Návrh usnesení - B6-0404/2007Návrh usnesení
B6-0404/2007

NÁVRH USNESENÍ,

22. 10. 2007

který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6‑0378/2007
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Ryszard Czarnecki
za skupinu UEN
o podstatném zvyšování cen potravin a ochraně spotřebitele

Postup : 2007/2641(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0404/2007
Předložené texty :
B6-0404/2007
Hlasování :
Přijaté texty :

B6‑0404/2007

Usnesení Evropského parlamentu o podstatném zvyšování cen potravin a ochraně spotřebitele

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 33 Smlouvy o založení Evropského společenství,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 26. září 2007 o půdě vyňaté z produkce na rok 2008,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že na celém světě včetně Evropy a zejména v nových členských státech došlo k podstatnému zvýšení cen základních potravin,

B.  vzhledem k tomu, že v mnoha evropských zemích, jako např. v Itálii, Polsku, Irsku a Litvě, se za poslední rok ceny obilí, mléka a ovoce i zeleniny téměř zdvojnásobily, vzhledem k tomu, že např. v Polsku vzrostla od roku 2003 cena chleba o 22,6 %, jablek o 83,8 %, brambor o 95,5 % a v Itálii podražil chléb za poslední měsíc o 79 %,

C.  vzhledem k tomu, že zemědělce postihují nepříznivé povětrnostní podmínky, jako např. mrazy, povodně a sucha,

D.  vzhledem k tomu, že koncepce evropského zemědělství by měla být vzhledem ke své sociální, hospodářskou a kulturní hodnotě jasně posílena a chráněna a současně by měla uznávat specifické prvky zemědělství v některých členských státech EU,

E.  vzhledem k tomu, že odvětví mléka je pro evropské zemědělství velmi důležité, protože představuje 14 % zemědělské výroby,

F.  vzhledem k tomu, že zejména rozhodnutí týkající se dovozů geneticky modifikovaných krmiv může zemědělství vážně poškodit,

G.  vzhledem k tomu, že počet obyvatel v rozvojovém světě roste a poptávka po potravinách se zvyšuje,

H.  vzhledem k tomu, že smlouva o ES v článku 33 stanoví, že cílem společné zemědělské politiky je zajistit plynulé zásobování a zajistit spotřebitelům dodávky za rozumné ceny,

I.   vzhledem k tomu, že politika EU omezuje zemědělskou výrobu a zdá se být stále více v rozporu s potřebami spotřebitelů,

1.   zdůrazňuje potřebu chránit evropský zemědělský model, aby se zachovala stabilita zemědělských trhů v jednotlivých členských státech a aby tyto trhy byly chráněny před výkyvy cen a aby byly zachovány modely výroby a způsoby využívání půdy, které jsou pro evropské zemědělství typické;

2.   zdůrazňuje právo občanů a národů chránit svou soběstačnost, pokud jde o potraviny, a zachovat venkovský život, zejména tím, že budou schopni chránit se sami před dovozy, které vedou k závislosti;

3.   vyzývá Komisi, aby neprodleně dočasně zvýšila mléčné kvóty s cílem stabilizovat ceny na vnitřním trhu;

4.   vítá nedávné rozhodnutí ministrů zemědělství EU schválit návrh Komise, aby prozatím nebylo rozhodnuto o půdě vyňaté z produkce v roce 2008;

5.   vyzývá Komisi a členské státy, aby provedly analýzu rozporů mezi cenami od výrobců a cenami, které si účtují hlavní maloobchodníci;

6.   vyzývá Komisi, aby ověřila svou správní politiku omezování zemědělské výroby v EU;

7.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že výrobci ze třetích zemí podléhají stejně přísným kontrolám jako výrobci z EU;

8.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.