Resolutsiooni ettepanek - B6-0494/2007Resolutsiooni ettepanek
B6-0494/2007

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

4.12.2007

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Marcello Vernola
väliskomisjoni nimel
Stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu sõlmimine Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Montenegro vahel

Menetlus : 2007/2638(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0494/2007
Esitatud tekstid :
B6-0494/2007
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0494/2007

Euroopa Parlamendi resolutsioon stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu sõlmimise kohta Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Montenegro vahel

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 3. oktoobri 2005. aasta otsust alustada Serbia ja Montenegroga läbirääkimisi stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks;

–  võttes arvesse, et nõukogu võttis 24. juulil 2006 pärast Montenegro parlamendi iseseisvusdeklaratsiooni vastu uued juhised läbirääkimisteks konkreetselt Montenegroga;

–  võttes arvesse stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu läbirääkimiste lõpulejõudmist 1. detsembril 2006 ja lepingu allakirjutamist 15. märtsil 2007;

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Montenegro Vabariigi vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Euroopa Ühenduse nimel (KOM(2007)350-1);

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu komisjoni ja nõukogu otsus stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahel (KOM(2007)350-2);

–  võttes arvesse 18. oktoobril 2007. aastal ELi ja Montenegro vahel sõlmitud lühiajaliste viisade menetlemise lihtsustamise lepingut ja tagasivõtulepingut;

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni 2007. aasta eduaruannet Montenegro kohta (SEK(2007)1434);

–  võttes arvesse ühinemiseelse rahastamisvahendi (2007–2009) alla kuuluvat mitmeaastast suunavat rahastamiskava;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et Montenegro on üks energiaühenduse asutamislepingule allakirjutanud riikidest;

B.  whereas Montenegro arvestades, et Montenegro kinnitas 23. oktoobril 2006. a Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi ratifitseerimist;

C.  arvestades, et Montenegro tulevik on Euroopa Liidus;

D.  arvestades, et Montenegro on alla kirjutanud Kesk-Euroopa vabakaubanduslepingule (CEFTA); arvestades, et Montenegro võib WTOga liituda 2008. aastal;

E.  arvestades, et Euroopa Ülemkogu tõdes oma 19. ja 20. juuni 2003. aasta Thessaloniki kohtumisel, et Montenegro tulevik on Euroopa Liidus, ning seda on mitmel korral kinnitanud ka nõukogu ja parlament;

F.  arvestades stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu reguleerimisala, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse ja Montenegro vaheline lepinguline suhe selle riigi institutsioonilise, sotsiaalse ja majanduselu olulistes valdkondades;

G.  arvestades keskkonnamõõtme tähtsust Montenegro Vabariigi majandus- ja sotsiaalelus, mida tunnustatakse ka riigi põhiseaduses, kus Montenegro kuulutatakse ökoloogiliseks riigiks, ning rõhutades, et selliseid tahteavaldusi peavad toetama praktilised meetmed ja tõhus struktuur;

H.  arvestades olulist rolli, mida demokraatlikus riigis mängib sõltumatu, pädev ja vastutav ning korruptsioonivaba kohtuvõim;

I.  arvestades, et ühenduse abi Montenegrole peab olema proportsioonis eespool nimetatud lepingust tulenevate lepinguliste kohustustega;

J.  arvestades, et Montenegro parlament võttis valitseva koalitsiooni ja oluliste opositsioonijõudude vahelise kokkuleppe tulemusena 19. oktoobril 2007. aastal vajaliku kahe kolmandiku häälteenamusega vastu Montenegro põhiseaduse;

K.  arvestades, et Montenegro majandus kasvab 2007. aastal tugevalt (peaaegu 8%) ning otseste välisinvesteeringute maht suureneb (707 miljonit eurot); arvestades, et tööpuuduse määr on praegu madal ning on esimest korda langenud alla 12%; arvestades, et maksebilansi jooksevkonto puudujäägiga on veel ikka probleeme;

L.  arvestades, et korruptsioon on Montenegros jätkuvalt tõsine probleem, ning arvestades, et Transparency Internationali 2007. aasta korruptsiooni tajumise indeks on Montenegro puhul keskmiselt 3,3 (skaalal, kus 0 on „väga korrumpeerunud” ja 10 „väga rikkumata”),

1.  õnnitleb Montenegro valitsust stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu läbirääkimiste kiire lõpuleviimise ning selle olulise dokumendi hiljutise allakirjutamise puhul;

2.  on arvamusel, et stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping on esimene, kuid oluline samm Montenegro Euroopa Liiduga liitumise teel, ning usub, et leping on veel üks näide Lääne-Balkanil toimunud positiivsetest muutustest, mida on võimalik saavutada tänu väljavaatele saada tulevikus ELi liikmeks; juhib siiski Montenegro ametivõimude tähelepanu asjaolule, et liitumisväljavaateid tuleb hinnata realistlikult mitte ainult ühenduse eeskirjade ja normide siseriiklikku õigusesse ülevõtmise, vaid ka riigi tegeliku haldus- ja õigussuutlikkuse ning piisavate vahendite eraldamise alusel, mis on ülimalt olulised, et töötada Montenegros välja terviklik õigusraamistik ning seda tõhusalt rakendada, ning mis on riigi demokraatliku ja majandusliku arengu peamine eeltingimus;

3.  soovitab komisjonil uute mehhanismide väljatöötamisel, millest Montenegrol kasu võiks olla, võtta arvesse 21. sajandil ELiga liitunud liikmesriikide üleminekureformidega seotud ainulaadseid kogemusi;

4.  soovitab tugevdada Montenegro parlamendi kui parlamentaarse demokraatia nurgakivi rolli ning märgib, et parlament peaks seetõttu tegutsema eelkõige just järelevalveorganina, eriti riigi rahanduse üle;

5.  kutsub Montenegro parlamenti üles vastavalt tema oma rollikontseptsioonile panustama aktiivselt ELile lähenemise protsessi; tuletab valitsusele meelde, et ta peaks kaasama parlamendi aktiivselt arvamuste kujundamise protsessi;

6.  nõuab tungivalt, et Montenegro valitsus ja parlament saavutaksid stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu artiklis 80 sätestatud eesmärgid tegelikkuses, kehtestades selleks seadused ja määrused, mis tagavad kohtuvõimu täieliku sõltumatuse ja vastutuse; on sellega seoses arvamusel, et kohtunike ametissemääramist käsitlevad uued põhiseaduse sätted vähendavad parlamendi diskretsiooniõigust ning suurendavad kohtuliku isereguleeriva organi autonoomiat; tuletab meelde, et on oluline, et õigusriigi täielikuks ja pöördumatuks rakendamiseks oleks olemas sõltumatu, tõhus ja korruptsioonivaba kohtuvõim;

7.  nõuab tungivalt, et Montenegro valitsus ja õigusasutused annaksid Itaalia õigusasutustele kogu vajaliku abi ja teeksid nendega koostööd, et viia lõpule organiseeritud kuritegevust ja sigarettide salakaubandust puudutav uurimine, millesse on segatud väljapaistvad Montenegro poliitikud ning mille tulemusena saaks välja anda rahvusvahelise vahistamismääruse;

8.  märgib rahuloluga Montenegro jätkuvat koostööd Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga (ICTY) ning rõhutab, et see on tihedalt seotud Montenegro edusammudega ELiga liitumise suunas; nõuab tungivalt, et Montenegro ametivõimud viiksid lõpule uurimise seoses Ulcinji politseipiirkonna ülema Sreten Glendza ning veel viie endise politseiametnikuga, keda süüdistatakse sõjakuritegude toimepanemises 1992. aastal; kutsub samu asutusi üles pidama meeles ICTY kohtuasjade lõpetamise strateegiat ning tegema vajalikke ettevalmistusi seoses sellega, et 2008. aastal on kõikide ICTYs arutatavate asjade lõpuleviimise tähtaeg;

9.  tervitab sõjakuritegudes süüdistatava ning põgenenud Vlastimir Djordjevici vahistamist Montenegro territooriumil varem sel aastal ning kutsub Montenegro võime üles tegema edasist koostööd Serbiaga ja teiste naaberriikidega sõjakuritegudes kahtlustatavate ülejäänud isikute, eelkõige Ratko Mladici ja Radovan Karadzici asukoha kindlakstegemiseks ja vahistamiseks;

10.  nõuab tungivalt, et Montenegro ametivõimud võtaksid vastu ja rakendaksid aktiivset korruptsioonivastast poliitikat, et parandada riigihalduse tõhusust ning võitlust organiseeritud kuritegevuse ja inimeste, relvade, sigarettide ja uimastitega kaubitsemise vastu, sest need on edasise Euroopa Liiduga integreerumise eeltingimused; tuletab meelde turvalise õhkkonna loomise tähtsust Montenegro elanike, turistide ja välisinvestorite jaoks ning nõuab sellega seoses korruptsiooni järelevalvega tegelevate sõltumatute organite tugevdamist;

11.  tervitab viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute allakirjutamist Montenegroga 18. septembril 2007 kui esimest sammu täielikult viisavaba režiimi suunas ning kutsub nõukogu ja komisjoni üles töötama välja sellekohane konkreetne tegevuskava ning võtma suurema arvu elanike, eriti noorte ja üliõpilaste reisimisvõimalusi parandavaid meetmeid;

12.  tervitab sellega seoses ELi ühise viisataotluskeskuse avamist Podgoricas, et hõlbustada lühiajaliste viisade väljastamismenetlust, ning kutsub liikmesriike üles nimetatud ühise viisataotluskeskuse projektis osalema, et Montenegro kodanikud saaksid allakirjutatud lepingust täielikku kasu;

13.  kutsub Montenegro võime üles haarama kinni lepingu allakirjutamisest kui võimalusest viia jõuliselt ellu reforme sellistes valdkondades nagu õigusriik, võitlus organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu, piirikontrolli tugevdamine ning Montenegro haldussuutlikkuse suurendamine;

14.  rõhutab stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu artikli 114 tähtsust, mis sisaldab kohustust arendada Montenegros välja efektiivne ja aruandekohustuslik riigihaldus, ning nõuab Montenegro valitsuselt tungivalt selliste sätete vastuvõtmist, mis tagaksid läbipaistva värbamise ja karjäärijuhtimise riigihalduses ning ühenduse abi ja mestimisvahendite täieliku ärakasutamise komisjoni toetusel;

15.  tunneb kahetsust Ameerika Ühendriikide ja Montenegro vahelise lepingu sõlmimise pärast, mille alusel Montenegro võtab endale kohustuse mitte anda välja Ameerika Ühendriikide personali Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule, millele vastutasuks Ameerika Ühendriigid annavad Montenegrole sõjalist abi (nn artikli 98 kokkulepe); tuletab meelde, et EL on selliste kokkulepete vastu, sest need õõnestavad Rahvusvahelise Kriminaalkohtu autoriteeti; eeldab, et Montenegro arvestab ELi seisukohta selles küsimuses ja võtab vajalikud meetmed;

16.  rõhutab, et keskkonnasäästliku turismi arendamine on Montenegro majandusliku tuleviku jaoks ülima tähtsusega; kinnitab vajadust võtta vastu selge keskkonnaalane õigusraamistik ja rannikukaitse üldkava ning nõuab Montenegro valitsuselt tungivalt eelkõige rannikualade, kuid ka riigi sisepiirkondade rahvusparkide õrna ökoloogilise tasakaalu säilitamise tagamise eest vastutavate sõltumatute organite toimima panemist, ning taunib asjaolu, et stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu artikkel 96 ei sisalda sellega seoses ühtegi selget kohustust;

17.  tunneb kahetsust kinnisvaraga spekuleerimise jätkumise ja selle negatiivse mõju pärast riigi jätkusuutlikule arengule, mis eelkõige on põhjustatud riigi ja kohalike asutuste nõrgast või puudulikust järelevalvest;

18.  märgib, et Montenegro kasutab eurot de facto oma ametliku valuutana; märgib, et praegune euro kasutamine, mille suhtes Montenegro ametivõimud langetasid otsuse erandkorras, on täiesti erinev euroalasse kuulumisest; tuletab meelde, et euroalaga liitumiseks peavad olema täidetud kõik aluslepingus sätestatud kriteeriumid, milles sisaldub ka kõrgel tasemel jätkusuutliku lähenemise saavutamine;

19.  nõuab seetõttu tungivalt, et Montenegro valitsus ja parlament rakendaksid esimesel võimalusel siseriiklikke maastiku ning vete ja merekeskkonna kaitse õigusakte – eelkõige rannikualadel – ning rakendaksid integreeritud jäätmehoolduse ja heitvete puhastuse üldkavasid, keskendudes eriti jäätmete eraldi kogumisele rannikul asuvates turismikuurortides ning eraldades vahendeid soojuse taaskasutusjaamade ehitamiseks; juhib eriti tähelepanu Kotori lahe õrnale ökoloogilisele tasakaalule ning tungivale kooskõlastatud tegevuse vajadusele, et säilitada see erakordselt ilus looduslik ja arhitektuuriline pärand;

20.  soovitab Montenegro ametivõimudel artiklis 109 sätestatud eesmärkide saavutamiseks praktiliselt tegutseda, ehitades esimesel võimalusel taastuvaid energiaallikaid kasutavad jõujaamad; nõuab tungivalt, et komisjon abistaks Montenegro valitsust selliste jõujaamade ehitamiseks vajalike riiklike või riiklike/eravahendite leidmisel; märgib, et energiastrateegia projekt aastani 2025 annab Montenegrole võimaluse muuta oma energeetikasektor keskkonnasõbralikumaks, ning rõhutab selle tähtsust riigi arengule;

21.  märgib, et otsestes välisinvesteeringutes Montenegrosse on ülekaalus investeeringud kinnisvarasse; tunneb muret maa ja kinnisvaraga spekuleerimise pärast, mida ei suudeta piirata ning mille tulemuseks võib olla terve ranniku täisehitamine; täheldab samas, et ehituskontroll mängib siin tähtsat rolli ning et tundlikes piirkondades peaks kaaluma ehitustegevuse peatamist;

22.  tunneb muret läbipaistvuse puudumise ja monopolistliku kultuuri pärast nii poliitilistes kui majandusstruktuurides, mis takistab Montenegro arenemist demokraatlikuks vabaturuühiskonnaks;

23.  asub seisukohale, et lühi- ja pikaajaliste majandusliku arengu kavade puudumine ning suutmatus lahendada Montenegro suuri varimajanduse probleeme võivad kahjustada stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu edukat rakendamist; nõuab seetõttu, et Montenegro ametivõimud pööraksid rohkem tähelepanu tööhõivele, ühele kõige tõsisemale Montenegro ühiskonna ees seisvale majanduslikule ja sotsiaalsele probleemile, ning viiksid ellu majanduspoliitikat, mis looks avatud konkurentsiga ja läbipaistva ärikliima;

24.  märgib mitmeliigilise transpordivõrgustiku arendamise tähtsust, mis ei oleks keskendunud ainult maanteetranspordile; on arvamusel, et seda eesmärki saaks täita partnerluse kaudu erasektoriga ning riigi võlakirjade väljaandmisega; soovitab jätkata raudtee uuendamist ning osaliselt mittekasutatavate rööpmestike rekonstrueerimist Podgoricast Nikšići linnani ja Albaania piiril asuva Shkoderini;

25.  kutsub Montenegro valitsust üles leidma vastavalt 1997. aasta kodakondsuse Euroopa konventsioonile ning hiljuti vastuvõetud Euroopa Nõukogu konventsioonile kodakondsusetuse vältimise kohta seoses riigi õigusjärglusega pikaajalised lahendused seoses naaberriigi Kosovo pagulaste eluaseme ja kodakondsusega;

26.  nõuab tungivalt, et Montenegro ametivõimud koordineeriksid veelgi tõhusamalt Montenegro kaasamist ühenduse programmidesse, eriti hariduse ja koolituse valdkonnas; märgib, et sellised programmid võivad olla tõhusaks pakutava hariduse ja koolituse kvaliteedi edendamise ning uute õppimisvõimaluste pakkumise vahendiks, sealhulgas Montenegro noortele teatud perioodiks välismaal; on arvamusel, et tuleks kaaluda koos komisjoniga, kuidas kõige paremini edendada mestimist ja partnerlust Montenegro asutuste ja ELi liikmesriikide vastavate asutuste vahel; on arvamusel, et viisarežiimi lihtsustamine muudab montenegrolaste kaasamise ühenduse programmidesse lihtsamaks;

27.  kutsub Montenegro valitsust rakendama meediaõiguse reforme, eelkõige meedia läbipaistvuse ja meedia koondumise vältimise seaduse osas, et tagada suurem läbipaistvus ning vältida meediamonopole nii trüki- kui ka elektroonilises ajakirjanduses; kutsub valitsust tagama sõltumatust Montenegro avalik-õigusliku raadio- ja teleringhäälingu nõukogule, milles peaksid olema esindatud kõik ühiskonna rühmad, soodustades sellega avalik-õigusliku raadio- ja teleringhäälingu muutumist professionaalseks avalik-õiguslikuks ringhäälinguteenistuseks;

28.  täheldab, et oluline on tugevdada ja säilitada sõltumatu meedia koos tasakaalustatud uudisreportaažidega;

29.  kahetseb sügavalt, et ei ole langetatud otsust kohtuasjas, mis puudutab mõrvatud ajakirjanikku Dusko Jovanovici, kellel mõrva ajal oli pooleli artiklite seeria avaldamine sigarettide salakaubanduse ja teiste organiseeritud kuritegevuse vormide kohta Montenegros;

30.  nõuab tungivalt, et Montenegro valitsus tagaks ajakirjandusvabanduse, ning nõuab, et algatataks uurimine sõltumatu päevalehe Vijesti toimetaja Zeljko Ivanovici suhtes 1. septembril 2007. aastal Podgoricas toimepandud rünnaku suhtes;

31.  rõhutab tähtsat rolli, mida võib mängida kodanikuühiskond arenevas demokraatias ja õigusriigis, juhtides tähelepanu sotsiaalsetele probleemidele ja tundlikele poliitilistele küsimustele; nõuab sellega seoses kodanikuühiskonna aktivistidele tugevamat kaitset ja paremaid tingimusi;

32.  märgib Montenegro valitsuse kohustust edendada kultuurialast koostööd ning nõuab kodanikuühiskonna suuremat kaasamist kultuurisektorisse, muu hulgas stiimulite pakkumisega erinevate ühinemisvormide puhul ning inimestevaheliste kontaktide edendamise teel;

33.  tervitab algatust pakkuda Montenegro üliõpilastele õppimisvõimalusi ELi liikmesriikides; kutsub ELi liikmesriike üles otsima uusi suhtlemisvorme Montenegro elanikega;

34.  taunib viivitusi seoses komisjoni delegatsiooni büroo avamisega Montenegros; juhib tähelepanu ELi nähtava kohaloleku tähtsusele Montenegros, eriti seoses stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu jõustumisega; tervitab asjaolu, et komisjon on algatanud Podgorica büroosse töötajate värbamise menetlused, ning usub, et need viiakse võimalikult kiiresti lõpule;

35.  tervitab uue piiripunkti avamist Scepan Poljes 1. oktoobril 2007 ning sellega seoses teadet teiste uute piiripunktide ehitamise kohta; tervitab sellega seoses heanaaberlike suhete arendamist;

36.  märgib, et Horvaatia ja endise Serbia ja Montenegro riigi vahel sõlmitud ajutine leping tuleb asendada Horvaatia ja Montenegro alalise piirilepinguga; asub seisukohale, et Prevlaka poolsaarel praegu kehtiv ajutine korraldus on osutunud suurepäraseks uue alalise lepingu aluseks;

37.  tervitab uue põhiseaduse teksti vastuvõtmist Montenegro parlamendi poolt; usub, et uues põhiseaduses sätestatakse selgemalt võimude lahusus seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu vahel ning kehtestatakse piisavad kaitsemeetmed rahvusvähemustele;

38.  asub seisukohale, et uue põhiseaduse tekst on samm õiges suunas, mis annab edasist tunnistust Montenegro tahte kohta ELiga täielikult integreeruda; on siiski arvamusel, et kui on astutud vajalikud sammud, et parandada kohtunike vastutust ja juurida välja Montenegro kohtuvõimu mainet rikkuv sissejuurdunud korruptsioon, tuleks täiustada ka kohtuametnike ametissemääramist ja ametist vabastamist käsitlevaid sätteid, et paremini kaitsta kohtuvõimu sõltumatust;

39.  on arvamusel, et piirkondlik koostöö Lääne-Balkani riikide vahel võib olla tõhus vahend nende poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks; tervitab Montenegro liitumist Kesk-Euroopa vabakaubanduslepinguga, mis aitab oluliselt kaasa riigi majandusarengule; nõuab komisjonilt tungivalt Montenegro ametivõimude abistamist energeetika-, keskkonna- ja transpordialase koostöö tugevdamisel naaberriikidega; rõhutab piirkondliku koostöö tähtsust Montenegro Euroopa Liitu integreerumise seisukohast;

40.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide ja Montenegro valitsusele.