Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0497/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0497/2007

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  5.12.2007

  a Bizottság nyilatkozatát követően
  az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
  előterjesztette: Robert Sturdy és Maria Martens
  a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
  a gazdasági partnerségi megállapodásokról

  Eljárás : 2007/2667(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B6-0497/2007
  Előterjesztett szövegek :
  B6-0497/2007
  Elfogadott szövegek :

  B6‑0497/2007

  az Európai Parlament állásfoglalása a gazdasági partnerségi megállapodásokról

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (AKCS), másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án Cotonouban aláírt partnerségi megállapodásra (Cotonoui Megállapodás),

  –  tekintettel a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló 2007. október 23-i bizottsági közleményre (COM(2007)0635),

  –  tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa (GAER) 2007. november 19-i ülésének gazdasági partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos következtetéseire,

  –  tekintettel az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése által 2007. november 20-án Kigaliban elfogadott, a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló tárgyalások felülvizsgálatáról szóló állásfoglalásra,

  –  tekintettel az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményre (GATT), és különösen annak XXIV. cikkére,

  –  tekintettel az AKCS-államok minisztereinek gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló, 2007. november 9-i politikai nyilatkozatára,

  –  tekintettel a kérdéssel foglalkozó korábbi állásfoglalásaira, és különösen a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló2007. május 23-i állásfoglalására,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

  A.  mivel a Cotonoui Megállapodásban szerepel, hogy a felek készek új, a WTO szabályaival kompatibilis kereskedelmi megállapodásokat kötni, fokozatosan felszámolva a kereskedelmi akadályokat és megerősítve az együttműködést a kereskedelemhez és a fejlődéshez kapcsolódó valamennyi vonatkozó területen,

  B.  mivel a megállapodás WTO-szabályok alóli mentessége 2007 végén lejár, ami aggodalommal tölt el az EU–AKCS közötti kereskedelmi kapcsolatok következményeit illetően;

  C.  mivel számos AKCS-állam vonakodik gazdasági partnerségi megállapodást kötni kijelentvén, hogy az Európai Bizottság nyomást gyakorol rájuk gazdasági partnerségi megállapodás aláírására, mások pedig ragaszkodnak gazdaságuk uniós piachoz való hozzáféréséhez;

  D.  mivel a Cotonoui Megállapodást felváltani hivatott teljes körű gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló tárgyalások nem ugyanolyan ütemben haladnak a hat régióban, és valószínűleg semmiképpen sem fejeződnek be 2007 végéig;

  E.  mivel 2007 októberében az Európai Bizottság felajánlotta az AKCS-államoknak egy ideiglenes megállapodás lehetőségét mint a gazdasági partnerségi megállapodás első lépését, amely csak az árukereskedelemre terjedne ki és 2007. december 31-től lépne hatályba,

  1.  továbbra is úgy véli, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások a fejlődés eszközeként kell szolgálniuk a fenntartható fejlődés előmozdítására, a regionális integrációra és a szegénység csökkentésére az AKCS-államokban, valamint elősegíthetik az AKCS-államok fokozatos beilleszkedését a világgazdaságba;

  2.  aggodalmát fejezi ki azonban a tárgyalások lassúsága miatt, ami valószínűleg ahhoz vezet, hogy 2007. december 31-ig egyik regionális AKCS-csoporttal sem sikerül teljes körű megállapodást aláírni;

  3.  hangsúlyozza az EU–AKCS-kapcsolatokban az űr kockázatának kiküszöbölését azért, hogy az EU–AKCS-kapcsolatokban elkerüljék a jogbizonytalanságot, aminek katasztrofális következményei lennének különösen a legkevésbé fejlett országok közé tartozó AKCS-országokra nézve, ami az AKCS-országokban élők millióinak jólétét és megélhetését fenyegetné;

  4.  tudomásul veszi a Bizottság 2007. október 23-i javaslatát és az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának 2007. november 17-i határozatát, miszerint a tárgyalások első fázisaként csak az árukereskedelemre vonatkozó ideiglenes megállapodásokat kötnének;

  5.  hangsúlyozza az AKCS-országok folyamatban lévő regionális integrációjának jelentőségét; elismeri, hogy az Európai Bizottság által javasolt kétlépcsős megközelítés ideiglenes és pragmatikus mód arra, hogy 2008. január 1-jével ne szakadjon félbe az EU-ba vámkedvezménnyel áramló áruk szállítása;

  6.  érdeklődéssel veszi tudomásul a közelmúltban az Európai Közösség és a Kelet-Afrikai Közösség partnerállamai, a Kelet-afrikai Közösség partnerállamai között 2007. november 27-én Kampalában megkötött ideiglenes keretmegállapodásokat, amelyek biztosítják ezen államokból származó áruk vám- és kvótamentes bejutását az EU piacaira;

  7.  hangsúlyozza, hogy a valódi regionális piac létrehozása teremti meg a gazdasági partnerségi megállapodások sikeres végrehajtásának legfőbb alapját, és hogy a regionális integráció alapvető fontosságú az AKCS-államok társadalmi és gazdasági fejlődése szempontjából; hangsúlyozza, hogy a szubregionális csoportokkal kötött átmeneti megállapodások esetében a gazdasági partnerségi megállapodások régióinak regionális integrációját célzó folyamatot továbbra is elsődleges fontosságú feltételként kell tekinteni;

  8.  felszólítja mindkét felet, hogy vállalják, hogy sürgősen folytatják a tárgyalásokat a további kérdésekről; hangsúlyozza, hogy hosszú távú megállapodás csak úgy születhet, ha valamennyi érintett fél erre törekszik;

  9.  elismeri, hogy fontos az AKCS-államok számára, hogy bekapcsolódjanak a gazdasági partnerségi folyamatba, és hogy ösztönözzék a társadalmi és gazdasági struktúrák megállapodásokkal való összhangba hozásához szükséges reformokat; sürgeti az AKCS-országok kormányait, hogy vezessék be a felelős kormányzás szabályait; sürgeti a Bizottságot, hogy tartsa be a teljes aszimmetria és a rugalmasság elvét;

  10.  hangsúlyozza, hogy a megállapodások teljes aszimmetriájának, amely összhangban áll a WTO által támasztott követelményekkel, a lehető legnagyobb rugalmasságot kell magában foglalnia a vámok csökkentése, az érzékeny áruk lefedése és a megállapodás maradéktalan végrehajtását megelőző megfelelő átmeneti időszak kiterjedése tekintetében;

  11.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság származási szabályokra vonatkozó ajánlata a jelenlegi rendelkezések lazítását jelzi; úgy véli, hogy a szükséges rugalmasságot be kell építeni a megállapodásba, figyelembe véve az EU és az AKCS-államok, valamint az AKCS államai között az ipari fejlettség tekintetében fennálló különbségeket;

  12.  tudomásul veszi, hogy fontos a gazdasági partnerségi megállapodásokon belül a befektetések és a szolgáltatások kereskedelmének ösztönzését szolgáló megfelelő feltételek és versenyszabályok létrehozása, amelyek elősegítik a gazdasági növekedést; elismeri, hogy néhány regionális AKCS-csoport idegenkedik ettől a témától, és hogy ezt a Bizottságnak figyelembe kell vennie;

  13.  emlékeztet a Tanács és a Bizottság által vállalt kötelezettségekre, amelyek szerint nem folytatnak tárgyalásokat azokról a gyógyszerészettel kapcsolatos TRIPS-plus rendelkezésekről, amelyek a közegészséget és a gyógyszerekhez való hozzáférést érintik, például az adatok kizárólagosságát, a szabadalmak kiterjesztését és a kötelező engedélyek okainak korlátozását;

  14.  felhívja a Bizottságot, hogy a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló tárgyalások során, majd megkötésüket követően készítsen részletes elemzést a megállapodások leghátrányosabb helyzetben levő csoportokra gyakorolt hatásáról;

  15.  hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi szabályokat a kereskedelemmel kapcsolatos támogatások növelésének kell kísérnie; felszólít a gazdasági partnerségi megállapodások megkötése előtti kötelezettségvállalásra arra vonatkozóan, hogy mind a kereskedelemhez kapcsolódó támogatást, mind a gazdasági partnerségi megállapodásokhoz kapcsolódó költségek kiigazítását kezelni fogják; ideértve azt a technikai segítséget is, amely lehetővé teszi az AKCS-államok számára a behozatalra vonatkozó európai szabályoknak és szabványoknak való megfelelést, és ezáltal azt, hogy maradéktalanul élvezhessék a piachoz jutás javulásából származó előnyöket;

  16.  hangsúlyozza, hogy a „csak áru” típusú átmeneti megállapodásokban különleges rendelkezéseket kell előírni a gazdasági partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos kereskedelmi és egyéb támogatásokról;

  17.  kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 300. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében konzultáljon az Európai Parlamenttel az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről;

  18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, az AKCS-EU Tanácsának és az AKCS-EU közös parlamenti közgyűlésének.