Návrh usnesení - B6-0403/2007Návrh usnesení
B6-0403/2007

NÁVRH USNESENÍ,

22. 10. 2007

který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6‑0321/2007
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Niels Busk, Kyösti Virrankoski a Willem Schuth,
za skupinu ALDE
o zvýšení cen potravin

Postup : 2007/2641(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0403/2007
Předložené texty :
B6-0403/2007
Hlasování :
Přijaté texty :

B6‑0403/2007

Usnesení Evropského parlamentu o zvýšení cen potravin

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že změnu klimatu, bioenergii a hospodaření s vodou lze označit za tři hlavní nové problémy a to v rámci společné zemědělské politiky (SZP),

B.  vzhledem k celosvětové stoupající poptávce po zemědělských produktech jako takových a ke zvyšujícímu se vlivu nepotravinářského využití těchto produktů,

C.  vzhledem k tomu, že nedostatek dodávek způsobený klimatickými podmínkami spolu s velkou poptávkou po biopalivech vedly k růstu cen, aniž přihlédneme ke zvýšenému konkurenčnímu boji mezi výrobou energie a produkcí potravin,

D.  vzhledem k tomu, že biomasa již poskytuje dvě třetiny obnovitelné energie v EU a je i nadále energetickým zdrojem s velkým potenciálem,

E.  vzhledem k oddělení podpor od produkce, které zemědělcům v EU umožňuje rozhodnout se podle signálů na trhu a které přispívá ke zlepšení konkurenceschopnosti odvětví zemědělství,

F.  vzhledem k tomu, že plocha, na níž se v EU pěstují energetické plodiny, se od roku 2004 zvětšila desetkrát na 2,84 milionu hektaru,

G.  vzhledem k tomu, že se SZP za posledních 15 let již radikálně změnila na základě tlaku ze strany evropské společnosti a jejího rozvíjejícího se hospodářství,

H.  vzhledem k tomu, že pokles v produkci obilovin (produkce zrna v EU-25 bude v roce 2007 pravděpodobně menší než 242 milionů tun, což je o 16 milionů tun méně než bylo předpovídáno v polovině července) způsobený suchem v mnoha důležitých oblastech produkce a rovněž prudkým vzestupem poptávky z Číny a ostatních rozvíjejících se zemí,

1.  vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci kontroly stavu SZP analyzovala, jak lze nejlépe řešit nové problémy, jako jsou dodávky a zabezpečení potravin, změna klimatu, růst poptávky po biopalivech a hospodaření s vodou, a přitom se přizpůsobit novým rizikům a příležitostem, aniž by se zapomnělo na úlohu odvětví lesnictví;

2.  vyzývá Komisi, aby prozkoumala další opatření, pokud jde o předvídání stoupajícího trendu v oblasti základních komodit, např. návrh Komise pozastavit dovozní cla na obiloviny;

3.  vítá poslední rozhodnutí pozastavit povinné vynětí půdy z produkce s cílem uspokojit zvýšenou poptávku po zrnu a obilovinách a naléhá na Komisi, aby se touto otázkou podrobně zabývala v rámci kontroly stavu SZP;

4.  bere na vědomí rozhodnutí zvýšit kvóty na mléko, očekává ale nadcházející zprávu Komise (plánovanou na prosinec), jež se má mimo jiné zabývat možným dopadem tohoto zvýšení na odvětví produkce mléka;

5.  vyzývá Komisi, aby se zabývala možným rozšířením použití, pokud jde o možnosti výdajů na rozvoj venkova, s cílem poskytnout podněty pro zmírnění změny klimatu, např. fondy pro rozvoj venkova by se mohly využít na podporu bioenergie poskytováním environmentálních služeb v oblasti biopaliv nebo na pobídky pro vývoj biopaliv druhé generace;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.