Resolutsiooni ettepanek - B6-0375/2007Resolutsiooni ettepanek
B6-0375/2007

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

4.10.2007

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Edward McMillan-Scott ja Jana Hybášková fraktsiooni PPE-DE nimel
Pasqualina Napoletano, Thijs Berman ja Véronique De Keyser fraktsiooni PSE nimel
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Thierry Cornillet ja Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel
Marek Aleksander Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka ja Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel
Margrete Auken, Hélène Flautre, Caroline Lucas, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel
Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel
Humanitaarolukord Gazas

Menetlus : 2007/2636(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0375/2007

B6‑0375/2007

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Gazas

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta, eriti 2. veebruari 2006. aasta resolutsiooni, mis käsitleb Palestiina valimistulemusi ja olukorda Ida-Jeruusalemmas, 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni humanitaarkriisi kohta Palestiina territooriumidel ja ELi rolli kohta ning 7. septembri 2006. aasta resolutsiooni olukorra kohta Lähis-Idas, 16. novembri 2006. aasta resolutsiooni olukorra kohta Gaza sektoris, 21. juuni 2007. aasta resolutsiooni MEDA programmi ja rahalise toetuse kohta Palestiinale – hindamine, rakendamine ja järelevalve, ning 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni olukorra kohta Lähis-Idas;

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 242 (1967) ja 338 (1973);

–  võttes arvesse Lähis-Ida neliku 23. septembril 2007. aastal tehtud avaldust;

–  võttes arvesse välissuhete nõukogu 23. juulil 2007. aastal esitatud järeldusi;

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemkomissari 21. septembril 2007. aastal tehtud avaldust Lähis-Ida kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et inimeste ja kaupade liikumise takistamise, avalike rajatiste ja kodude ulatusliku laastamise, haiglate, kliinikute ja koolide töö katkestamise, puhta joogivee, toidu ja elektriga varustamise osalise peatamise ning põllumajandusmaa hävitamise tulemusena on humanitaarkriis Gaza sektoris võtnud katastroofilised mõõtmed;

B.  arvestades, et Karni ja Rafah’ piiripunktid on olnud mitu kuud suletud ning arvestades, et inimeste ja kaupade liikumise takistamine on majandustegevuse seiskumist veelgi süvendanud ning toonud kaasa töötuse äärmiselt kõrge määra Gaza sektoris;

C.  arvestades, et veevarustus- ja reoveetöötlussektor on kriitilises olukorras ning arvestades, et nimetatud olukorra tulemusena võivad veepuuduse ja reovee võimaliku uputuse tõttu tekkida uued keskkonna- ja humanitaarkriisid;

D.  arvestades, et tervishoiusüsteem on tõsise surve all ja suur osa elanikkonnast kannatab hädavajaliku ravi ja ravimite puuduse tagajärjel;

E.  arvestades, et haridussüsteemis on selle toimimiseks vajalike põhivahendite puudumise tõttu tõsised vajakajäämised ning et hariduse tase on langemas; arvestades, et sellel olukorral on tõsised tagajärjed Gaza sektoris elavate noorte palestiinlaste tuleviku seisukohast;

F.  arvestades, et Euroopa Liit on viimaste aastate jooksul andnud palestiinlastele olulist rahalist toetust; arvestades, et ajutine rahvusvaheline mehhanism ja ELi poolne projektide rahastamine on aidanud vältida humanitaarkatastroofi Gaza sektoris ja Läänekaldal alates 2006. aastast;

G.  arvestades, et inimeste ja kaupade liikumise takistamine ning sisemise julgeoleku puudumine takistavad oluliselt Euroopa Ühenduse Humanitaarameti (ECHO), ÜRO asutuste, Punase Risti, Punase Poolkuu ning muude humanitaarorganisatsioonide tegevust, kes annavad abi ja toetust Gaza sektoris elavatele inimestele; arvestades, et komisjon, ÜRO Arenguprogramm (UNDP), Palestiina pagulasi toetav ÜRO abiorganisatsioon (UNRWA) ja Maailmapank on peatanud mitu infrastruktuuriprojekti, kuna nad ei suuda piirkonda viia tooraineid; arvestades, et humanitaarametid, -asutused ja -organisatsioonid jätkavad kõikidele takistustele vaatamata oma tegevust; rõhutavad vajadust täita nimetatud tegevusega seotuid finantskohustusi, mille EL ja liikmesriigid on võtnud;

H.  arvestades, et 23. septembri 2007. aasta avalduses väljendas Lähis-Ida nelik sügavat muret olukorra pärast Gaza sektoris, oli ühte meelt häda- ja humanitaarabi takistusteta andmise osas ning nõudis hädavajalike teenuste pakkumise jätkamist;

I.  arvestades, et Gaza sektoris ja Läänekaldal elavate palestiinlaste elutingimuste parandamine koos rahuprotsessi taaskäivitamise ja toimivate Palestiina institutsioonide asutamisega on kõige olulisem aspekt püüdlustes, mille eesmärk on saavutada õiglane ja püsiv rahu iisraellaste ja palestiinlaste vahel,

1.  väljendab sügavat muret Gaza sektori humanitaarkriisi ja selle võimalike tõsiste tagajärgede üle; rõhutab, et piirkonnas tuleb täielikult austada inimõigusi ja järgida rahvusvahelist humanitaarõigust; kordab kõikidele pooltele esitatud üleskutset loobuda vägivallast;

2.  palub Iisraelil täita Genfi konventsioonide raames võetud rahvusvahelisi kohustusi tagada humanitaarabi ja põhiteenuste, nagu elekter ja kütus, jõudmine Gaza sektorisse; nõuab Gaza sektoris blokaadi lõpetamist; kutsub Iisraeli üles tagama inimeste ja kaupade liikumist Rafah’s liikumise ja juurdepääsu lepingu ja ELi piirihaldamise abimissiooni kohaselt ning võimaldama kaupade liikumist Karnis; kutsub nõukogu, ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni üles võtma täielikku vastutust nimetatud lepingu rakendamise ees; kutsub Iisraeli üles tagama finantsvarade jõudmine Gaza sektorisse, mis peatati 25. septembril 2007. aastal, ning on arvamusel, et juurdepääsu puudumine finantsvaradele kahjustab oluliselt palestiinlaste majanduslikku, sotsiaalset ja igapäevast elu;

3.  kutsub Palestiina omavalitsust ja Hamasi, vaatamata poliitilisele ummikseisule, üles hõlbustama hädavajalikke teenuseid pakkuvate avalike asutuste ja selles piirkonnas elavate palestiinlaste elutingimusi parandada püüdvate rahvusvaheliste humanitaarametite, -asutuste ja -organisatsioonide tegevust;

4.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles jätkuvalt tagama koos rahvusvahelise üldsusega Palestiina elanikkonnale hädavajalik humanitaarabi, pöörates eritähelepanu eriti kaitsetute rühmade erivajadustele; nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon tagaksid vastavalt Iisraeliga ja Palestiina omavalitsusega sõlmitud assotsiatsioonilepingutele, et kõik selles piirkonnas, kaasa arvatud valitsusvälised osalejad, austaksid inimõigusi ja järgiksid rahvusvahelist humanitaarõigust, et säilitada vajalik humanitaarpiirkond;

5.  soovib, et rahvusvahelise rahukonverentsi kokku kutsumise pingutuste tulemuseks oleks õiglane ja püsiv rahu iisraellaste ja palestiinlaste vahel, mis põhineks ÜRO Julgeolekunõukogu vastavatel resolutsioonidel, Iisraeli õigusel elada turvaliste ja tunnustatud piiride sees ning palestiinlaste õigusel omada toimivat riiki;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜVJP kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale Lähis-Idas, Euroopa-Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee eesistujale, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina Seadusandlikule Nõukogule, Iisraeli valitsusele ja Knessetile ning Egiptuse valitsusele ja parlamendile.