Resolutsiooni ettepanek - B6-0496/2007Resolutsiooni ettepanek
B6-0496/2007

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

4.12.2007

suuliselt vastatava küsimuse B6‑0383/2007 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Gianluca Susta
fraktsiooni ALDE nimel
Tekstiilitooted

Menetlus : 2007/2664(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0496/2007
Esitatud tekstid :
B6-0496/2007
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0496/2007

Euroopa Parlamendi resolutsioon tekstiilitoodete kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 2005. aasta juunis Hiina ja komisjoni vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit, mis on jõus kuni 1. jaanuarini 2008;

–  võttes arvesse komisjoni ja Hiina väliskaubanduse ministeeriumi otsust ühise impordi järelevalve süsteemi kohta 2008. aastaks;

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone selles küsimuses ning eelkõige 6. septembri 2005. aasta resolutsiooni tekstiili- ja rõivatoodete tuleviku kohta pärast 2005. aastat[1];

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  A.   arvestades, et WTO tekstiili- ja rõivatoodete leping kaotas kehtivuse 2005. aastal, ning samas kaotasid kehtivuse ka tekstiilikaubanduse viimased piirangud, mis pärinesid tekstiilikaubanduse lepingust;

B.  arvestades, et komisjon ja Hiina sõlmisid vastastikuse mõistmise memorandumi, kehtestades Hiina teatavatesse tekstiilikategooriatesse kuuluvate toodete impordile piirangud üleminekuajaks, mis lõppeb 1. jaanuaril 2008;

C.  arvestades, et Euroopa Liit ja Hiina väliskaubanduse ministeerium otsustasid luua aastaks 2008 ühise impordi järelevalve süsteemi;

D.  arvestades, et 70% kõikidest Euroopa turule jõudvatest võltsitud toodetest tuleb Hiinast ning et pool võltsingutega tegelevatest Euroopa tollimenetlustest on setud tekstiili ja rõivastega;

E  arvestades, et vastavalt Hiina liitumisele WTOga oli WTO liikmetel õigus rakendada konkreetseid kaitsemeetmeid koguseliste piirangute näol Hiina ekspordile kuni 2008. aasta lõpuni, kui turg peaks olema häiritud;

1.   on teadlik, et kvoodisüsteemi lõplik kaotamine tuleneb õiguslikult siduvast kokkuleppest, kui Hiina ühines WTO süsteemiga, kuid on seisukohal, et Euroopa Liit võiks vajaduse korral kasutada seaduslikku võimalust rakendada kaitsemeetmeid kuni 2008. aasta lõpuni;

2.   kutsub komisjoni üles tagama, et Globaliseerumisega Kohanemise Fondi kasutataks olulisel määral tekstiilisektori ümberkorraldamiseks ja ümberõppeks, eriti mis puudutab turu liberaliseerimisest tugevasti mõjutatud väikeettevõtteid; sellega seoses peab oluliseks võtta meetmeid tehnoloogiauuenduste toetamiseks;

 

Euroopa tekstiilisektori rahvusvaheline konkurentsivõime

3.  väljendab muret seoses kõrgete tollimaksude ja mittetariifsete tõketega paljudes kolmandates riikides; rõhutab, et paremate turulepääsu tingimuste otsimine kolmandates riikides on Euroopa tekstiili- ja rõivatööstuse tuleviku, eriti väikeettevõtete jaoks ülimalt oluline;

4.  kutsub komisjoni üles tagama Euroopa tekstiilisektori rahvusvahelist konkurentsivõimet, kindlustades mitmepoolsete, piirkondlike ja kahepoolsete kaubanduslepingutega paremad turulepääsu tingimused;

5.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama aktiivselt teadusuuringuid, arendustegevust ja kutseõpet tekstiilisektoris, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks; peab oluliseks võtta meetmeid tehnoloogiauuenduste toetamiseks; tunneb huvi, kas kvoodisüsteemi tühistamisest tulenevatest madalatest hindadest saavad mõjusat kasu ka ELi tarbijad; kutsub sellega seoses komisjoni üles viima selles tõsises küsimuses läbi põhjalik ja üldine uuring;

6.   on seisukohal, et tuleks rakendada siduvaid eeskirju, mis käsitlevad päritoluriigi märkimist kolmandatest riikidest imporditavatele tekstiiltoodetele, ja palub sellega seoses nõukogul võtta vastu menetluses olev määruse ettepanek päritolumaa märkimise kohta;

7.  palub nõukogul kiita heaks ettepanek muuta kolmandatest riikidest imporditud kaupade päritoluriigi märkimine kohustuslikuks; märgib, et see määrus aitaks tarbijaid paremini kaitsta ning toetaks teadusuuringutel, innovatsioonil ja kvaliteedil põhinevat Euroopa tööstust;

Kõrgetasemeline rühm

8.  on seisukohal, et kõrgetasemeline rühm peaks tagama järelevalve Euroopa Liitu imporditavate tekstiili- ja rõivatoodete järelevalvesüsteemi üle;

Ebaõiglane kaubandus ja võltsingud

9.  tuletab meelde, et kaubanduse kaitsemeetmed (eriti dumpingu- ja subsiidiumidevastased ning kaitsemeetmed) on oluline vahend nii legaalse kui ka illegaalse impordi takistamiseks kolmandatest riikidest, eriti tekstiili- ja rõivatoodete sektoris, mis on nüüd avatud turg ilma kvootide kaitseta; palub komisjonil süsteemi ühepoolselt mitte reformida, sest see võib uurimise algatamise ja meetmete vastuvõtmise selles valdkonnas keerulisemaks muuta;

10.  kutsub komisjoni üles avaldama Hiina ametivõimudele poliitilist ja majanduslikku survet kunstlikult alaväärtustatud valuutakursi vabakslaskmiseks, kuna see lihtsustab massilist Hiina tekstiili- ja rõivatoodete impordivoogu;

11.  tunneb muret intellektuaalomandiõiguse süstemaatilise rikkumise pärast; nõuab tungivalt, et komisjon võitleks selliste rikkumiste, eriti võltsimise vastu nii mitmepoolsel, piirkondlikul kui ka kahepoolsel tasandil, arvestades mis tahes kujul esinevat ebaõiglast kaubandust;

Impordi järelevalve

12.  tervitab ühist impordi järelevalve süsteemi, mis tähendab kahekordset kontrolli kaheksa tekstiili- ja rõivatoote ekspordi üle Hiinast ELi; on aga tõsiselt mures selle pärast, mil moel nimetatud süsteem luuakse; kutsub komisjoni üles tagama kahekordse kontrolli süsteemi korralikku rakendamist ning hindama selle tõhusust, et kindlustada sujuv üleminek vabakaubandusele tekstiilitoodetega kauplemisel;

13.  rõhutab, et kahekordse kontrolli süsteemi ei saa rakendada üksnes 2008. aastal ning et tõhus järelevalve süsteem tuleks tagada pikaks ajaks;

14.  kutsub komisjoni ja USAd üles pidama konsultatsioone Hiina tekstiiliimpordi teemal;

15.  kutsub Euroopa Komisjoni üles looma järelevalvesüsteemi ning hindama tulemusi enne esimese kvartali lõppu, tagamaks, et tekstiiliimpordi hoogsa tõusu kahjulikku mõju võetakse arvesse nõuetekohaselt ja viivitamatult;

Julgeolek ja tarbijakaitse

16.  nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks oma volitusi keelustada ELi turul ohtlikud tooted, kaasa arvatud tekstiili- ja rõivatooted;

17.  palub komisjonil tagada, et ELi turule imporditavatele tekstiilitoodetele, eriti Hiinast pärinevatele, kehtiksid samasugused ohutus- ja tarbijakaitse nõuded nagu ELis toodetutele;

Arenguriigid ja ELi Vahemere piirkonna partnerid

18.   kutsub komisjoni üles toetama Euroopa–Vahemere tootmispiirkonna moodustamist tekstiilisektoris, kasutades ära Euroopa ja Vahemere riikide turgude geograafilist lähedust, et luua rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline piirkond, mis suudab tagada tööstustoodangu mahu ja tööhõive säilimise;

19.  rõhutab, et tekstiili impordipiirangute tühistamine ei too kaasa ainult radikaalseid muutusi ELi turu impordisuundumustes, vaid võib mõjutada ka arenguriikide, sealhulgas ELi Vahemere piirkonna partnerite rõiva- ja tekstiilisektorit;

20.  kutsub komisjoni üles julgustama Vahemere piirkonna riike astuma vajalikke samme, mis soodustaks tõhusat Euroopa – Vahemere piirkonna integratsiooni koos põhjalikuma lõuna-lõuna integratsiooniga, et leevendada tekstiilituru liberaliseerimise tagajärgi;

Euroopa Parlamendi teavitamine

21.  palub, et komisjon esitaks parlamendile täieliku teabe mis tahes olulistest arengutest rahvusvahelises tekstiilikaubanduses;

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.