Návrh usnesení - B6-0401/2007Návrh usnesení
B6-0401/2007

NÁVRH USNESENÍ,

22. 10. 2007

který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6‑0377/2007
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Katerina Batzeli a Rosa Miguélez Ramos
za skupinu PSE,
o nárůstu cen a ochraně spotřebitelů

Postup : 2007/2641(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0401/2007
Předložené texty :
B6-0401/2007
Hlasování :
Přijaté texty :

B6‑0401/2007

Usnesení Evropského parlamentu o nárůstu cen a ochraně spotřebitelů

Evropský parlament,

–  s ohledem na poslední čtvrtletní zprávu Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) o výhledech ohledně výnosů sklizně a o situaci v oblasti potravin a na prohlášení této organizace ve Světový den výživy dne 16. října 2007,

–  s ohledem na závěry zprávy OECD o biopalivech předložené v rámci kulatého stolu o udržitelném rozvoji, který se konal v Paříži ve dnech 11.–12. září 2007,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k poslední vlně zvýšení spotřebitelských cen souvisejícím s nárůstem nákladů na suroviny, s celosvětovým zvýšením spotřeby (zejména se zvýšila spotřeba v Číně a v Indii), s nízkým výnosem při sklizních v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, popřípadě s poklesem stavu zásob a s činností spekulantů,

B.   vzhledem k tomu, že ve většině členských států EU nelze zatím nijak prokázat bezprostřední a dlouhodobý vztah mezi zvýšením cen některých produktů a poptávkou po biopalivech, ale že nelze ztrácet ze zřetele například situaci ve Spojených státech, kde velmi intenzivní podpora produkce kukuřice pro výrobu biopaliv má v současné době přímý vliv na nárůst cen potravin, jak potvrdila OECD,

C.  vzhledem k nynější důležitosti společné zemědělské politiky (SZP) jako faktoru zajišťujícího rovnováhu potravinového řetězce, jedním z jehož hlavních úkolů je zabezpečit dostatečné zásoby potravin, příjem zemědělců, kvalitní produkci a ochranu životního prostředí,

D.   vzhledem k tomu, že výsledkem nejnovějšího vývoje SZP je značné omezení mechanismů intervence v takovýchto situacích,

E.   vzhledem k úloze, kterou hrají velké distribuční řetězce a malý počet řetězců supermarketů v EU při stanovování spotřebitelských cen, a k tomu, jak je tato poptávka po zboží silně koncentrována, a to v míře podobající se dominantnímu postavení, což se projevuje při jednání s producenty,

F.  konkrétněji vzhledem k tomu, že informace, které shromáždily ve všech členských státech různé organizace a sdružení, svědčí podle všeho o tom, že velké supermarkety zneužívají svou ekonomickou sílu k tomu, aby donutily producenty a dodavatele (se sídlem v Unii, ale také mimo ni) ke snížení cen až na neudržitelnou úroveň a aby jim vnutily své jednostranně výhodné podmínky,

G.   vzhledem k tomu, že se však nemůžeme omezit pouze na interní úvahy o důsledcích cenové krize v EU, naopak, je třeba brát též v úvahu důsledky zvýšení světových cen zemědělských surovin pro nejchudší země, a zejména pro země, které jsou čistými dovozci, v celosvětovém měřítku,

1.  vítá nejnovější rozhodnutí o zproštění povinnosti vyjmout půdu z produkce jako zmírňující a naléhavé opatření v situaci, kdy prudce vzrůstají ceny obilovin, a blahopřeje Komisi k tomuto rozhodnutí;

2.  naléhavě žádá Komisi, aby zavedla více opatření pro další dotčená odvětví, například pro výrobu mléka a mléčných výrobků, s cílem zabránit výše popsanému nárůstu cen;

3.  vyzývá Komisi a členské státy, aby sledovaly dopady této cenové krize z poslední doby na hospodaření evropských rodin s cílem postihnout její skutečný vliv na kupní sílu obyvatelstva a počítat s ním při uvažování o konkrétních opatřeních, pokud budou nezbytná;

4.  žádá Komisi, aby se věnovala prosazování hlubších úvah o budoucí úloze SZP obecně, ale také o poučení ze zkušeností se současnými případy nárůstu cen surovin a potravin;

5.  v tomto smyslu tvrdí, že „kontrola stavu“ je vhodnou příležitostí zhodnotit rovněž příspěvek SZP k rovnováze potravinového řetězce, protože kromě nedávného nárůstu cen lze v současné době konstatovat, že rozdíl mezi cenami producentů a spotřebitelskými cenami neustále vzrůstá; žádá proto Komisi, aby zahrnula výše uvedené problémy do příští diskuse o „kontrole stavu“;

6.  konstatuje, že Evropská komise by měla zasáhnout v zájmu větší transparentnosti v obchodních praktikách; žádá proto, aby byla zahájena šetření (a v případě nutnosti i podány u Evropského soudního dvora žaloby pro porušení právních předpisů) ve věci koncentrace v sektoru velkých distribučních společností v Evropě, jejíž důsledky dopadají na malé producenty, malé podniky, pracovníky a spotřebitele, a především aby byly posouzeny veškeré případy zneužití postavení v souvislosti s kupní silou, které by mohly být výsledkem této koncentrace;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.