser til, at EU i de seneste år har ydet omfattende finansiel støtte til palæstinenserne; der henviser til, at den midlertidige internationale mekanisme og den projektfinansiering, som EU står for, har spillet en vigtig rolle for afværgelsen af en humanitær katastrofe i Gaza og på Vestbredden siden 2006,

G.  der henviser til, at blokaden mod personers og varers frie bevægelighed og den interne usikkerhed i væsentlig grad modvirker den indsats, som Det Europæiske Fællesskabs Kontor for Humanitær Bistand (ECHO), FN's underorganisationer, Røde Kors, Røde Halvmåne og andre humanitære organisationer yder i form af hjælp og bistand til befolkningen i Gaza; der henviser til, at Kommissionen, UNDP, UNRWA og Verdensbanken har indstillet flere infrastrukturprojekter, da det ikke er muligt at importere råmaterialer; der henviser til, at de humanitære hjælpeorganer og -organisationer fortsætter deres aktiviteter på trods af alle forhindringer; der understreger behovet for at overholde de tilsagn om økonomisk bistand, som EU og dets medlemsstater har afgivet;

H.  der henviser til, at kvartetten i sin erklæring af 23. september 2007 gav udtryk for sin dybe bekymring over forholdene i Gaza, var enig om nødvendigheden af fortsat nødhjælp og humanitær bistand, uden at der lægges hindringer i vejen, og opfordrede til, at der fremover ydes de mest nødvendige tjenester,

1.  der henviser til, at en forbedring af levevilkårene for palæstinenserne i Gaza og på Vestbredden samt en genoplivelse af fredsprocessen og etableringen af velfungerende palæstinensiske institutioner er helt afgørende for bestræbelserne på at opnå en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere,

2.  giver udtryk for dyb bekymring over den humanitære krise i Gaza og dens mulige alvorlige konsekvenser; fremhæver, at menneskerettigheder og den internationale humanitære folkeret skal overholdes fuldt ud i området; gentager sin opfordring til alle parter om at afstå fra voldsanvendelse;

3.  opfordrer Israel om at overholde sine internationale forpligtelser i medfør af Genève-konventionerne for at sikre, at der uhindret kan ydes humanitær bistand og de mest nødvendige tjenester som elektricitet og brændstoffer til Gaza; kræver, at blokaden af Gaza ophæves; opfordrer Israel til at sikre den frie bevægelighed for personer og varer ved Rafah i overensstemmelse med aftalen om bevægelighed og adgang og EU's grænsebistandsmission, samt fri bevægelighed ved Karni; opfordrer Rådet, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og Kommissionen til at vedstå sig deres fulde ansvar for aftalens gennemførelse; opfordrer Israel til at sikre uhindret adgang for finansielle aktiver til Gaza, idet disse har været suspenderet siden den 25. september 2007, og er af den opfattelse, at den manglende adgang til finansielle aktiver har alvorlige konsekvenser for det palæstinensiske folks økonomiske og sociale situation og dagligliv;

4.  opfordrer Den Palæstinensiske Myndighed og Hamas til på trods af det politiske dødvande at lette, at de offentlige institutioners ydelse af de nødvendigste tjenester og arbejdet i de humanitære hjælpeorganer og -organisationer arbejde med henblik på at forbedre den palæstinensiske befolknings levevilkår kan finde sted;

5.  håber, at bestræbelserne på at indkalde en international fredskonference vil bidrage til at tilvejebringe en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere på grundlag af de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, Israels ret til at leve inden for sikre og internationalt anerkendte grænser og palæstinensernes ret til en levedygtig stat;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, kvartettens udsending til Mellemøsten, formanden for Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, den israelske regering og Knesset og Egyptens regering og parlament.