Resolutsiooni ettepanek - B6-0495/2007Resolutsiooni ettepanek
B6-0495/2007

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

3.12.2007

suuliselt vastatava küsimuse B6‑0383/2007 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Vasco Graça Moura ja Daniel Caspary
fraktsiooni PPE-DE nimel
Tekstiilitooted

Menetlus : 2007/2664(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0495/2007

B6‑0495/2007

Euroopa Parlamendi resolutsioon tekstiilitoodete kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 2005. aasta juunis Hiina ja komisjoni vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit, mis on jõus kuni 1. jaanuarini 2008;

–  võttes arvesse komisjoni ja Hiina välisministeeriumi 2007. aasta oktoobri otsust ühise impordi järelevalve süsteemi kohta;

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone selles küsimuses ning eelkõige 6. septembri 2005. aasta resolutsiooni tekstiili- ja rõivatoodete tuleviku kohta pärast 2005. aastat[1];

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et WTO tekstiili- ja rõivatoodete leping kaotas kehtivuse 2005. aastal, ning samas kaotasid kehtivuse ka tekstiilikaubanduse viimased piirangud, mis pärinesid tekstiilikaubanduse lepingust;

B.  arvestades, et komisjon ja Hiina sõlmisid vastastikuse mõistmise memorandumi, kehtestades Hiina teatavatesse tekstiilikategooriatesse kuuluvate toodete impordile piirangud üleminekuajaks, mis lõppeb 1. jaanuaril 2008;

C.  arvestades, et Euroopa Liit ja Hiina väliskaubanduse ministeerium otsustasid luua aastaks 2008 ühise impordi järelevalve süsteemi;

D.  arvestades, et 70% kõikidest Euroopa turule jõudvatest võltsitud toodetest tuleb Hiinast ning et pool võltsingutega tegelevatest Euroopa tollimenetlustest on seotud tekstiili ja rõivastega;

E  arvestades, et Hiina liitumise järel WTOga on WTO liikmetel õigus rakendada konkreetseid kaitsemeetmeid koguseliste piirangute näol Hiina ekspordile kuni 2008. aasta lõpuni, kui turg peaks olema häiritud;

F.  arvestades, et Euroopa Liit on maailmas suuruselt teine tekstiili- ja rõivatoodete eksportija;

Euroopa tekstiilisektori rahvusvaheline konkurentsivõime

1.  rõhutab, et paremate turulepääsu tingimuste otsimine kolmandates riikides on Euroopa tekstiili- ja rõivatööstuse tuleviku, eriti väikeettevõtete jaoks ülimalt oluline;

2.  väljendab muret seoses kõrgete tollimaksude ja mittetariifsete tõketega paljudes kolmandates riikides; kutsub komisjoni üles tagama Euroopa tekstiilisektori rahvusvahelist konkurentsivõimet, kindlustades mitmepoolsete, piirkondlike ja kahepoolsete kaubanduslepingutega paremad turulepääsu tingimused;

3.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama aktiivselt teadusuuringuid, arendustegevust ja kutseõpet tekstiilisektoris, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks; peab oluliseks võtta meetmeid tehnoloogiauuenduste toetamiseks; kutsub komisjoni üles tagama, et Globaliseerumisega Kohanemise Fondi kasutataks olulisel määral tekstiilisektori ümberkorraldamiseks ja ümberõppeks;

Ebaõiglane kaubandus ja võltsingud

4.  tuletab meelde, et kaubanduse kaitsemeetmed (eriti dumpingu- ja subsiidiumidevastased) on oluline vahend illegaalse impordi takistamiseks kolmandatest riikidest, eriti tekstiili- ja rõivatoodete sektoris, mis on nüüd avatud turg ilma kvootide kaitseta;

5.  tunneb muret intellektuaalomandiõiguse süstemaatilise rikkumise pärast; nõuab tungivalt, et komisjon võitleks selliste rikkumiste, eriti võltsimise vastu nii mitmepoolsel, piirkondlikul kui ka kahepoolsel tasandil, arvestades mis tahes kujul esinevat ebaõiglast kaubandust;

6.  kutsub komisjoni üles avaldama Hiina ametivõimudele poliitilist ja majanduslikku survet kunstlikult alaväärtustatud valuutakursi vabakslaskmiseks, kuna alaväärtustatud valuutakurss lihtsustab massilist Hiina tekstiili- ja rõivatoodete impordivoogu;

Impordi järelevalve

7.  tervitab ühist impordi järelevalve süsteemi, mis tähendab kahekordset kontrolli kaheksa tekstiili- ja rõivatoote ekspordi üle Hiinast ELi; on aga tõsiselt mures selle pärast, mil moel nimetatud süsteem luuakse; kutsub komisjoni üles tagama kahekordse kontrolli süsteemi korralikku rakendamist ning hindama selle tõhusust, et kindlustada sujuv üleminek vabakaubandusele tekstiilitoodetega kauplemisel;

8.  rõhutab, et kahekordse kontrolli süsteemi ei saa rakendada üksnes 2008. aastal ning et tõhus järelevalve süsteem tuleks tagada pikaks ajaks; toonitab, et nende tootekategooriate suhtes, mille osas kahekordset kontrolli ei rakendata, peaks kehtima tollikontroll;

9.  on seisukohal, et kõrgetasemeline rühm peaks tagama järelevalve Euroopa Liitu imporditavate tekstiili- ja rõivatoodete järelevalvesüsteemi üle;

10.  rõhutab, et Euroopa Liit võib turu moonutuste korral rakendada kuni 2008. aasta lõpuni WTO eeskirjade kohaseid kaitsemeetmeid; kutsub komisjoni üles seda vajaduse korral tegema;

11.  kutsub komisjoni üles kooskõlastama oma samme Hiina tekstiiliimpordi küsimuses Ameerika Ühendriikidega, et jälgida tekstiilikaubanduse arengut maailma tasandil;

Arenguriigid ja ELi Vahemere piirkonna partnerid

12.  rõhutab, et tekstiili impordipiirangute tühistamine ei too kaasa ainult radikaalseid muutusi ELi turu impordisuundumustes, vaid võib mõjutada ka arenguriikide, sealhulgas ELi Vahemere piirkonna partnerite rõiva- ja tekstiilisektorit;

13.  kutsub komisjoni üles julgustama Vahemere piirkonna partnereid astuma vajalikke samme, mis soodustaks tõhusat Euroopa – Vahemere piirkonna integratsiooni koos põhjalikuma lõuna-lõuna integratsiooniga, et leevendada tekstiilituru liberaliseerimise tagajärgi;

Julgeolek ja tarbijakaitse

14.  nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks oma volitusi keelustada ELi turul ohtlikud tooted, kaasa arvatud tekstiili- ja rõivatooted; kutsub komisjoni veelkord üles parandama kontrolli- ja tollikoostööd kolmandate riikidega, eriti Hiinaga;

Euroopa Parlamendi teavitamine

15.  palub, et komisjon esitaks parlamendile täieliku teabe mis tahes olulistest arengutest rahvusvahelises tekstiilikaubanduses;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.