Πρόταση ψηφίσματος - B6-0376/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0376/2007

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

  15.10.2007

  εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
  της Ria Oomen-Ruijten
  εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
  σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

  Διαδικασία : 2007/2596(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B6-0376/2007
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B6-0376/2007
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B6‑0376/2007

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την περιοδική έκθεση 2004 και τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την πρόοδο της Τουρκίας προς την προσχώρηση[1],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία[2],

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη[3],

  –  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τα έγγραφα στρατηγικής της Επιτροπής για τη διεύρυνση[4],

  –  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την Τουρκία της 3ης Οκτωβρίου 2005,

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/35/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2006, για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση με την Τουρκία[5],

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου 2006 της Επιτροπής σχετικά με την Τουρκία (SEC(2006)1390),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνσης και τις κυριότερες προκλήσεις για το διάστημα 2006-2007 (COM(2006)0649),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

  A.  εκτιμώντας ότι στις 3 Οκτωβρίου 2005 άρχισαν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου από το Συμβούλιο, και ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών αποτελεί την αφετηρία μιας ανοιχτής διαδικασίας,

  B.  εκτιμώντας ότι η Τουρκία έχει αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία ευθυγράμμιση με την ΕΕ, και ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να γίνονται αντιληπτές ως ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία να εκσυγχρονιστεί,

  Γ.  εκτιμώντας ότι βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι η πλήρης τήρηση όλων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης,

  Δ.  εκτιμώντας ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της,

  E.  εκτιμώντας ότι, ύστερα από ένα εντυπωσιακό κύμα μεταρρυθμίσεων μεταξύ 2002 και 2004, ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία έχει επιβραδυνθεί· εκτιμώντας ότι στις 17 Απριλίου 2007 η τουρκική κυβέρνηση ενέκρινε το πρόγραμμά της «για την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ, 2007-2013», και ότι στις 31 Αυγούστου 2007 η νέα τουρκική κυβέρνηση παρουσίασε το πρόγραμμά της, το οποίο περιλαμβάνει την ενίσχυση της οικονομίας, την κατάρτιση νέου συντάγματος και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται για να πλησιάσει η Τουρκία την ΕΕ,

  1.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει στην περιοδική έκθεσή της τα ζητήματα που η Τουρκία πρέπει να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα, δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων που θέτει η Εταιρική Σχέση για την Προσχώρηση, και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα που επισημαίνει το παρόν ψήφισμα· αναμένει από την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως κάθε πρόσφορο μέσο για την αποτελεσματική στήριξη της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, υπενθυμίζοντας στην Τουρκία ότι η τήρηση των δεσμεύσεών της εντός του χρονοδιαγράμματος της Εταιρικής Σχέσης για την Προσχώρηση είναι πρωταρχικής σημασίας για την αξιοπιστία της·

  2.  συγχαίρει την Τουρκία για την πραγματοποίηση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, όπως επισημαίνουν η Αποστολή Εκλογικής Αποτίμησης του ΟΑΣΕ/ODIHR και μια αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης· χαιρετίζει την εκλογή μιας τουρκικής Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης όπου εκπροσωπούνται όλες οι περιφέρειες και έχει αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών, και ενθαρρύνει τους νεοεκλεγέντες βουλευτές να δραστηριοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατίας στην Τουρκία·

  3.  χαιρετίζει την εκλογή του νέου Προέδρου ως ένδειξη της δύναμης της τουρκικής δημοκρατίας· καλεί τον Πρόεδρο Αμπντουλάχ Γκιουλ να προωθήσει τον πλουραλισμό και την ενότητα του τουρκικού λαού στο πλαίσιο ενός κοσμικού κράτους που οδεύει προς δύσκολες αλλά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις·

  4.  αναμένει από τη νέα τουρκική κυβέρνηση, που διαθέτει ισχυρή εντολή και περιβάλλεται με τη λαϊκή εμπιστοσύνη, να επιταχύνει τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προσδιορίστηκαν στην Εταιρική Σχέση για την Προσχώρηση· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να επιζητήσει ευρεία συναίνεση στο τουρκικό κοινοβούλιο και με την τουρκική κοινωνία των πολιτών για τα συνταγματικά και θεσμικά θέματα· υπενθυμίζει ότι η εξέλιξη της Τουρκίας σε κράτος δημοκρατίας, ευημερίας και νομιμότητας, σε συνδυασμό με την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων δικαίου, είναι στρατηγικής σημασίας για την Τουρκία, την κοινωνία της και την ΕΕ· χαιρετίζει εν προκειμένω τις δηλώσεις της νέας κυβέρνησης σχετικά με την ανάγκη να ενισχυθεί η μεταρρυθμιστική διαδικασία κατά τους προσεχείς μήνες και έτη·

  5.  χαιρετίζει την πρόθεση της νέας τουρκικής κυβέρνησης να εγκρίνει ένα νέο και πολιτικού χαρακτήρα σύνταγμα που θα προστατεύει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το νέο σύνταγμα θα δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχων και εξισορροπήσεων που θα εγγυάται τον δημοκρατικό και κοσμικό χαρακτήρα του τουρκικού κράτους· καλεί όλες τις πλευρές να υποστηρίξουν μια ανοιχτή και συναινετική συνταγματική διαδικασία· υπενθυμίζει εν προκειμένω την παλαιότερη σύστασή του σχετικά με το εκλογικό όριο· τονίζει ότι τα συνταγματικά σχέδια δεν πρέπει να οδηγήσουν σε αναβολή των επειγουσών μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 301 του ποινικού κώδικα·

  6.  χαιρετίζει τη θετική οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια, αλλά θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σπουδαιότητα η αύξηση της απασχόλησης και η ανάπτυξη μιας μεταρρυθμιστικής στρατηγικής που να ενισχύει την κοινωνική συνοχή της τουρκικής κοινωνίας·

  7.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της τουρκικής κυβέρνησης να ευθυγραμμιστεί με το ενεργειακό κεκτημένο της ΕΕ και υποστηρίζει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το ενεργειακό κεφάλαιο αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι τεχνικές προετοιμασίες· ενθαρρύνει την Τουρκία να προσχωρήσει, ως πλήρες μέλος, στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα και έτσι να ενισχύσει περαιτέρω την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τη στήριξη της χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της Τουρκίας ως διαμετακομιστικού κόμβου για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο· τονίζει ότι τα ενεργειακά σχέδια με συμμετοχή της Τουρκίας στον Νότιο Καύκασο πρέπει να είναι ανοιχτά για όλες τις χώρες της περιοχής αυτής, οι οποίες είναι ενταγμένες στην πολιτική γειτονίας της ΕΕ·

  8.  επισημαίνει ότι η γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας στην περιοχή και ο ρόλος της στη μεταφορά και στην τεχνικοοργανωτική υποστήριξη θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα τα επόμενα χρόνια· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ειδική έκθεση για τις τελευταίες εξελίξεις και τις μελλοντικές προκλήσεις·

  9.  εκφράζει την ανησυχία του για τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην πολιτική διαδικασία· τονίζει ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για την εξασφάλιση πλήρους και ουσιαστικού πολιτικού ελέγχου στον στρατό· υπογραμμίζει ότι την επίβλεψη της κατάστρωσης και υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια πρέπει να την έχουν οι πολιτικές αρχές· ζητεί την εγκαθίδρυση πλήρους κοινοβουλευτικής εποπτείας της στρατιωτικής και αμυντικής πολιτικής και όλων των συναφών δαπανών· ζητεί επιπροσθέτως κοινοβουλευτική εποπτεία των μυστικών υπηρεσιών, της χωροφυλακής και της αστυνομίας της χώρας·

  10.  χαιρετίζει τον Διάλογο της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ-Τουρκίας και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τις δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτό· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να αυξηθούν οι επαφές ανάμεσα στις κοινωνίες των πολιτών της Τουρκίας και της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρέχει στοχοθετημένη υποστήριξη στην κοινωνία των πολιτών, να είναι περισσότερο παρούσα στις διάφορες περιφέρειες της Τουρκίας και, στο πλαίσιο αυτό, να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας· καλεί τη νέα τουρκική κυβέρνηση να εξασφαλίσει ενεργότερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών –αυτού του σημαντικού προασπιστή της δημοκρατίας στην Τουρκία– στη μεταρρυθμιστική διαδικασία·

  11.  υπενθυμίζει το ψήφισμα που ενέκρινε το 2006 σχετικά με την Τουρκία, και ειδικότερα τις παραγράφους για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της διαφθοράς, τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών, την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, την υλοποίηση της πολιτικής για μηδενική ανοχή στα βασανιστήρια, καθώς και την προστασία των μειονοτικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων· αναμένει, πριν αξιολογήσει την πρόοδο της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων αυτών, τα αποτελέσματα της εντατικοποιημένης παρακολούθησης των πολιτικών κριτηρίων που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στην τελευταία της στρατηγική για τη διεύρυνση· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα αυτά στην επικείμενη έκθεση προόδου·

  12.  προτρέπει τη νέα τουρκική κυβέρνηση να υλοποιήσει πλήρως τις διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της· υπενθυμίζει ότι η μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τουρκίας που μνημονεύονται στην Εταιρική Σχέση για την Προσχώρηση θα εξακολουθήσει να επηρεάζει σοβαρά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων·

  13.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένα πρόσωπα εξακολουθούν να διώκονται βάσει του άρθρου 301 του ποινικού κώδικα, και προτρέπει την κυβέρνηση και το νεοεκλεγέν κοινοβούλιο να εξασφαλίσουν την κατάργηση όλων των διατάξεων του ποινικού κώδικα που προβλέπουν αυθαίρετους περιορισμούς στην έκφραση μη βίαιων απόψεων και την κατοχύρωση της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου· θεωρεί ότι τούτο αποτελεί την υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης·

  14.  τονίζει την ανάγκη να εγκριθεί το ταχύτερο ένας νόμος περί ιδρυμάτων ο οποίος να αντιμετωπίζει τη σημερινή νομική αβεβαιότητα των θρησκευτικών μειονοτήτων και να θεσπίζει ένα σαφές νομικό πλαίσιο που θα τους επιτρέπει να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, επιτρέποντάς τους μεταξύ άλλων να έχουν ιδιοκτησία και να εκπαιδεύουν κληρικούς· συμμερίζεται την ανησυχία που εξέφρασε το Συμβούλιο στις 24 Ιουλίου για την πρόσφατη απόφαση του τουρκικού ακυρωτικού δικαστηρίου σχετικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο· προτρέπει τη νέα τουρκική κυβέρνηση να εναρμονίσει τη στάση της έναντι των θρησκευτικών μειονοτήτων με τις αρχές της θρησκευτικής ελευθερίας, όπως αυτή έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να θέσει τα ζητήματα αυτά στη νέα κυβέρνηση· επίσης καλεί την Επιτροπή, να προσδιορίσει με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προενταξιακό μέσο για να εξασφαλισθεί η προστασία της χριστιανικής κληρονομιάς·

  15. καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία του Χραντ Ντινκ, τη δολοφονία του χριστιανού ιερέα Αντρέα Σαντόρο, τη δολοφονία τριών χριστιανών στη Μαλάτια, την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα και όλες τις άλλες πράξεις βίας με πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα· αναμένει από τις τουρκικές αρχές να διαλευκάνουν πλήρως τις υποθέσεις αυτές και να προσαγάγουν όλους τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά όλες οι μορφές εξτρεμισμού και βίας και να αποκλειστούν από όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής στην Τουρκία· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ενισχύσει την προστασία των ομάδων, μειονοτήτων ή ατόμων που αισθάνονται πως απειλούνται ή υφίστανται διακρίσεις·

  16.  καλεί τη νέα κυβέρνηση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός όλων των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα πρότυπα της ΔΟΕ· την ενθαρρύνει να υποστηρίξει την εντατικοποίηση του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ εργοδοτικών συνδέσμων και συνδικάτων· ζητεί από την Επιτροπή να θέσει το ζήτημα αυτό στη νέα κυβέρνηση·

  17.  επισημαίνει ότι πολλές γυναίκες στην Τουρκία κατέχουν σημαντικές θέσεις στην οικονομία και στον ακαδημαϊκό κόσμο και ότι αυξήθηκε ο αριθμός των γυναικών που εκλέχθηκαν στο κοινοβούλιο· υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση, η ίση μεταχείριση και η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της Τουρκίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών, και ιδίως τα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής», εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές ανησυχίες· προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή να τονίσει στη νέα κυβέρνηση ότι πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη της βίας και των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, και τονίζει ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μια εντατική εκστρατεία πληροφόρησης της κοινής γνώμης και την παροχή περισσότερων καταφυγίων για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση·

  18.  τονίζει την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του νοτιοανατολικού τμήματος της Τουρκίας· καλεί την Επιτροπή να υποδείξει με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προενταξιακό μέσο για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες που θα χρειαστεί να καταβάλει η νέα τουρκική κυβέρνηση για την ανάπτυξη του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας, καθώς και να συντονίσει τη βοήθεια αυτή με άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς·

  19.  ανησυχεί για τις συνέπειες των κοινωνικών, οικολογικών, πολιτισμικών και γεωπολιτικών προβλημάτων του τουρκικού Έργου Νότιας Ανατολίας, τα έργα κατασκευής υδατοφρακτών του οποίου έχουν άμεση επίπτωση στον εφοδιασμό των γειτονικών χωρών με νερό· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς στην τακτική της έκθεση την ανάπτυξη της διαμεθοριακής συνεργασίας στον τομέα των υδάτινων πόρων, σε συμφωνία με τις διεθνείς συμβάσεις, τις οδηγίες για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος και την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα[6]·

  20.  καλεί τη νέα κυβέρνηση να δρομολογήσει μια πολιτική πρωτοβουλία που θα ευνοεί τη μόνιμη επίλυση του κουρδικού ζητήματος και να εργασθεί, με εποικοδομητική συμμετοχή των νεοεκλεγέντων αντιπροσώπων στην τουρκική Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, των εκλεγμένων δημάρχων και της κοινωνίας των πολιτών στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ώστε να επιτευχθούν σημαντικές βελτιώσει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή· χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Προέδρου Γκιουλ να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας·

  21.  καταδικάζει σθεναρά τις βιαιότητες που διαπράττουν το PKK και άλλες τρομοκρατικές ομάδες σε τουρκικό έδαφος· εκφράζει την αλληλεγγύη του με την Τουρκία στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το PKK να κηρύξει αμέσως εκεχειρία και να τη σεβαστεί· υπογραμμίζει ότι ο αγώνας εναντίον της τρομοκρατίας πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο ανάλογο προς την απειλή και με αμέριστη προσήλωση στον σεβασμό των διεθνών νομικών πράξεων και προτύπων· υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει δικαιολογία για οποιεσδήποτε βιαιότητες εις βάρος αμάχων· απευθύνει έκκληση στην τουρκική κυβέρνηση και σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του Ιράκ –συμπεριλαμβανομένων των κουρδικών– να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, και προτρέπει την Τουρκία να απόσχει από κάθε μονομερή ενέργεια που θα παραβιάζει την ιρακινή επικράτεια·

  22.  αποδίδει μεγάλη σπουδαιότητα στη δέσμευση της Τουρκίας για σχέσεις καλής γειτονίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο διαπραγματευτικό πλαίσιο· επαναλαμβάνει ότι αναμένει από την Τουρκία να τερματίσει κάθε οικονομικό αποκλεισμό και κλείσιμο συνόρων και να απόσχει από απειλές ή στρατιωτικές δραστηριότητες σε σχέση με γειτονικές χώρες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Τουρκία να καταβάλει σοβαρές και εντατικές προσπάθειες για την επίλυση των διενέξεων που εκκρεμούν με όλους τους γείτονές της, σε συμφωνία με τον Χάρτη του ΟΗΕ και τις άλλες σχετικές διεθνείς συνθήκες και συμπεριλαμβανομένης μιας ειλικρινούς και ανοιχτής συζήτησης για τα γεγονότα του παρελθόντος· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την τουρκική και την αρμενική κυβέρνηση να δρομολογήσουν μια διαδικασία συμφιλίωσης για το παρόν και το παρελθόν, και καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την τουρκοαρμενική συμφιλίωση με παράλληλη αξιοποίηση των οφελών της περιφερειακής συνεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και της Πολιτικής Παρευξείνιας Συνεργασίας·

  23.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει συντελεσθεί ουσιαστική πρόοδος στην εξεύρεση μιας ολοκληρωμένης διευθέτησης του κυπριακού ζητήματος· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις δύο πλευρές να υιοθετήσουν εποικοδομητική στάση για μια ολοκληρωμένη διευθέτηση στο πλαίσιο του ΟΗΕ, με βάση τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ· από την άποψη αυτή, υπενθυμίζει τα προηγούμενα ψηφίσματά του στα οποία δηλώνεται ότι η απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων θα διευκόλυνε τις διαπραγματεύσεις για ένα διακανονισμό·

  24.  χαιρετίζει τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδοτικής στήριξης για την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ειδική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αυτού·

  25.  τονίζει, σε σχέση με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, τον Νότιο Καύκασο και την περιοχή της Κεντρικής Ασίας, τη σπουδαιότητα της δυνατότητας της Τουρκίας να φέρει στις περιοχές αυτές σταθερότητα, δημοκρατική διακυβέρνηση, αμοιβαία εμπιστοσύνη και ευημερία, ιδίως μέσω έργων περιφερειακής συνεργασίας· τονίζει τον ρόλο της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία της με την τουρκική κυβέρνηση όσον αφορά την πολιτική της ΕΕ έναντι των περιοχών αυτών·

  26.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή το αίτημά του να εκπονηθεί μια συνέχεια της μελέτης αντικτύπου που υποβλήθηκε το 2004 και ζητεί να του διαβιβασθεί το σχετικό έγγραφο εντός του 2007·

  27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.