Procedure : 2007/2596(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0376/2007

Indgivne tekster :

B6-0376/2007

Forhandlinger :

PV 24/10/2007 - 4
CRE 24/10/2007 - 4

Afstemninger :

PV 24/10/2007 - 8.27
CRE 24/10/2007 - 8.27

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0472

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 116kWORD 54k
15.10.2007
PE 396.011v01-00
 
B6‑0376/2007
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Ria Oomen-Ruijten
for Udenrigsudvalget
om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet

Europa-Parlamentets beslutning om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet 
B6‑0376/2007

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til sin beslutning af 15. december 2004 om Kommissionens periodiske rapport for 2004 og henstilling om Tyrkiets fremskridt imod tiltrædelse(1),

-  der henviser til sin beslutning af 28. september 2005 om indledning af forhandlingerne med Tyrkiet(2),

-  der henviser til sin beslutning af 27. september 2006 om Tyrkiets fremskridt hen imod tiltrædelse(3),

-  der henviser til sine beslutninger om Kommissionens udvidelsesstrategidokumenter(4),

-  der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005,

-  der henviser til Rådets afgørelse 2006/35/EF af 23. januar 2006 om principperne, prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Tyrkiet(5),

-  der henviser til Kommissionens rapport for 2006 om Tyrkiets fremskridt hen imod tiltrædelse (SEK(2006)1390),

-  der henviser til Kommissionens meddelelse om udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2006-2007 (KOM(2006)0649),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet blev indledt den 3. oktober 2005 efter Rådets godkendelse af forhandlingsrammen, og at indledningen af disse forhandlinger markerer starten på en tidsubegrænset proces,

B.  der henviser til, at Tyrkiet har givet tilsagn om reformer, godt naboskab og gradvis tilpasning til gældende EU-ret, og at disse bestræbelser skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet selv til at gennemføre moderniseringer,

C.  der henviser til, at fuldstændig overholdelse af alle Københavnskriterierne til stadighed er en grundlæggende forudsætning for tiltrædelse af EU,

D.  der henviser til, at Tyrkiet endnu ikke har gennemført bestemmelserne i associeringsaftalen og tillægsprotokollen hertil fuldt ud,

E.  der henviser til, at der efter den bølge af reformer, der blev indledt i perioden fra 2002 til 2004, er sket en mærkbar afmatning af reformaktiviteten i Tyrkiet; der samtidig henviser til, at den tyrkiske regering den 17. april 2007 vedtog sit program for tilpasning til EU-retten 2007-2013, og at den nye tyrkiske regering den 31. august 2007 fremlagde sit program, som lægger op til en styrkelse af økonomien, udformning af en ny forfatning og fremskyndelse af de reformer, der er nødvendige for at tilnærme Tyrkiet til EU,

1.  opfordrer Kommissionen til i sin periodiske rapport at kortlægge de områder, hvor Tyrkiet bør yde en prioriteret indsats, og især fokusere på gennemførelsen af de prioriterede målsætninger, der er opstillet på kort og mellemlang sigt som led i tiltrædelsespartnerskabet, og derudover være særlig opmærksom på de forhold, der omhandles i denne beslutning; forventer, at Kommissionen til fulde udnytter alle passende muligheder for at støtte reformprocessen effektivt, og at den erindrer Tyrkiet om, at det er af afgørende betydning for landets troværdighed, at det respekterer de tilsagn, det har givet, inden for den tidsfrist, der fastsat som led i tiltrædelsespartnerskabet;

2.  lykønsker Tyrkiet med, at der ifølge OSCE/ODIHR's valgovervågningsdelegation og en delegation fra Europarådets Parlamentariske Forsamling blev afholdt frie og retfærdige valg i landet; glæder sig over, at valget til Tyrkiets Store Nationalforsamling har betydet, at alle regioner er repræsenteret, og at antallet af indvalgte kvinder er steget, og opfordrer de nyvalgte medlemmer til at gå aktivt ind i arbejdet med at styrke demokratiet i Tyrkiet yderligere;

3.  glæder sig over valget af den nye præsident som et tegn på styrkelse af det tyrkiske demokrati; opfordrer præsident Abdullah Gül til at fremme pluralismen og det tyrkiske folks enhed i en sekulær stat på vejen mod vanskelige, men nødvendige reformer;

4.  forventer, at den tyrkiske regering, som nyder stor tilslutning og tillid i befolkningen, fremskynder reformprocessen for således at opfylde de forpligtelser, der er fastlagt i tiltrædelsespartnerskabet; opfordrer regeringen til at søge at skabe en bred konsensus i det tyrkiske parlament og med det tyrkiske civilsamfund i forfatningsspørgsmål og institutionelle anliggender; erindrer om, at Tyrkiets omdannelse til en demokratisk og velstående retsstat sammen med en ensartet anvendelse af retsreglerne er af strategisk betydning for Tyrkiet, landets civilsamfund og EU; glæder sig i den forbindelse over den nye regerings løfte om at styrke reformprocessen i de kommende måneder og år;

5.  finder det glædeligt, at den nye tyrkiske regering agter at vedtage en ny civil forfatning, som vil beskytte menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; understreger, at det er nødvendigt at sikre, at den nye forfatning indfører et kontrol- og ligevægtssystem, der garanterer den tyrkiske stats demokratiske og sekulære karakter; opfordrer alle parter til at støtte en åben forfatningsproces baseret på samdrægtighed; minder i den forbindelse om sin tidligere henstilling vedrørende spærregrænsen; understreger, at forfatningsplaner ikke bør indebære, at hårdt tiltrængte reformer, især af straffelovens artikel 301, udsættes;

6.  glæder sig over de seneste års positive økonomiske udvikling i Tyrkiet, men finder det påkrævet, at beskæftigelsen forbedres, og at der fastlægges en reformstrategi, som kan styrke sammenhængskraften i det tyrkiske samfund;

7.  værdsætter den tyrkiske regerings bestræbelser på at tilpasse sig EU's regelværk på energiområdet og støtter, at forhandlingerne om energikapitlet åbnes, så snart de tekniske forberedelser er afsluttet; tilskynder Tyrkiet til at tiltræde det europæiske energifællesskab som fuldt medlem for derved at styrke energisamarbejdet mellem EU og Tyrkiet yderligere med det formål at forbedre energiforsyningssikkerheden, støtte anvendelsen af vedvarende energikilder og fremme investeringerne i energieffektivitet; fremhæver Tyrkiets betydning som transitcenter for den videre distribution af gasforsyningerne til EU; understreger, at energiprojekter, der involverer Tyrkiet i Sydkaukasus, bør være åbne for alle lande i denne region, som er omfattet af EU's naboskabspolitik;

8.  bemærker, at Tyrkiets geostrategiske position i regionen og landets rolle på transport- og logistikområdet vil få større betydning i de kommende år; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en særlig rapport om den seneste udvikling og de fremtidige udfordringer;

9.  er foruroliget over de tyrkiske væbnede styrkers gentagne indblanding i den politiske proces; understreger, at der er behov for yderligere tiltag for at sikre en fuldstændig og effektiv civil kontrol med militæret; betoner, at de civile myndigheder bør overvåge udformningen af den nationale sikkerhedsstrategi og implementeringen heraf; kræver, at der indføres fuldstændig parlamentarisk kontrol med militæret og forsvarspolitikken samt alle relaterede udgifter; kræver desuden parlamentarisk tilsyn med landets efterretningstjenester, gendarmeri og politi;

10.  glæder sig over civilsamfundsdialogen mellem EU og Tyrkiet og anmoder Kommissionen om at redegøre for de aktiviteter, der har fundet sted inden for rammerne af denne dialog; understreger betydningen af øget kontakt mellem civilsamfundene i Tyrkiet og EU; opfordrer Kommissionen til at yde målrettet støtte til civilsamfundet og øge sin tilstedeværelse i Tyrkiets forskellige regioner med særlig vægt på den sydøstlige del af landet; opfordrer den nye tyrkiske regering til at involvere landets civilsamfund, som er en vigtig faktor til fremme af demokratiet i Tyrkiet, stærkere i reformprocessen;

11.  henviser til sin beslutning om Tyrkiet fra 2006, særlig de punkter, der omhandler de nødvendige reformer til et bedre retsvæsen og bedre bekæmpelse af korruption, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, beskyttelse af kvinders rettigheder, indførelse af en nultolerancepolitik over for tortur og beskyttelse af mindretal og religiøse og kulturelle rettigheder; afventer inden en evaluering af gennemførelsen af sådanne reformer resultaterne af den intensiverede overvågning af de politiske kriterier, som Kommissionen bebudede i sin sidste udvidelsesstrategi; anmoder Kommissionen om at offentliggøre disse resultater i sin kommende statusrapport;

12.  tilskynder den nye tyrkiske regering til at gennemføre bestemmelserne i associeringsaftalen og tillægsprotokollen hertil fuldt ud; erindrer om, at den manglende opfyldelse af Tyrkiets forpligtelser i medfør af tiltrædelsespartnerskabet vil fortsætte med at have alvorlige konsekvenser for forhandlingsprocessen;

13.  beklager, at flere personer fortsat retsforfølges i henhold til straffelovens artikel 301, og anmoder indtrængende regeringen og det nyvalgte parlament om at sikre, at alle strafferetlige bestemmelser, der skaber mulighed for vilkårlige begrænsninger af retten til at tilkendegive ikke-voldelige holdninger, ophæves, og at ytringsfriheden og pressefriheden sikres; anser dette for en af den nye regerings vigtigste opgaver;

14.  understreger, at det er nødvendigt, at der snarest vedtages en lov om stiftelser, der kan fjerne den manglende retssikkerhed, som kendetegner de religiøse mindretals nuværende situation, og skabe en klar lovgivningsramme, der giver dem mulighed for frit at udøve deres religion ved bl.a. at give dem tilladelse til at eje fast ejendom og uddanne præster; deler den bekymring, Rådet gav udtryk for den 24. juli, vedrørende den tyrkiske kassationsrets seneste afgørelse om det Økumeniske Patriarkat; opfordrer kraftigt den nye tyrkiske regering til at forholde sig til religiøse mindretal på en måde, der er i overensstemmelse med principperne om religionsfrihed som defineret i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og i retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol; anmoder Kommissionen om at drøfte disse spørgsmål med den nye regering; opfordrer også Kommissionen til at tilkendegive, hvordan førtiltrædelsesinstrumentet kan anvendes til beskyttelse af den kristne arv;

15.  fordømmer på det kraftigste mordet på Hrant Dink, mordet på den kristne præst Andrea Santora, mordet på tre kristne i Malatya, terrorangrebene i Ankara og alle andre politisk eller religiøst motiverede voldshandlinger; forventer, at de tyrkiske myndigheder undersøger disse sager til bunds og bringer alle ansvarlige for retten; understreger, at der er et presserende behov for at bekæmpe alle former for ekstremisme og vold effektivt og forbyde sådanne handlinger på alle niveauer af det offentlige liv i Tyrkiet; opfordrer den tyrkiske regering til at øge beskyttelsen af de grupper, mindretal eller enkeltpersoner, der føler sig truet og diskrimineret;

16.  opfordrer den nye regering til at træffe konkrete forholdsregler for at sikre, at fagforeningsrettighederne respekteres fuldt ud på linje med EU's og ILO's standarder; tilskynder regeringen til at støtte en intensivering af arbejdsmarkedsdialogen mellem arbejdsgiverforeningerne og fagforeningerne; anmoder Kommissionen om at drøfte disse spørgsmål med den nye regering;

17.  glæder sig over, at et betragteligt antal kvinder i Tyrkiet bestrider vigtige stillinger i erhvervslivet og den akademiske verden, og at flere kvinder end tidligere er valgt ind i parlamentet; understreger, at kvinders adgang til uddannelse, ligestilling og økonomisk selvstændighed er nøglen til yderligere økonomisk vækst og velstand i Tyrkiet; beklager, at krænkelser af kvinders rettigheder, især de såkaldte "æresforbrydelser", stadig giver anledning til alvorlig bekymring; tilskynder derfor Kommissionen til at understrege over for den nye regering, at det er nødvendigt at øge bestræbelserne på at bringe vold mod og diskrimination af kvinder til ophør, og betoner, at disse bestræbelser bl.a. skal omfatte en løbende offentlig kampagne og etablering af flere tilflugtssteder for kvinder i nød;

18.  påpeger behovet for en omfattende strategi for den socioøkonomiske udvikling af Tyrkiets sydøstlige del; anmoder Kommissionen om at angive, hvordan førtiltrædelsesinstrumentet kan anvendes til støtte for den indsats, den nye tyrkiske regering vil skulle yde for at udvikle landets sydøstlige del, og opfordrer Kommissionen til at samordne denne bistand med andre internationale finansielle institutioner;

19.  er bekymret over følgerne af de sociale, miljømæssige, kulturelle og geopolitiske problemer, der er forbundet med det tyrkiske Sydanatolien-projekt, hvor dæmningsprojekter direkte påvirker vandforsyningen i nabolandene; anmoder Kommissionen om i sine periodiske rapporter nøje at følge udviklingen i det grænseoverskridende vandsamarbejde og sikre, at det er i overensstemmelse med de internationale konventioner, direktiverne om natur- og miljøbeskyttelse og vandrammedirektivet(6);

20.  tilskynder kraftigt den nye regering til at iværksætte et politisk initiativ til fremme af en varig løsning af det kurdiske spørgsmål og at arbejde for omfattende forbedringer af det sociale, økonomiske og kulturelle liv med konstruktiv inddragelse af de nyvalgte repræsentanter i landets Store Nationalforsamling, de valgte borgmestre og civilsamfundet i den sydøstlige egn; glæder sig over præsident Güls initiativ til at besøge det sydøstlige Tyrkiet for første gang;

21.  fordømmer på det kraftigste de voldshandlinger, som PKK og andre terrorgrupper har begået på tyrkisk jord; udtrykker sin solidaritet med Tyrkiet i landets kamp mod terror og opfordrer endnu en gang PKK til øjeblikkeligt at erklære våbenhvile og overholde denne; understreger, at det er nødvendigt at fortsætte kampen mod terror på en måde, der står i rimeligt forhold til trusselsbilledet, og med fuld respekt for de internationale retsinstrumenter og -normer; betoner, at der aldrig kan findes en undskyldning for nogen form for vold mod civile; appellerer til den tyrkiske regering og alle politiske kræfter i Irak - herunder de kurdiske grupper - om at styrke samarbejdet for at forebygge og bekæmpe terrorvirksomhed og opfordrer kraftigt Tyrkiet til at afholde sig fra ethvert unilateralt skridt, der krænker Iraks territorium,

22.  tillægger det stor betydning, at Tyrkiet har forpligtet sig til at føre en god naboskabspolitik på linje med de krav, der er opstillet i forhandlingsrammen; gentager sin forventning om, at Tyrkiet bringer enhver økonomisk blokade og grænselukning til ophør og afstår fra trusler eller spændingsskabende militær aktivitet rettet mod nabolandene; gentager sin opfordring til Tyrkiet om at indlede seriøse og intensive bestræbelser på at løse udestående konflikter med alle nabolandene i overensstemmelse med FN-pagten og andre relevante internationale konventioner og i den forbindelse gennemføre en fri og åben diskussion om fortidens hændelser; gentager sin opfordring til den tyrkiske og armenske regering om at indlede en forsoningsproces for både nutiden og fortiden og anmoder Kommissionen om at fremme den tyrkisk-armenske forsoning under udnyttelse af det regionale samarbejde inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik og politikken for synergi i Sortehavsregionen;

23.  beklager, at der ikke er sket væsentlige fremskridt i retning af en samlet løsning af Cypern-spørgsmålet; gentager sin opfordring til begge parter om at forholde sig konstruktivt til bestræbelserne på at finde en samlet løsning i FN-regi baseret på EU's grundlæggende principper; minder i den forbindelse om sine tidligere beslutninger, hvori det anføres, at en tilbagetrækning af de tyrkiske styrker vil lette forhandlingerne om en løsning;

24.  glæder sig over, at der er indført et finansielt støtteinstrument til fremme af den økonomiske udvikling i det tyrkisk-cypriotiske samfund; opfordrer Kommissionen til specifikt at rapportere om gennemførelsen af dette instrument og instrumentets effektivitet;

25.  understreger, at Tyrkiet spiller en vigtig potentiel rolle i Sortehavsregionen, Sydkaukasus og Centralasien med henblik på at indføre stabilitet, etablere en demokratisk styreform og skabe gensidig tillid og fremgang i disse regioner, navnlig gennem regionale samarbejdsprojekter; fremhæver Tyrkiets rolle i Mellemøsten; opfordrer Kommissionen til at styrke samarbejdet med den tyrkiske regering vedrørende EU's politik over for disse regioner;

26.  minder Kommissionen om sin anmodning om at forelægge en opfølgning af konsekvensundersøgelsen fra 2004 og henstiller, at dette sker i 2007;

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt Tyrkiets regering og parlament.

(1) EUT C 226 E af 15.9.2005, s. 189.
(2) EUT C 227 E af 21.9.2006, s. 163.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0381.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0096 og P6_TA(2006)0568.
(5) EUT L 22 af 26.1.2006, s. 34.
(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik