Návrh uznesenia - B6-0375/2007Návrh uznesenia
B6-0375/2007

NÁVRH UZNESENIA

4.10.2007

ktorý na základe vyhlásení Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú
o humanitárnej situácii v pásme Gazy

Postup : 2007/2636(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0375/2007

B6‑0375/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii v pásme Gazy

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe, najmä na uznesenia z 2. februára 2006 o výsledkoch volieb v Palestíne a o situácii vo východnom Jeruzaleme, z 1. júna 2006 o humanitárnej kríze na palestínskych územiach a úlohe Únie, zo 7. septembra 2006 o situácii na Blízkom východe, zo 16. novembra 2006 o situácii v pásme Gazy, z 21. júna 2007 o programe MEDA a finančnej podpore Palestíne: hodnotenie, realizácia a kontrola a z 12. júla 2007 o Blízkom východe,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 242 (1967) a 338 (1973),

–  so zreteľom na vyhlásenie kvarteta z 23.septembra 2007,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z 23.júla.2007,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 21. septembra 2007 o Blízkom východe,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže následkom blokády pohybu osôb a tovaru, rozsiahleho ničenia verejných zariadení a súkromných obydlí, narúšania prevádzky nemocníc, kliník a škôl, čiastočného znemožnenia prístupu k zdravotne neškodnej pitnej vode, potravinám a elektrickej energii. ako aj ničenia poľnohospodárskej krajiny nadobudla humanitárna kríza v pásme Gazy katastrofálne rozmery,

B.  keďže hraničné priechody Karni a Rafah sú už celé mesiace uzavreté a keďže blokáda pohybu osôb a tovaru ešte väčšmi paralyzovala hospodárstvo a značne prispela k mimoriadne vysokej úrovni nezamestnanosti v pásme Gazy,

C.  keďže sektor vodného hospodárstva a odpadových vôd sa nachádza v kritickom stave a keďže táto situácia môže z dôvodu nedostatku vody a prípadných záplav spôsobených odpadovými vodami vyústiť do ďalších environmentálnych a humanitárnych kríz,

D.  keďže systém zdravotnej starostlivosti sa nachádza pod silným tlakom a značný podiel obyvateľstva trpí nedostatkom lekárskej starostlivosti a liekov, ktoré nutne potrebuje,

E.  keďže vzdelávací systém trpí vážnymi nedostatkami spôsobenými nedostatkom základných potrieb nevyhnutných na jeho fungovanie a keďže sa znižuje kvalita vzdelávania; keďže táto situácia bude mať vážny vplyv na budúcnosť mladej generácie Palestínčanov žijúcich v pásme Gazy,

F.  keďže Európska únia poskytla Palestínčanom v minulých rokoch značnú finančnú podporu; keďže dočasný medzinárodný mechanizmus a financovanie projektov zo strany EÚ zohrávali od roku 2006 dôležitú úlohu pri predchádzaní humanitárnej katastrofe v pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu,

G.  keďže blokáda pohybu osôb a tovaru a nedostatok bezpečnosti v tejto oblasti značne bránia v činnosti Úradu Spoločenstva pre humanitárnu pomoc (ECHO), agentúram OSN, Červenému krížu a Červenému polmesiacu a iným humanitárnym organizáciám poskytujúcim pomoc a podporu obyvateľom pásma Gazy; keďže Komisia, UNDP, agentúra UNRWA a Svetová banka pozastavili niekoľko projektov na výstavbu infraštruktúry vzhľadom na to že nie možné dovážať suroviny; keďže tieto humanitárne úrady, agentúry a organizácie pokračujú vo svojej činnosti aj napriek všetkým prekážkam; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa plnili finančné záväzky týkajúce sa tejto činnosti, ktoré prijala EÚ a jej členské štáty,

H.  keďže kvarteto vyjadrilo vo svojom vyhlásení z 23. septembra 2007 hlboké znepokojenie nad situáciou v pásme Gazy, súhlasilo s tým, že je dôležité pokračovať v poskytovaní pomoci pri mimoriadnych udalostiach a humanitárnej pomoci bez prerušovania, a požadovalo, aby boli základné služby poskytované nepretržite,

I.  keďže základným prvkom úsilia zameraného na nastolenie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi je zlepšenie životných podmienok Palestínčanov žijúcich v pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu, ako aj obnova mierového procesu a zriadenie fungujúcich palestínskych inštitúcií,

1.  vyjadruje svoje najhlbšie znepokojenie nad humanitárnou krízou v pásme Gazy a jej možnými vážnymi následkami; zdôrazňuje, že ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo musia byť v tejto oblasti dodržované v celom rozsahu; opätovne zdôrazňuje svoju výzvu adresovanú všetkým stranám, aby skončili s násilím;

2.  vyzýva Izrael, aby plnil svoje medzinárodné záväzky v rámci Ženevského dohovoru, ktoré sa týkajú zaručenia poskytovania humanitárnej pomoci a podpory a základných služieb, napr. prístupu k elektrine a palivu, v pásme Gazy; vyzýva na zrušenie blokády pásma Gazy; vyzýva Izrael, aby v súlade s dohodou o pohybe a prístupe a s Pomocnou hraničnou misiou EÚ zabezpečil pohyb osôb a tovaru cez priechod Rafah, ako aj pohyb tovaru cez priechod Karni; vyzýva Radu, vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a Komisiu, aby niesli svoju plnú zodpovednosť za uplatňovanie tejto dohody; vyzýva Izrael, aby zaručil prúdenie finančných prostriedkov do pásma Gazy, ktoré je pozastavené od 25. septembra 2007, a domnieva sa, že znemožnenie prístupu k akýmkoľvek finančným prostriedkom má vážny vplyv na hospodársky, sociálny a každodenný život Palestínčanov;

3.  vyzýva palestínsku samosprávu a hnutie Hamas, aby napriek tomu, že politické rokovania uviazli na mŕtvom bode, umožnili fungovanie verejných inštitúcií poskytujúcich základné služby a vykonávanie činnosti medzinárodným humanitárnym úradom, agentúram a organizáciám, ktoré sa snažia o zlepšenie životných podmienok Palestínčanov žijúcich v tejto oblasti;

4.  vyzýva Radu a Komisiu, aby spolu s medzinárodným spoločenstvom naďalej zaručovali nevyhnutnú humanitárnu pomoc pre palestínskych obyvateľov s osobitným zreteľom na špecifické potreby mimoriadne ohrozených skupín obyvateľstva; nalieha na Radu a Komisiu, aby v súlade s dohodami o pridružení s Izraelom a Palestínskou autonómnou samosprávou zabezpečili plné rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv v tejto oblasti vrátane neštátnych subjektov, aby sa zachoval potrebný humanitárny priestor;

5.  vyjadruje svoje želanie, že snahy o zvolanie medzinárodnej mierovej konferencie by mali prispieť k nastoleniu spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi založeného na príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN, práva Izraela na život za bezpečnými a uznanými hranicami a práva Palestínčanov na funkčný štát;

6.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre SZBP, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, osobitnému vyslancovi kvarteta na Blízkom východe, úradujúcemu predsedovi Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia, predsedovi palestínskej samosprávy, Palestínskej legislatívnej rade, vláde Izraela a knesetu a vláde a parlamentu Egypta.