Предложение за резолюция - B6-0376/2007Предложение за резолюция
B6-0376/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

15.10.2007

внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Ria Oomen-Ruijten
от името на комисията по външни работи
относно отношенията между ЕС и Турция

Процедура : 2007/2596(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0376/2007
Внесени текстове :
B6-0376/2007
Приети текстове :

B6‑0376/2007

Резолюция на Европейския парламент за отношенията между ЕС и Турция

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2004 г. относно редовния доклад от 2004 г. и препоръката на Комисията относно напредъка на Турция по пътя на присъединяване към ЕС[1] ,

–  като взе предвид своята резолюция от 28 септември 2005 г. относно започването на преговорите с Турция[2],

–  като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2006 г. относно напредъка на Турция по пътя на присъединяване към ЕС[3],

–  като взе предвид своята резолюция относно стратегическите документи на Комисията за разширяването на ЕС[4],

–  като взе предвид рамката за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г.,

–  като взе предвид Решение 2006/35/EО на Съвета от 23 януари 2006 г. относно принципите, приоритетите и условията, съдържащи се в документа "Партньорство за присъединяване с Турция"[5]

–  като взе предвид доклада на Комисията за напредъка, постигнат от Турция през 2006 г. (SEC(2006)1390),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно стратегията за разширяване на ЕС и основните предизвикателства за периода 2006-2007 г. (COM(2006) 649),

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че преговорите за присъединяване с Турция започнаха на 3 октомври 2005 г. след одобрение от Съвета на рамката за преговори, и като има предвид, че със започването на тези преговори се поставя началото на един отворен процес,

Б.  като има предвид, че Турция е поела ангажимент за провеждане на реформи, поддържане на добросъседски отношения и постепенно сближаване с ЕС, и като има предвид, че тези усилия трябва да се разглеждат като възможност за модернизиране на самата Турция,

В.  като има предвид, че пълното изпълнение на критериите от Копенхаген си остава основата за присъединяване към ЕС,

Г.  като има предвид, че Турция все още не е приложила напълно разпоредбите, произтичащи от Споразумението за асоцииране и Допълнителния протокол към него,

Д.  като има предвид, че след вълната от реформи през периода 2002 - 2004 г., темпът на реформите в Турция се забави; като има предвид, че на 17 април 2007 г. турското правителство прие "Програма за сближаване с достиженията на правото на ЕС за периода 2007-2013 г." и че на 31 август новото турско правителство представи своята програма, която включва укрепване на икономиката, създаване на нова конституция и ускоряване на реформите, необходими за сближаването на Турция с ЕС,

1.  Призовава Комисията в редовния си доклад да определи въпросите, които Турция следва да разгледа приоритетно, като насочи вниманието си към изпълнението на краткосрочните и средносрочните приоритети, заложени в документа "Партньорство за присъединяване", и като обърне специално внимание на посочените в настоящата резолюция въпроси; очаква от Комисията да използва пълноценно всички подходящи средства за ефективна подкрепа на процеса на реформи, като припомня на Турция, че изпълнението на ангажиментите й в сроковете, определени в документа "Партньорство за присъединяване", е от първостепенно значение за запазване на доверието в нея;

2.  Поздравява Турция за провеждането на свободни и честни избори, както бе посочено от мисията за оценка на изборите, изпратена от ОССЕ/СДИПЧ и делегацията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ); приветства избора на Турско велико народно събрание, в което са представени всички региони и в което представителството на жените е по-голямо, и насърчава новоизбраните депутати да се ангажират с по-нататъшното укрепване на демокрацията в Турция;

3.  Приветства избора на нов президент, като знак за укрепване на демокрацията в Турция; призовава президента Abdullah Gül да насърчава плурализма и единството на турския народ в една светска държава по пътя й към трудните, но необходими реформи;

4.  Очаква от новото турско правителство, което разполага със силен мандат и доверие от страна на народа, да ускори процеса на реформи, за да изпълни задълженията, определени в документа "Партньорство за присъединяване"; насърчава правителството да търси по-широк консенсус в рамките на турския парламент и с турското гражданско общество по конституционни и институционални въпроси; припомня, че превръщането на Турция в демократична и благоденстваща страна, основана на принципа на правовата държава, наред с единното прилагане на правните норми, е от стратегическо значение за Турция, нейното общество и ЕС; в тази връзка приветства ангажимента на новото правителство за засилване на процеса на реформи през следващите месеци и години;

5.  Приветства намерението на новото турско правителство за приемане на нова гражданска конституция, която да защитава основните права и свободи на човека; подчертава необходимостта да се гарантира, че с новата конституция ще се създаде система на контрол и балансиране, която да гарантира демократичния и светски характер на турската държава; призовава всички страни да подкрепят един открит и консенсусен конституционен процес; в тази връзка припомня своята предходна препоръка за избирателния праг; подчертава, че в конституционните планове не трябва да се отлагат неотложно необходимите реформи, по-специално относно член 301 от Наказателния кодекс;

6.  Приветства положителното икономическо развитие на Турция през последните години; въпреки това счита, че е от съществено значение да се увеличи заетостта и да се разработи стратегия за реформи, която да допринесе за по-голямо социално сближаване на турското общество;

7.  Приветства усилията на турското правителство за приемане на достиженията на правото на ЕС в областта на енергетиката и подкрепя започването на преговорите по глава "Енергетика" незабавно след приключване на техническата подготовка; насърчава Турция да се присъедини като пълноправен член към Европейската енергийна общност, като по този начин се засили сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на енергетиката, насочено към подобряване на сигурността на енергийните доставки, подпомагане на използването на възобновяеми енергийни източници и влагането на инвестиции в енергийна ефективност; подчертава значението на Турция като транзитен център за диверсификацията на доставките на газ за ЕС; подчертава, че енергийните проекти с участието на Турция в Южен Кавказ следва да са отворени за всички страни от този регион, които участват в политиката на съседство на ЕС;

8.  Отбелязва, че през следващите години значението на геостратегическото положение на Турция в региона и ролята й в областта на транспорта и логистиката ще нарастнат; призовава Комисията да изготви специален доклад за най-новите тенденции и бъдещите предизвикателства;

9.  Изразява загриженост за многократната намеса на турските въоръжени сили в политическия процес; подчертава, че трябва да се положат още усилия за осигуряване на пълен и ефективен граждански контрол върху военните сили; подчертава, че цивилните органи следва да осъществяват контрол върху изготвянето и прилагането на националната стратегия за сигурност; призовава за установяване на пълен парламентарен контрол върху военната и отбранителна политика, както и върху всички свързани с нея разходи; освен това призовава за парламентарен контрол върху дейността на тайните служби на страната, жандармерията и полицията;

10.  Приветства диалога между гражданското общество в ЕС и Турция и призовава Комисията да докладва за извършените в тази област дейности; подчертава значението на засилените контакти между гражданското общество в Турция и в ЕС; призовава Комисията да предостави целева помощ за подкрепяне на по-голямото участие на гражданското общество в отделните региони на Турция и в тази връзка - да обърне специално внимание на югоизточната част от страната; призовава новото турско правителство да включи по-интензивно в процеса на реформи гражданското общество на страната, което допринася много за развитието на демокрацията в Турция;

11.  Позовава се на своята резолюция от 2006 г. относно Турция, и по-специално на параграфите, отнасящи се за реформите, необходими за подобряване функционирането на съдебната система и борбата с корупцията, зачитането на основните права и свободи на човека, защитата на правата на жените, прилагането на политиката за пълна нетърпимост към мъченията, както и защитата на правата на малцинствата, религиозните и културните права; преди извършването на оценка на постигнатия напредък при прилагането на тези реформи, очаква от Комисията да съобщи резултатите от засиленото наблюдение на изпълнението на политическите критерии, оповестено от самата нея в последната й стратегия за разширяване на ЕС; призовава Комисията да публикува тези резултати в предстоящия си доклад за напредъка;

12.  Настоятелно призовава турското правителство към пълно изпълнение на разпоредбите, произтичащи от Споразумението за асоцииране и Допълнителния протокол към него; припомня, че неизпълнението от Турция на ангажиментите, посочени в документа "Партньорство за присъединяване", ще продължава да затруднява сериозно процеса на преговори;

13.  Изразява съжаление за факта, че много хора все още са подложени на наказателно преследване по член 301 от Наказателния кодекс и настоятелно призовава правителството и новоизбрания парламент да гарантират премахването на всички разпоредби на Наказателния кодекс, даващи възможност за произволно ограничаване на изразяването на ненасилствено мнение, както и да гарантират свободата на словото и свободата на пресата; разглежда този въпрос като най-важен приоритет на новото правителство;

14.  Подчертава необходимостта от незабавно приемане на Закон за фондациите, насочен към преодоляване на настоящата правна несигурност на религиозните малцинства и определящ ясна законова рамка, която да дава възможност на малцинствата да изповядват свободно религията си, като им дава право, наред с другото, да притежават собственост и обучават духовници; споделя изразената от Съвета на 24 юли загриженост по отношение на неотдавнашната присъда, произнесена от турския касационен съд по отношение на Вселенската патриаршия; настоятелно призовава турското правителство да приведе подхода си към религиозните малцинства в съответствие с принципите за свобода на вероизповеданието, така както те са определени в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧ) и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека; призовава Комисията да постави тези въпроси пред новото правителство; също така призовава Комисията да посочи начините за използване на предприсъединителния инструмент за защита на християнското наследство;

15.  Остро осъжда убийството на Hrant Dink, убийството на християнския свещеник Andrea Santoro, както и на трима християни в Малатия, терористичното нападение в Анкара и всички други актове на насилие по политически или религиозни подбуди; очаква турските власти да разследват обстойно тези случаи и да подведат под съдебна отговорност всички лица, отговорни за тези деяния; подчертава неотложната нужда от ефективна борба срещу всички видове екстремизъм и насилие и забраняването им във всички области на обществения живот в Турция; призовава турското правителство да увеличи подкрепата си за групите, малцинствата или лицата, които се чувстват изложени на заплаха или дискриминация;

16.  Призовава новото правителство да предприеме конкретни мерки, за да гарантира спазването на всички синдикални права в съответствие с европейските стандарти и стандартите на МОТ; насърчава турското правителство да подкрепи засилването на социалния диалог между сдруженията на работодателите и синдикатите; призовава Комисията да обсъди този въпрос с новото правителство;

17.  Приветства факта, че множество жени в Турция заемат важни постове в сферата на икономиката и в академичните среди и че все повече жени биват избирани в парламента; подчертава, че достъпът до образование, равното третиране и осигуряването на икономически възможности за жените са от съществено значение за икономическия растеж и благоденствието на Турция; изразява съжаление за нарушенията на правата на жените, и по-специално на така наречените "престъпления на честта", които си остават въпрос, даващ основания за сериозна загриженост; следователно настоятелно призовава Комисията да подчертае пред новото правителство необходимостта от полагане на повече усилия за изкореняване на насилието и дискриминационните практики срещу жени, и изтъква, че тези усилия трябва да включват, наред с другото, продължителна публична кампания и предоставяне на повече убежища за жени в беда;

18.  Изтъква необходимостта от цялостна стратегия за социално-икономическо развитие на Югоизточна Турция; призовава Комисията да посочи по какъв начин предприсъединителният инструмент може да се използва за подкрепа на усилията, които новото турско правителство трябва да положи за развитието на Югоизтока, и да координира тази помощ съвместно с други международни финансови институции;

19.  Изразява загриженост относно последиците от социалните, екологични, културни и геополитически проблеми, произтичащи от турския проект в Южен Анадол, при който проектите за язовир имат пряко въздействие върху водоснабдяването на съседните страни; призовава Комисията в редовния си доклад да следи отблизо развитието на трансграничното сътрудничество в областта на водоснабдяването, в съответствие с международните конвенции, директивите за опазване на природата и околната среда и Рамковата директива за водите[6] ;

20.  Настоятелно призовава новото правителство да подеме политическа инициатива, насочена към трайно уреждане на кюрдския въпрос, и да работи, с активното участие на новоизбраните представители на Турското велико народно събрание, избраните кметове и гражданското общество в югоизточната част на страната, за значително подобряване на социалния, икономическия и културния живот; приветства инициативата на президента Gül за първо посещение в Югоизточна Турция;

21.  Остро осъжда насилието, извършвано от Кюрдската работническа партия (ПКК) и други терористични групи на турска територия; изразява солидарността си с Турция в борбата й срещу тероризма и повтаря призива си към ПКК да обяви незабавно примирие и да го спазва; подчертава необходимостта от продължаване на борбата срещу тероризма в съответствие със степента на заплаха и при пълно спазване на международните правни инструменти и норми; подчертава, че никога не може да има извинение за каквото и да е насилие срещу цивилни граждани; призовава турското правителство и всички политически сили в Ирак, в това число и кюрдските групировки, да засилят сътрудничеството си за предотвратяване и борба с терористичните действия и настоятелно призовава Турция да се въздържа от каквито и да е едностранни действия, с които се нарушава териториалната цялост на Ирак;

22.  Отдава голямо значение на ангажимента на Турция за добросъседски отношения в съответствие с изискванията, изложени в рамката за преговори; отново изразява очакването си, че Турция ще прекрати всякаква икономическа блокада и затваряне на границата и ще се въздържа от отправяне на заплахи или предприемане на военни действия срещу съседни страни, които могат да доведат до създаване на напрежение; отново призовава Турция да положи сериозни и интензивни усилия за разрешаване на нерешените спорове с всички съседни страни, в съответствие с хартата на ООН и други международни конвенции в тази област, включително и с честно и открито обсъждане на миналите събития; отново призовава турското и арменското правителство да започнат процес на помирение за настоящето и миналото и призовава Комисията да улесни турско-арменското помирение, като използва регионалното сътрудничество в рамките на Европейската политика на съседство и политиката за Черноморско взаимодействие;

23.  Изразява съжаление за това, че не е постигнат съществен напредък в намирането на цялостно решение на кипърския въпрос; отново призовава двете страни да възприемат конструктивен подход към цялостното решаване на въпроса в рамките на ООН, на базата на принципите, на които се основава ЕС; в тази връзка припомня предишните си резолюции, в които се посочва, че оттеглянето на турските сили би улеснило преговорите по уреждането на въпроса;

24.  Приветства създаването на инструмент за финансова помощ, с оглед насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност; призовава Комисията да изготви специален доклад за прилагането и ефективността на този инструмент;

25.  Подчертава значението на потенциала на Турция по отношение на Черноморския регион, Южен Кавказ и Централноазиатския регион за установяване на стабилност, демократично управление, взаимно доверие и благоденствие в тези региони, по-специално чрез проекти за регионално сътрудничество; подчертава ролята на Турция в Близкия Изток; призовава Комисията да засили сътрудничеството си с турското правителство по отношение на политиката на ЕС към тези региони;

26.  Припомня на Комисията, че Парламентът е поискал от нея да изготви доклад за последващите дейности след представеното през 2004 г. проучване на въздействието, и изисква този доклад да му бъде представен през 2007 г.;

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителството и парламента на Турция.