Návrh usnesení - B6-0497/2007Návrh usnesení
B6-0497/2007

NÁVRH USNESENÍ,

5. 12. 2007

který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Robert Sturdy a Maria Martens
za skupinu PPE-DE,
o dohodách o hospodářském partnerství

Postup : 2007/2667(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0497/2007
Předložené texty :
B6-0497/2007
Přijaté texty :

B6‑0497/2007

Usnesení Evropského parlamentu o dohodách o hospodářském partnerství

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu o partnerství mezi skupinou afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda z Cotonou),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. října 2007 o dohodách o hospodářském partnerství (KOM(2007)0635),

–  s ohledem na závěry zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAER) ze dne 19. listopadu 2007 ve věci dohod o hospodářském partnerství,

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, které bylo přijato dne 20. listopadu 2007 v Kigali, o zhodnocení jednání o dohodách o hospodářském partnerství (EPA),

–  s ohledem na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT), zejména na článek XXIV této dohody,

–  s ohledem na prohlášení o politice v souvislosti s dohodami EPA ze dne 9. listopadu 2007, které učinili ministři států AKT,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o této otázce a zejména na své usnesení o dohodách o hospodářském partnerství ze dne 23. května 2007,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v čl. 36 odst. 1 dohody z Cotonou se její účastníci dohodli na uzavření nových obchodních úmluv slučitelných s pravidly Světové obchodní organizace, s cílem postupně odstranit překážky, které brání vzájemnému obchodu, a prohloubit spolupráci ve všech oblastech, jež jsou pro obchod a rozvoj podstatné,

B.  vzhledem k tomu, že výjimka z právních předpisů Světové obchodní organizace, které se tato smlouva těší, vyprší na konci roku 2007, což vzbuzuje obavy, jaké dopady bude tato skutečnost mít na vztahy EU-AKT,

C.  vzhledem k tomu, že několik států AKT se velmi zdráhá dohody EPA uzavřít a prohlásilo, že Evropská komise je v souvislosti s podpisem dohod EPA vystavila tlaku, zatímco jiné trvají na tom, že přístup na trh EU je pro jejich hospodářství významný,

D.  vzhledem k tomu, že jednání o úplných dohodách o hospodářském partnerství, které mají nahradit dohodu z Cotonou, nepostupují ve všech šesti oblastech stejným tempem a v každém případě je nepravděpodobné, že budou uzavřeny do konce roku 2007,

E.  vzhledem k tomu, že v říjnu 2007 Evropská komise nabídla státům AKT jako první krok k uzavření dohod o hospodářském partnerství prozatímní dohodu, jež by vstoupila v platnost dne 31. prosince 2007 a která by upravovala pouze obchod se zbožím,

1.  znovu opakuje přesvědčení, že dohody EPA musí být nástrojem pro rozvoj, které mají za cíl podpořit udržitelný rozvoj, regionální integraci a snížení chudoby ve státech AKT a posílit postupnou integraci států AKT do světového hospodářství;

2.  vyjadřuje ovšem vážné obavy pramenící z pomalého tempa vyjednávání, v jehož důsledku nebude s největší pravděpodobností s žádným z regionálních seskupení AKT podepsána úplná dohoda do 31. prosince 2007;

3.  zdůrazňuje, že je důležité, aby rizika spojená s vakuem ve vztazích mezi EU a AKT byla odstraněna s cílem vyhnout se právní nejistotě v těchto vztazích, která by měla katastrofální dopad zejména na ty státy AKT, jež nepatří k nejméně rozvinutým, a ohrožovala by sociální podmínky a živobytí milionů osob ve státech AKT;

4.  bere na vědomí návrh Komise ze dne 23. října 2007 a rozhodnutí Rady ve složení pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 17. listopadu 2007 uzavřít v první fázi vyjednávání prozatímní dohody omezené na obchod se zbožím;

5.  vyzdvihuje význam probíhajících procesů regionální integrace ve státech AKT; uvědomuje si, že tento dvoufázový přístup navržený Evropskou komisí je dočasným a pragmatickým opatřením, které má zamezit přerušení dodávek zboží s celním zvýhodněním do EU po 1. lednu 2008;

6.  se zájmem bere na vědomí uzavření prozatímních rámcových dohod mezi Evropským společenstvím a partnerskými státy Východoafrického společenství, jež byly uzavřeny v Kampale dne 27. listopadu 2007 a které pro zboží těchto států zaručují bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU;

7.  vyzdvihuje skutečnost, že vytvoření skutečného regionálního trhu představuje základní předpoklad pro úspěšné uplatňování dohod EPA a že regionální integrace je pro sociálního a hospodářský rozvoj států AKT nepostradatelná; zdůrazňuje, že v případě předběžných dohod se subregionálními skupinami musí proces regionální integrace oblastí spadajících pod dohody EPA zůstat i nadále hlavní podmínkou;

8.  vyzývá obě strany, aby co nejdříve převzaly odpovědnost za pokračování jednání o zbývajících otázkách; zdůrazňuje, že dlouhodobé dohody lze dosáhnout jen tehdy, pokud všechny zúčastněné strany pociťují závazek k jejímu uzavření;

9.  uvědomuje si, že pro státy AKT je důležité zavázat se k procesu hospodářského partnerství a podporovat reformy potřebné ke sladění sociálních a hospodářských struktur s dohodami; naléhavě žádá vlády států AKT, aby uplatňovaly pravidla řádné správy věcí veřejných; naléhavě žádá Komisi, aby dodržovala zásady úplné asymetrie a pružnosti;

10.  zdůrazňuje, že než bude vyžadováno plné provádění dohody, měla by úplná asymetrie obsažená v dohodách a slučitelná s požadavky Světové obchodní organizace zahrnovat maximální pružnost, pokud jde o snižování cel, pokrytí citlivých výrobků a přiměřenou přechodnou dobu;

11.  zdůrazňuje, že návrh Komise, ve kterém přichází s pravidly o původu, představuje zmírnění stávajících ustanovení; domnívá se, že do dohody je nutné začlenit potřebnou míru pružnosti s přihlédnutím k rozdílům v úrovni průmyslového rozvoje mezi EU a státy AKT, ale také mezi jednotlivými státy AKT;

12.  upozorňuje na význam vytvoření vhodných podmínek pro podporu investic, obchodu službami a vytvoření pravidel hospodářské soutěže jako součást dohod EPA, což povede k hospodářskému růstu; uvědomuje si neochotu některých regionálních seskupení států AKT v souvislosti s těmito otázkami, k čemuž je třeba, aby Komise přihlédla;

13.  připomíná, že se Rada a Komise zavázaly, že nebudou jednat o ustanoveních týkajících se léčiv, která by přesahovala rámec dohody TRIPS a měla dopad na veřejné zdraví a přístup k lékům, jako jsou například exkluzivita údajů, rozšíření patentové ochrany a omezení na základě povinných licencí;

14.  vyzývá Komisi, aby v průběhu vyjednávání a po jejich ukončení provedla systematickou analýzu sociálního dopadu dohod EPA na nejohroženější skupiny;

15.  zdůrazňuje, že obchodní pravidla musí doprovázet výraznější pomoc v oblasti obchodu; vyzývá k tomu, aby byly ještě před zakončením vyjednávání o dohodách EPA přijaty konkrétní závazky týkající se pomoci v oblasti obchodu a nákladů na adaptaci v souvislosti s dohodami EPA, včetně technické pomoci, aby státy AKT byly schopny vyhovět dovozním předpisům a normám EU, a mohly tak plně využít lepšího přístupu na trh;

16.  zdůrazňuje, že předběžné dohody pouze o zboží musí obsahovat i konkrétní ustanovení o pomoci na podporu obchodu související s dohodami EPA;

17.  žádá Komisi a Radu, aby konzultovala s Evropským parlamentem v souvislosti s uzavřením prozatímních dohod EPA podle čl. 300 odst. 3 pododstavce 2 Smlouvy o založení Evropského společenství;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Radě AKT‑EU a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT‑EU.