Návrh usnesení - B6-0405/2007Návrh usnesení
B6-0405/2007

NÁVRH USNESENÍ,

22. 10. 2007

který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6‑0321/2007
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith a Milan Horáček
za skupinu Verts/ALE,
o zvýšení cen potravin

Postup : 2007/2641(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0405/2007
Předložené texty :
B6-0405/2007
Hlasování :
Přijaté texty :

B6‑0405/2007

Usnesení Evropského parlamentu o zvýšení cen potravin

Evropský parlament,

–  s ohledem na nedávná varování ze strany FAO, že celosvětový růst cen krmiv a potravin by mohl vážně ohrozit dostatečnou dostupnost potravin, a to zejména pro chudé obyvatele,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady snížit jako opatření ad hoc množství půdy povinně vyňaté z produkce v roce 2008 na 0 % s cílem ulehčit trhu v souvislosti s klesajícími dodávkami obilovin a olejnatých semen (12965/07),

–  s ohledem na záměr Komise pozastavit v reakci na výjimečně napjatou situaci na trzích s obilovinami dovozní cla a celní kvóty na obiloviny a dále pozastavit veškeré vývozní subvence, které dosud v tomto odvětví existují,

–  s ohledem na posouzení dopadu strategie pro „biopaliva“ provedené Komisí v roce 2006, v němž předpověděla větší hospodářskou soutěž a nárůst cen v oblasti zemědělských surovin, zejména krmiv,

–  s ohledem na studii OECD o dopadech rozmachu produkce „biopaliv“ na celosvětové ceny potravin, zabezpečení potravin a biologickou rozmanitost, která byla zveřejněna v září 2007,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ceny zemědělských produktů, zejména pšenice a olejnatých semen, v posledních letech v EU i na celém světě značně vzrostly, a vzhledem k tomu, že veřejné i soukromé zásoby obilí klesly na nejnižší úroveň za posledních 40 let,

B.  vzhledem k tomu, že odvětví produkce potravin a krmiv v důsledku toho rovněž zvýšilo ceny zpracovaných produktů, a to v některých případech více, než by odpovídalo přiměřenému procentuálnímu podílu nakoupených zemědělských surovin,

C.  vzhledem k tomu, že výstupní ceny zemědělských produktů v EU již mnoho let klesají kvůli dřívějším politikám tržních intervencí, které upřednostňovaly rozsáhlé zemědělské podniky a potravinářský průmysl a nepokrývaly produkční náklady mnoha malých producentů, zejména v odvětvích produkce mléka a rostlinné výroby,

D.  vzhledem k tomu, že někteří chovatelé hospodářských zvířat nyní kvůli nárůstu cen obilovin čelí značnému nárůstu cen kupovaných krmiv,

E.  vzhledem k tomu, že reforma SZP z roku 2003, jež zahrnovala oddělení přímé podpory poskytované produkci od podpory produkce zaměřené na trh, zemědělcům v jiných odvětvích umožnila, aby větší část svých příjmů získávali z trhu, a nikoli z přímých plateb z veřejných prostředků,

F.  vzhledem k tomu, že změny ve stravování a rostoucí poptávka po krmivech v rozvíjejících se ekonomikách, jako jsou Čína a Indie, výrazně přispívají k rostoucí poptávce po obilovinách a ostatních krmivech na stále více globalizovaných trzích,

G.  vzhledem k tomu, že pokles v dodávkách způsobený především měnícími se klimatickými podmínkami (sucha a záplavy) a všeobecné celosvětové zpomalení růstu výnosů produktivity přispěly k nárůstu cen na světovém trhu,

H.  vzhledem k tomu, že studie o dopadech produkce „biopaliv“ na celosvětové ceny potravin, zabezpečení potravin a biologickou rozmanitost, kterou v září 2007 zveřejnila OECD, varuje, že konkurenční boj o půdu a zdroje mezi producenty potravin a krmiv by mohl ceny potravin zvýšit do takové míry, že by došlo k ohrožení jejich dostupnosti pro nejchudší obyvatele a regiony,

I.  vzhledem k tomu, že dočasné zrušení povinného vynětí půdy z produkce pro rok 2008 vrací do produkce převážně půdu okrajovou a méně výnosnou, jež se často nachází v ekologicky citlivých oblastech, a má tak na zvýšení dodávek malý dopad,

1.  vítá skutečnost, že výstupní ceny zemědělských produktů v některých odvětvích dosáhly úrovně, která zemědělcům umožňuje pokrýt náklady a získávat větší podíl svých příjmů z trhu;

2.  vítá skutečnost, že postupné opouštění politik tržní intervence ze strany EU a rostoucí vliv trhu zemědělcům stále víc umožňuje upevňovat své vyjednávací postavení vůči rostoucí tržní síle odvětví produkce krmiv a potravin;

3.  je si ale vědom toho, že další prudký nárůst cen obilovin a olejnatých semen ukazuje na skutečnost, že v EU a na světovém trhu je nedostatek krmiv a potravin, což může vést k přerušením v zásobování potravinami nebo k jejich nedostatku, a to zejména v rozvojových zemích;

4.  vyzývá Komisi, aby Parlament a Radu informovala o důvodech stávajícího nárůstu cen krmiv a potravin a o jeho důsledcích pro různá zemědělská a potravinářská odvětví, jejichž konečné produkty závisejí na obilovinách a olejnatých semenech;

5.  vyzývá Komisi, aby provedla pečlivou analýzu účinků nedostatečných dodávek obilovin a olejnatých semen na nejzranitelnější producenty a spotřebitele potravin v EU i ve třetích zemích, jež by zahrnovala návrhy nástrojů a opatření, jejichž účelem by bylo zabránit přerušením v zásobování potravinami a inflačním důsledkům dalšího nárůstu cen;

6.  vyzývá Komisi, aby informovala Parlament o všech případných zneužíváních tržní síly ze strany odvětví produkce krmiv a potravin v podobě zvyšování cen, jež překračuje odůvodněné zohlednění nárůstu cen zemědělských surovin, které jsou v tomto odvětví používány;

7.  vyzývá Komisi, aby provedla posouzení dopadu na životní prostředí a zabezpečení potravin, v němž by zohlednila stávající konkurenční boj o půdu a zdroje mezi producenty potravin a rostlinných paliv a jež by zahrnovalo dopad změny klimatu a možná opatření usilující o zabránění dalšímu vyčerpávání zdrojů produkce potravin;

8.  vyzývá Komisi, aby zmapovala možná opatření v oblasti řízení nabídky a zabezpečení potravin, která by mohla zabránit další extrémní volatilitě cen krmiv a potravin a neudržitelné hospodářské soutěži mezi producenty potravin a paliv;

9.  pověřuje svého předsedu , aby předal toto usnesení Radě a Komisi.