Resolutsiooni ettepanek - B6-0376/2007Resolutsiooni ettepanek
B6-0376/2007

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

15.10.2007

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten
väliskomisjoni nimel
ELi ja Türgi suhted

Menetlus : 2007/2596(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0376/2007
Esitatud tekstid :
B6-0376/2007
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0376/2007

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Türgi suhete kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 15. detsembri 2004. aasta resolutsiooni, mis käsitleb Euroopa Komisjoni 2004. aasta korralist aruannet ja soovitust Türgi edusammude kohta ühinemise suunas[1];

–  võttes arvesse oma 28. septembri 2005. aasta resolutsiooni Türgiga läbirääkimiste alustamise kohta[2];

–  võttes arvesse oma 27. septembri 2006. aasta resolutsiooni Türgi edusammude kohta seoses ühinemisega[3];

–  võttes arvesse oma resolutsioone laienemist käsitlevate komisjoni strateegiadokumentide kohta[4];

–  võttes arvesse 3. oktoobri 2005. aasta Türgiga läbirääkimiste raamistikku;

–  võttes arvesse 23. jaanuari 2006. aasta nõukogu otsust 2006/35/EÜ Türgi ühinemispartnerluse põhimõtete, prioriteetide ja tingimuste kohta[5];

–  võttes arvesse komisjoni 2006. aasta eduaruannet Türgi kohta (SEK(2006)1390);

–  võttes arvesse komisjoni teatist laienemisstrateegia ja peamiste väljakutsete kohta aastatel 2006–2007 (KOM(2006) 649),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et Türgiga alustati läbirääkimisi 3. oktoobril 2005 pärast seda, kui nõukogu oli läbirääkimiste raamistiku heaks kiitnud, ning arvestades, et nende läbirääkimiste alustamine on avatud protsessi algus;

B.  arvestades, et Türgi on kohustunud läbi viima reforme, arendama heanaaberlikke suhteid ning viima end järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning arvestades, et neid pingutusi tuleks vaadelda kui Türgi enda võimalust uueneda;

C.  arvestades, et kõigi Kopenhaageni kriteeriumide täielik täitmine jääb ELiga ühinemise aluseks;

D.  arvestades, et Türgi ei ole veel täielikult rakendanud assotsiatsioonilepingust ja selle lisaprotokollist tulenevaid sätteid;

E.  arvestades, et pärast muljetavaldavat reformide haripunkti 2002–2004 on reformide tempo Türgis aeglustunud; arvestades, et Türgi valitsus võttis 17. aprillil 2007. aastal vastu “ELi õigustikuga vastavusse viimise programmi 2007–2013”, ning arvestades, et uus Türgi valitsus esitas 31. augustil 2007. aastal oma programmi, mis hõlmab majanduse tugevdamist, uue põhiseaduse koostamist ja Türgit ELile lähendavate reformide kiirendamist,

1.  kutsub komisjoni üles määratlema oma korralises aruandes need valdkonnad, millega Türgi peab tegelema esmajärjekorras, keskendudes ühinemispartnerluses sätestatud lühikese ja keskmise tähtajaga prioriteetide saavutamisele, ühtlasi kutsub komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu käesolevas resolutsioonis rõhutatud valdkondadele; ootab, et komisjon kasutaks täiel määral kõiki asjakohaseid vahendeid toetamaks tõhusalt reformiprotsessi, tuletades samas Türgile meelde, et oma kohustuste täitmine ühinemispartnerluses sätestatud ajakava raames on Türgi usaldusväärsuse seisukohalt ülioluline;

2.  õnnitleb Türgit läbiviidud vabade ja õiglaste valimiste puhul, nagu sedastasid OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) valimiste hindamismissioon ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee delegatsioon; tervitab Türgi Rahvusassamblee valimist, milles on esindatud kõik piirkonnad ning suurenenud naiste osakaal, ning kutsub äsja valitud saadikuid üles võtma endale kohustuseks veelgi tugevdada demokraatiat Türgis;

3.  tervitab uue presidendi valimist kui märki Türgi demokraatia tugevusest; kutsub president Abdullah Güli üles edendama Türgi rahva pluralismi ja ühtsust ilmalikus riigis, mis on alustamas raskeid, kuid vajalikke reforme;

4.  loodab, et Türgi uus valitsus, kes toetub tugevale mandaadile ja rahva usaldusele, kiirendab reformide kulgu, et täita ühinemispartnerluses määratletud kohustused; innustab valitsust otsima Türgi parlamendis ja Türgi kodanikuühiskonnas laia konsensust põhiseaduslikes ja institutsioonilistes küsimustes; tuletab meelde, et Türgi arendamine demokraatlikuks ja jõukaks riigiks, mis järgib õigusriigi põhimõtteid ja kohaldab õigusnorme ühetaoliselt, on strateegilise tähtsusega Türgi, tema ühiskonna ja ELi jaoks; väljendab selles suhtes heameelt uue valitsuse lubaduse üle edendada eelseisvatel kuudel ja aastatel reformiprotsessi;

5.  tervitab Türgi uue valitsuse kavatsust võtta vastu uus kodanike põhiseadus, mis kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi; rõhutab vajadust tagada, et uus põhiseadus looks kontrolli- ja tasakaalumehhanismid, mis kindlustaksid Türgi riigi demokraatliku ja ilmaliku iseloomu; kutsub kõiki osapooli üles toetama avatud ja üksmeelset põhiseaduslikku protsessi; tuletab sellega seoses meelde oma varasemat soovitust valimiste künnise kohta; rõhutab, et põhiseadusega seotud kavad ei tohiks edasi lükata hädavajalikke reforme, eriti karistusseadustiku artikli 301 osas;

6.  väljendab heameelt Türgi positiivse majandusarengu üle viimastel aastatel; kuid peab oluliseks tõsta tööhõivet ja töötada välja reformistrateegia, mis tugevdaks Türgi ühiskonna sotsiaalset ühtekuuluvust;

7.  tervitab Türgi valitsuse pingutusi viia riik vastavusse ELi energiaalaste õigusaktidega ning toetab läbirääkimiste alustamist energia peatüki suhtes niipea, kui tehnilised ettevalmistused on lõpule viidud; innustab Türgit täisliikmena ühinema Euroopa Energiaühendusega, et veelgi tugevdada ELi ja Türgi vahelist energiaalast koostööd eemärgiga tugevdada energiavarustuse kindlust, toetada taastuvate energiaallikate kasutust ja investeeringuid energiatõhususse; rõhutab Türgi kui transiitkeskuse tähtsust ELi suunatud gaasitarnete mitmekesistamisel; rõhutab, et Türgit hõlmavad energiaprojektid Lõuna-Kaukaasias peaksid olema avatud kõigile kõnealuse piirkonna riikidele, kes on ELi naabruspoliitika partnerriigid;

8.  märgib, et lähiaastatel muutuvad kaalukamaks Türgi geostrateegiline positsioon piirkonnas ning roll transpordi ja logistika valdkonnas; kutsub komisjoni üles koostama eriaruannet viimaste arengute ja tuleviku väljakutsete kohta;

9.  on mures Türgi armee korduva sekkumise pärast poliitikasse; rõhutab täiendavate pingutuste vajalikkust, et tagada täielik ja tõhus tsiviilkontroll armee üle; rõhutab, et tsiviilvõimud peaksid teostama järelevalvet riikliku julgeolekustrateegia väljatöötamise ja rakendamise üle; nõuab täieliku parlamentaarse kontrolli kehtestamist sõjaväe- ja kaitsepoliitika ning sellega seotud kulude üle; nõuab lisaks parlamentaarset järelevalvet riigi salateenistuse, sandarmeeria ja politsei üle;

10.  tervitab ELi ja Türgi vahelist kodanikuühiskonna dialoogi ning palub komisjonil koostada aruanne selle raames läbiviidud tegevuste kohta; rõhutab Türgi ja ELi kodanikuühiskondade vaheliste tihenenud kontaktide tähtsust; kutsub komisjoni üles andma kodanikuühiskonnale sihtotstarbelist abi, olema Türgi eri piirkondades paremini nähtav ning pöörama selles kontekstis eritähelepanu riigi kaguosale; kutsub uut Türgi valitsust üles kaasama kodanikuühiskonda, mis on Türgi demokraatia oluline edendaja, palju aktiivsemalt reformiprotsessi;

11.  viitab oma 2006. aasta resolutsioonile Türgi kohta, eelkõige lõigetele, mis käsitlevad reforme, mis on vajalikud, et parandada kohtunike tegevust, korruptsioonivastast võitlust, peamiste inimõiguste ja põhivabaduste austamist, naiste õiguste kaitset, nulltolerantsipoliitika rakendamist piinamise suhtes ning vähemuste, usuliste ja kultuuriliste õiguste kaitset; enne hinnangu andmist edusammudele nende reformide rakendamise kohta ootab ära tõhustatud järelevalve tulemused, mis käsitlevad komisjoni viimases laienemisstrateegias väljakuulutatud poliitilisi kriteeriume; palub komisjonil avaldada need tulemused järgmises eduaruandes;

12.  nõuab tungivalt, et uus Türgi valitsus rakendaks täielikult assotsiatsioonilepingust ja selle lisaprotokollist tulenevaid sätteid; tuletab meelde, et ühinemispartnerluses märgitud Türgi kohustuste täitmata jätmine avaldab läbirääkimisprotsessile jätkuvalt tõsist mõju;

13.  mõistab hukka asjaolu, et paljusid inimesi süüdistatakse jätkuvalt karistusseadustiku artikli 301 alusel, ning nõuab tungivalt valitsuselt ja äsja valitud parlamendilt, et nad tagaksid kõigi selliste sätete eemaldamise, mis võimaldavad rahumeelse arvamuse avaldamise suvalist piiramist, ning et tagataks sõna- ja ajakirjandusvabadus; peab seda uue valitsuse esmatähtsaks prioriteediks;

14.  rõhutab vajadust viivitamata vastu võtta sihtasutuste seadus, mis kõrvaldaks usuvähemuste õigusliku ebakindluse ning looks selge õigusliku raamistiku, mis võimaldab usuvähemustel oma usku vabalt praktiseerida, lubades neil muuhulgas omada vara ja koolitada vaimulikke; jagab muret, mida 24. juulil väljendas nõukogu seoses oikumeenilist patriarhi puudutava Türgi kassatsioonikohtu hiljutise lahendiga; nõuab tungivalt, et Türgi uus valitsus viiks oma lähenemise usuvähemustele kooskõlla Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis määratletud usuvabaduse põhimõtetega ning Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendiõigusega; kutsub komisjoni üles tõstatama neid küsimusi uue valitsusega; kutsub komisjoni üles tegema kindlaks, kuidas saaks ühinemiseelset rahastamisvahendit kasutada kristliku pärandi kaitsmiseks;

15.  mõistab teravalt hukka Hrant Dinki mõrva, kristliku preestri Andrea Santoro mõrva, kolme kristlase mõrva Malatyas, terrorirünnaku Ankaras ja kõik teised poliitiliselt ja usuliselt motiveeritud vägivallaaktid; ootab, et Türgi ametiasutused uuriksid neid juhtumeid põhjalikult ning annaksid vastutavad isikud kohtu alla; rõhutab pakilist vajadust tõhusalt võidelda kõikide ekstremismi ja vägivalla liikide vastu ning keelustada need kõikidel avaliku elu tasandeil Türgis; kutsub Türgi valitsust üles kaitsma veelgi enam neid elanikkonnarühmi, vähemusi ja üksikisikuid, kes tunnevad, et nad on ohus või neid võidakse diskrimineerida;

16.  kutsub uut valitsust üles võtma konkreetseid meetmeid, et tagada ametiühinguõiguste täielik järgimine kooskõlas Euroopa ja ILO standarditega; soovitab valitsusel toetada tööandjate liitude ja ametiühingute vahelise sotsiaalse dialoogi süvendamist; palub komisjonil arutada seda teemat uue valitsusega;

17.  tervitab asjaolu, et Türgis on paljudel naistel tugev positsioon majanduses ja akadeemilises maailmas ning rohkem naisi on valitud parlamenti; rõhutab, et naiste juurdepääs haridusele, nende võrdne kohtlemine ja majanduslike võimaluste parandamine on võtmetähtsusega Türgi edasist majanduskasvu ja heaolu silmas pidades; avaldab kahetsust, et naiste õiguste rikkumised, eelkõige nn aukuriteod, teevad endiselt tõsiselt muret; nõuab seetõttu komisjonilt tungivalt, et komisjon rõhutaks uuele valitsusele vajadust tugevdada pingutusi naistevastase vägivalla ja diskrimineerivate tavade väljajuurimisel, ning rõhutab, et need pingutused peaksid muuhulgas hõlmama pikaajalist avalikku kampaaniat ja raskustesse sattunud naistele suuremal hulgal peavarju pakkumist;

18.  juhib tähelepanu sellele, et vaja on Kagu-Türgi sotsiaal-majandusliku arengu terviklikku strateegiat; kutsub komisjoni üles selgitama, kuidas saaks ühinemiseelset rahastamisvahendit kasutada selleks, et toetada pingutusi, mida Türgi uus valitsus peab tegema Kagu-Türgi arendamiseks, ühtlasi kutsub komisjoni üles kooskõlastama seda abi muude rahvusvaheliste finantsasutustega;

19.  on mures Türgi Lõuna-Anatoolia projekti sotsiaalsete, ökoloogiliste, kultuuriliste ja geopoliitiliste probleemide tagajärgede pärast, kus veepaisu projektid mõjutavad otseselt naaberriikide veevarustust; kutsub komisjoni üles teostama oma regulaarses aruandes järelevalvet piiriülese veekoostöö üle kooskõlas rahvusvaheliste konventsioonide, loodus- ja keskkonnakaitse direktiivide ning vee raamdirektiiviga[6];

20.  nõuab tungivalt, et uus valitsus teeks poliitilise algatuse kurdi küsimuse lõplikuks lahendamiseks ning, kaasates konstruktiivselt äsjavalitud parlamendiliikmeid ja riigi kaguosas valituks osutunud linnapeasid ja kodanikuühiskonna liikmeid, püüaks oluliselt parandada sotsiaalset, majandus- ja kultuurielu; tervitab president Güli algatust külastada esimest korda Türgi kaguosa;

21.  mõistab teravalt hukka Kurdistani Töölispartei (PKK) ja teiste terrorirühmituste toime pandud vägivallateod Türgi pinnal; väljendab oma solidaarsust Türgiga võitluses terrorismi vastu ning kordab oma nõudmist Kurdistani Töölisparteile kuulutada viivitamata välja relvarahu ja seda austada; rõhutab tungivalt vajadust pidada terrorismivastast võitlust viisil, mis vastab tekkinud ohule, ning kohustudes täielikult austama rahvusvahelisi õigusakte ja standardeid; rõhutab, et tsiviilisikute vastu toime pandud mis tahes vägivallale ei saa kunagi olla mingit õigustust; palub Türgi valitsusel ja kõigil Iraagi poliitilistel jõududel, sealhulgas kurdidel, tugevdada oma koostööd terrorismiaktide ennetamiseks ning nende vastu võitlemiseks, ning nõuab tungivalt, et Türgi hoiduks ühepoolsetest sammudest, mis rikuvad Iraagi territoriaalset terviklikkust;

22.  peab oluliseks Türgi kohustust edendada heanaaberlikke suhteid kooskõlas läbirääkimiste raamistikus sätestatud nõuetega; kinnitab oma lootust, et Türgi lõpetab igasuguse majandusblokaadi ja piiride sulgemise ning hoidub ähvardustest ja pinget tekitavast sõjalisest tegevusest seoses naaberriikidega; kutsub veel kord Türgit üles tegema tõsiseid ja intensiivseid jõupingutusi, et lahendada lõpetamata vaidlused kõigi oma naabritega, kooskõlas ÜRO harta ja teiste asjaomaste rahvusvaheliste konventsioonidega, arutledes ausalt ja avatult mineviku sündmuste üle; kordab oma üleskutset Türgi ja Armeenia valitsusele alustada lepitusprotsessi nii oleviku kui ka mineviku osas ning kutsub komisjoni üles hõlbustama Türgi-Armeenia lepituse saavutamist, kasutades selleks ära Euroopa naabruspoliitika ja ELi Musta mere sünergia algatuse raames saavutatud piirkondlikku koostööd;

23.  avaldab kahetsust, et Küprose küsimuse tervikliku lahenduse leidmisel ei ole saavutatud mingit olulist edasiminekut; kordab oma üleskutset mõlemale poolele võtta konstruktiivne hoiak, et saavutada terviklik lahendus ÜRO raamistikus ELi aluspõhimõtetest lähtuvalt; sellega seoses tuletab meelde oma eelmisi resolutsioone, kus sedastatakse, et Türgi vägede väljaviimine hõlbustaks lahenduse üle peetavaid läbirääkimisi;

24.  kiidab heaks rahalise toetuse programmi loomise Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks; kutsub komisjoni üles eraldi aru andma selle programmi rakendamisest ja tulemuslikkusest;

25.  rõhutab Türgi potentsiaali Musta mere piirkonnas, Lõuna- Kaukaasia ja Kesk-Aasia piirkonnas kõnealustesse piirkondadesse stabiilsuse, demokraatliku valitsemistava, vastastikuse usalduse ja jõukuse toomisel, eelkõige piirkondlike koostööprojektide kaudu; rõhutab Türgi rolli Lähis-Idas; kutsub komisjoni üles tugevdama koostööd Türgi valitsusega, pidades silmas ELi poliitikat nende piirkondade suhtes;

26.  tuletab komisjonile meelde parlamendi nõuet saada 2004. aastal esitatud mõju uuringu järelaruanne ning palub see esitada 2007. aastal;

27.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja Euroopa Komisjonile ning Türgi valitsusele ja parlamendile.