Förslag till resolution - B6-0484/2007Förslag till resolution
B6-0484/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

21.11.2007

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från
Nirj Deva, för PPE-DE-gruppen
Corina Creţu, för PSE-gruppen
Thierry Cornillet, för ALDE-gruppen
Ryszard Czarnecki, för UEN-gruppen
Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen
Luisa Morgantini, för GUE/NGL-gruppen
Jens-Peter Bonde
om utropandet av ett europeiskt samförstånd om humanitärt bistånd

Förfarande : 2007/2648(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0484/2007
Ingivna texter :
B6-0484/2007
Antagna texter :

B6‑0484/2007

Europaparlamentets resolution om utropandet av ett europeiskt samförstånd om humanitärt bistånd

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det samförstånd som nåddes av rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) den 19 och 20 november 2007 om en ”gemensam förklaring av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen om ett europeiskt samförstånd om humanitärt bistånd”,

–  med beaktande av det reformfördrag som Europeiska rådet kom överens om vid sitt möte i Lissabon den 18–19 oktober 2007 och som ändrar fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och genom vilket det humanitära biståndet erkändes som ett eget politikområde inom EU,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 november 2007 om ett europeiskt samförstånd om humanitärt bistånd,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet välkomnar att rådet, företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen för första gången har kommit överens om att fastställa en gemensam vision, politiska mål och gemensamma principer för att EU ska kunna tillhandahålla ett effektivare humanitärt bistånd till tredjeländer.

2.  Därför godkänner Europaparlamentet den gemensamma förklaringen av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen om ett europeiskt samförstånd om humanitärt bistånd.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.