Návrh uznesenia - B6-0497/2007Návrh uznesenia
B6-0497/2007

NÁVRH UZNESENIA

5.12.2007

ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Robert Sturdy a Maria Martens
v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
o dohodách o hospodárskom partnerstve

Postup : 2007/2667(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0497/2007
Predkladané texty :
B6-0497/2007
Prijaté texty :

B6‑0497/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o dohodách o hospodárskom partnerstve

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (Dohoda z Cotonou),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. októbra 2007 nazvanom Dohody o hospodárskom partnerstve (KOM(2007)0635),

–  so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy (GAERC) z 19. novembra 2007 vo vzťahu k dohodám o hospodárskom partnerstve,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 20. novembra 2007 v Kigali o revízii rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve (EPA),

–  so zreteľom na Všeobecnú dohodu o clách a obchode (GATT), najmä na jej článok XXIV,

–  so zreteľom na politické vyhlásenie ministrov krajín AKT týkajúce sa EPA z 9. novembra 2007,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia na túto tému, najmä uznesenie o dohodách o hospodárskom partnerstve z 23. mája. 2007,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článku 36 ods. 1 Dohody z Cotonou sa uvádza spoločné rozhodnutie zúčastnených strán uzavrieť nové obchodné dohody zosúladené s pravidlami WTO, ktorými sa postupne odstránia prekážky v ich vzájomnom obchode a posilní sa spolupráca vo všetkých oblastiach týkajúcich sa obchodu a rozvoja,

B.  keďže na konci roku 2007 uplynie obdobie, počas ktorého sa na túto dohodu nevzťahujú pravidlá WTO, vznikajú obavy týkajúce sa dôsledkov na obchodné vzťahy medzi EÚ a AKT,

C.  keďže niektoré krajiny AKT majú veľmi rezervovaný postoj k uzavretiu dohôd o hospodárskom partnerstve a vyhlásili, že boli vystavené nátlaku zo strany Európskej komisie, aby podpísali dohody o hospodárskom partnerstve, zatiaľ čo iné zdôrazňujú význam prístupu na trhy EÚ pre ich hospodárstvo,

D.  keďže rokovania o úplných dohodách o hospodárskom partnerstve, ktorými sa má nahradiť Dohoda z Cotonou, nenapredujú rovnakou rýchlosťou vo všetkých šiestich regiónoch a pravdepodobne nebudú uzavreté pred koncom roku 2007,

E.  keďže v októbri 2007 navrhla Európska komisia štátom AKT dočasnú dohodu ako prvú fázu dohôd o hospodárskom partnerstve, ktorá by pokrývala iba obchod s tovarom a ktorá by sa začala uplatňovať od 31. decembra 2007,

1.  opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že dohody o hospodárskom partnerstve musia byť rozvojovým nástrojom na podporu trvalo udržateľného rozvoja, regionálnej integrácie a znižovania chudoby v štátoch AKT, ako aj postupnej integrácie štátov AKT do svetového hospodárstva;

2.  vyjadruje však svoje hlboké znepokojenie nad pomalým priebehom rokovaní, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou neumožnia podpísať úplnú dohodu so žiadnou z regionálnych skupín AKT pred 31. decembrom 2007;

3.  zdôrazňuje, že je dôležité odstrániť riziko právneho vákua vo vzťahoch medzi EÚ a AKT v snahe zabrániť právnej neistote v rámci týchto vzťahov, ktorá by mala katastrofálne dôsledky najmä pre krajiny AKT, ktoré nepatria do skupiny najmenej rozvinutých krajín, pričom by ohrozovala prosperitu a živobytie miliónov ľudí v krajinách AKT;

4.  berie na vedomie návrh Komisie z 23. októbra 2007 a rozhodnutie Rady pre všeobecné veci a vonkajšie vzťahy zo 17. novembra 2007 uzavrieť v prvej fáze rokovaní dočasné dohody obmedzené na obchod s tovarom;

5.  zdôrazňuje význam prebiehajúceho regionálneho integračného procesu AKT; uznáva, že tento dvojfázový prístup, ktorý navrhla Komisia, je dočasným a pragmatickým riešením, ktorého cieľom je predísť prerušeniu toku tovarov do EÚ s colnými výhodami po 1. januári 2008;

6.  so záujmom berie na vedomie nedávne uzavretie dočasnej rámcovej dohody medzi Európskym spoločenstvom a partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva v Kampale dňa 27. novembra 2007, ktorá zaručuje prístup na trh EÚ pre tovary týchto štátov bez cla a bez kvót;

7.  zdôrazňuje, že zavedenie skutočného regionálneho trhu je nevyhnutným predpokladom pre úspešné uplatňovanie dohôd o hospodárskom partnerstve a že regionálna integrácia je kľúčová pre sociálny a hospodársky rozvoj krajín AKT; zdôrazňuje, že v prípade dočasných dohôd so subregionálnymi skupinami musí zostať zásadnou podmienkou proces regionálnej integrácie regiónov, ktoré sú vymedzené dohodami o hospodárskom partnerstve;

8.  vyzýva obidve strany, aby prevzali svoju zodpovednosť za bezodkladné pokračovanie rokovaní o ostatných otázkach; zdôrazňuje, že na dosiahnutie dlhodobej dohody je potrebné zapojenie všetkých zúčastnených strán;

9.  uznáva, že pre štáty AKT je dôležité, aby sa zapojili do procesu hospodárskeho partnerstva a aby podporovali reformy, ktoré sú potrebné na zosúladenie sociálnych a hospodárskych štruktúr s dohodami; vyzýva vlády AKT, aby zaviedli pravidlá dobrej správy verejných vecí; vyzýva Komisiu, aby pristúpila k princípom úplnej asymetrie a pružnosti;

10.  zdôrazňuje, že úplná asymetria v dohodách vyhovujúca požiadavkám WTO by mala zahŕňať maximálnu pružnosť, pokiaľ ide o zníženie ciel, pokrytie citlivých výrobkov a prechodné obdobie do začiatku plného uplatňovania dohody;

11.  zdôrazňuje, že návrh Komisie, ktorý sa týka pravidiel pôvodu, je zmiernením súčasných ustanovení; je presvedčený, že súčasťou dohody by mala byť potrebná pružnosť, ktorá by zohľadňovala rozdiely v úrovni priemyselného rozvoja medzi EÚ a štátmi AKT, ako aj medzi jednotlivými štátmi AKT;

12.  berie na vedomie význam vytvorenia vhodných podmienok na podporu investovania, obchodu so službami a pravidiel hospodárskej súťaže v dohodách o hospodárskom partnerstve, čo povedie k hospodárskemu rastu; berie na vedomie zdržanlivosť niektorých regionálnych skupín AKT k týmto otázkam, ktorú musí Komisia zohľadniť;

13.  pripomína záväzky Rady a Komisie nerokovať o farmaceutických ustanoveniach, ktoré presahujú rámec dohody TRIPS a ovplyvňujú verejné zdravie a prístup k liekom, ako je exkluzivita údajov, predlžovanie platnosti patentov a obmedzenie dôvodov na základe povinných licencií;

14.  vyzýva Komisiu, aby počas rokovaní a po ich uzavretí vypracovala systematickú analýzu sociálnych vplyvov dohôd o hospodárskom partnerstve na najviac ohrozené skupiny;

15.  zdôrazňuje, že obchodné pravidlá musia byť sprevádzané zvýšenou podporou pri poskytovaní pomoci v oblasti obchodu; žiada, aby sa prijali konkrétne záväzky pred uzavretím rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve týkajúce sa pomoci v oblasti obchodu a nákladov spojených s prispôsobovaním sa dohodám o hospodárskom partnerstve vrátane technickej pomoci, cieľom ktorej bude umožniť štátom AKT splniť dovozné predpisy a normy EÚ, a tak v plnej miere čerpať výhody plynúce z lepšieho prístupu na trh;

16.  zdôrazňuje, že dočasné dohody „len o tovare“ musia obsahovať osobitné ustanovenia o pomoci na podporu obchodu súvisiacej s dohodami o hospodárskom partnerstve;

17.  žiada Komisiu a Radu, aby konzultovali Európsky parlament o uzavretí dočasných dohôd o dohodách o hospodárskom partnerstve podľa článku 300 ods. 3 druhý odsek Zmluvy o Európskom spoločenstve;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Rade AKT – EÚ a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.