Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0497/2007Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0497/2007

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

5.12.2007

siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Robert Sturdy ir Maria Martens
PPE-DE frakcijos vardu,
dėl ekonominės partnerystės susitarimų

Procedūra : 2007/2667(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0497/2007
Pateikti tekstai :
B6-0497/2007
Priimti tekstai :

B6‑0497/2007

Europos Parlamento rezoliucija dėl ekonominės partnerystės susitarimų

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimą),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Komisijos komunikatą „Ekonominės partnerystės susitarimai“ (COM(2007)0635),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 19 d. posėdžiavusios Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos išvadas dėl ekonominės partnerystės susitarimų,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 20 d. Kigalyje posėdžiavusios AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl derybų, susijusių su ekonominės partnerystės susitarimų klausimais, apžvalgą,

–  atsižvelgdamas į Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT), ypač į jo XIX straipsnį,

–  atsižvelgdamas į AKR valstybių ministrų 2007 m. lapkričio 9 d. pateiktą politikos pareiškimą dėl ekonominės partnerystės susitarimų,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas šiuo klausimu, ypač į 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės susitarimų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Kotonu susitarimo 36 straipsnio 1 dalyje numatytas šalių sutarimas sudaryti naujus Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) reikalavimus atitinkančius prekybos susitarimus laipsniškai šalinant prekybos kliūtis tarp šalių ir skatinant bendradarbiavimą visose su prekyba ir vystymusi susijusiose srityse,

B..  kadangi nuo 2007 m. pabaigos nebebus suteikiama teisė šiam susitarimui netaikyti PPO teisės, ir dėl to kyla susirūpinimas dėl pasekmių ES ir AKR šalių prekybos santykiams,

C.  kadangi, nors kai kurios AKR valstybės labai nenoriai sudaro ekonominės partnerystės susitarimus ir skelbia, kad Europos Komisija verčia jas pasirašyti šiuos susitarimus darydama spaudimą, kitos valstybės pabrėžia, jog labai svarbu, kad jų rinkos ekonomika taptų prieinama ES,

D.  kadangi derybos dėl ekonominės partnerystės susitarimų, kuriais siekiama pakeisti Kotonu susitarimą, šešiuose regionuose vyksta nevienoda sparta ir panašu, kad iki 2007 m. pabaigos jos taip ir nebus baigtos,

E.  kadangi 2007 m. spalio mėn. Europos Komisija AKR šalims pasiūlė sudaryti laikiną susitarimą, kuris būtų pirmasis EPS sudarymo etapas, apimtų tik prekybą prekėmis ir turėtų būti įgyvendinamas nuo 2007 m. gruodžio 31 d.,

1.  dar kartą išsako nuomonę, kad ekonominės partnerystės susitarimai parengti kaip vystymosi priemonė, kurią taikant užtikrinamas darnus vystymasis, regionų integracija ir skurdo mažinimas AKR šalyse, bei skatinama laipsniška AKR šalių integracija į pasaulio ekonomiką;

2.  vis dėlto išreiškia gilų susirūpinimą, kad derybos vyksta lėtai, ir todėl greičiausiai iki 2007 m. gruodžio 31 d. su AKR regioninėmis grupėmis nebus pasirašyta pilnų susitarimų;

3.  pabrėžia, kad svarbu sumažinti ES ir AKR šalių santykių vakuumo pavojų siekiant išvengti teisinio netikrumo, susijusio su ES ir AKR šalių santykiais, kuris turėtų pražūtingų pasekmių visų pirma mažiausiai išsivysčiusioms šalims nepriskiriamoms AKR šalims ir dėl kurio kiltų pavojus milijonų AKR šalių gyventojų gerovei ir pragyvenimo šaltiniams;

4.  atkreipia dėmesį į 2007 m. spalio 23 d. pateiktą Komisijos pasiūlymą ir 2007 m. lapkričio 17 d. posėdžiavusios Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos sprendimą pirmuoju derybų etapu sudaryti laikinus susitarimus tik dėl prekybos prekėmis;

5.  pabrėžia vykstančių AKR šalių regioninės integracijos procesų svarbą; pripažįsta, kad šis Komisijos dviejų pakopų pasiūlymas tėra tik laikinas ir pragmatiškas susitarimas, kuriuo siekiama po 2008 m. sausio 1 d. nenutraukti prekių srauto į ES taikant mokesčių lengvatas;

6.  su susidomėjimu atkreipia dėmesį į 2007 m. lapkričio 27 d. Kampaloje sudaryto laikino Europos bendrijos ir Rytų Afrikos bendrijos valstybių partnerių pagrindų susitarimo išvadas, pagal kurias užtikrinamas laisvas Rytų Afrikos bendrijos valstybių prekių įvežimas į ES rinką netaikant muitų ir kvotų;

7.  pabrėžia, kad sukūrus tikrą regioninę rinką būtų sukurtas esminis sėkmingo EPS įgyvendinimo pagrindas ir kad regioninė integracija yra labai svarbi siekiant socialinės ir ekonominės AKR šalių plėtros; pabrėžia, kad EPS regionų integracijos procesas turi likti esminė sąlyga ir laikinųjų susitarimų su subregioninėmis grupėmis atveju;

8.  ragina abi šalis prisiimti atsakomybę ir kuo greičiau tęsti derybas kitais klausimais; pabrėžia, kad ilgalaikius susitarimus galima pasiekti, tik jei visos susijusios šalys jaučiasi įsipareigojusios tai padaryti;

9.  pripažįsta, kad AKR valstybėms svarbu dalyvauti ekonominės partnerystės procese ir, remiantis susitarimuose numatytomis nuostatomis, skatinti socialinės ir ekonominės struktūros reformas; ragina AKR vyriausybes įgyvendinti tinkamo valdymo taisykles; ragina Komisiją laikytis visiškos asimetrijos ir lankstumo principų;

10.  pabrėžia, kad visiškai skirtingos susitarimų sąlygos, atitinkančios PPO reikalavimus, turėtų užtikrinti didžiausią lankstumą, susijusį su tarifų mažinimu, vadinamųjų jautrių produktų įtraukimu į taikymo sritį ir pakankamu pereinamuoju laikotarpiu iki tol, kol reikės visiškai įgyvendinti susitarimą;

11.  pabrėžia, kad Komisijos pasiūlymu dėl kilmės taisyklių sušvelninamos dabartinės nuostatos; mano, kad susitarime turėtų būti numatytas reikalingas lankstumas atsižvelgiant į ES ir AKR šalių pramonės išsivystymo lygio skirtumus, taip pat į šiuos skirtumus tarp AKR šalių;

12.  pabrėžia, kad svarbu sudaryti tinkamas sąlygas ekonominės partnerystės susitarimais skatinti investicijas, prekybą paslaugomis ir numatyti taisykles dėl konkurencijos, nes tai leistų augti ekonomikai; pripažįsta kai kurių AKR regioninių grupių nenorą spręsti šiuos klausimus ir kad į tai turi atsižvelgti Komisija;

13.  primena Tarybos ir Komisijos įsipareigojimus nesiderėti dėl su farmacijos produktais susijusių TRIPS-plius susitarimo nuostatų, kurios turėtų įtakos visuomenės sveikatai ir galimybei gauti vaistų (pvz., dėl duomenų išimtinumo, patentų galiojimo pratęsimo ir atvejų, kai privaloma suteikti licenciją, apribojimo);

14.  ragina Komisiją derybų metu ir po jų atlikti sisteminę socialinio EPS poveikio didžiausios rizikos grupėms analizę;

15.  pabrėžia, kad siekiant įgyvendinti prekybos taisykles turėtų būti padidinta su prekyba susijusi parama; ragina, kad prieš baigiant derybas dėl EPS būtų numatyti konkretūs įsipareigojimai dėl su prekyba susijusios paramos ir su EPS siejamų prisitaikymo išlaidų, įskaitant techninę paramą, kuri padėtų AKR šalims atitikti ES importo taisykles ir standartus ir taip leistų visiškai pasinaudoti didesnėmis galimybėmis patekti į rinką;

16.  pabrėžia, kad laikinuosiuose susitarimuose tik dėl prekių turi būti numatytos specialios nuostatos dėl su EPS susijusios prekybos pagalbos;

17.  prašo Komisijos ir Tarybos konsultuotis su Europos Parlamentu dėl EPS laikinų susitarimų sudarymo remiantis Europos bendrijos steigimo sutarties 300 straipsnio 3 dalies antra pastraipa;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, EKR ir ES tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.