Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0500/2007Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0500/2007

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

  5.12.2007

  siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
  pateikė Hartmut Nassauer ir Joseph Daul
  PPE-DE frakcijos vardu
  dėl 2008 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programos

  Procedūra : 2007/2576(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B6-0500/2007
  Pateikti tekstai :
  B6-0500/2007
  Priimti tekstai :

  B6‑0500/2007

  Europos Parlamento rezoliucija dėl 2006 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programos

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 26 d. pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių ir į jame numatytą „struktūrinį dialogą“,

  –  atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 21 d. Komisijos komunikatą „Metinės politikos strategija 2008 m.“ (COM (2007)65),

  –  atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl metinės politikos strategijos,

  –  atsižvelgdamas į komitetų pirmininkų sueigos 2007 m. rugsėjo 4 d. indėlį į 2008 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programą,

  –  atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Komisijos komunikatą dėl 2008 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programos (COM (2007)640),

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi labai svarbu, kad 2008 m. Reformų sutartis būtų ratifikuota, kad ji galėtų įsigalioti iki Europos Parlamento rinkimų,

  B.  kadangi politiniai prioritetai turi atitikti turimus finansinius išteklius,

  1.  sveikina bendrą 2008 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programos požiūrį ir pabrėžia jos politinių prioritetų svarbumą, ypač ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo pabrėžimą ir vidaus rinkos užbaigimą, kuris padėtų pasiekti Lisabonos tikslus;

  2.  džiaugiasi tuo, kad Komisija į struktūruoto dialogo pagrindus įtraukė daugelį Europos Parlamento komitetų pateiktų pasiūlymų; prašo, kad ankstesniais etapais būtų įtrauktos frakcijos;

  3.  sveikina tai, kad programoje taip pat kalbama ir apie pirmuosius 2009 m. mėnesius, tačiau siūlo, kad būsimos programos apimtų dvejus būsimus metus, o ne tik 18 mėnesių;

  4.  apgailestauja, kad Teisėkūros ir darbo programos (TDP) aiškumas nukenčia dėl to, kad joje nenurodomas pasirinktas Komisijos iniciatyvų pateikimo laikas; ragina Komisiją savo 2009 m. TDP pateikti preliminarų tvarkaraštį (pagal 2009 m. ir 2010 m. pusės metų laikotarpius);

  5.  apgailestauja, kad vis dar trūksta Teisėkūros ir darbo programos bei biudžeto procedūros sąveikos;

  6.  pažymi, kad 2008 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programoje numatytos 79 teisėkūros ir 69 su teisėkūra nesusijusios iniciatyvos 2008 m.;

  Labiau priartėti prie piliečių

  Reformų sutartis

  7.  džiaugiasi Komisijos įsipareigojimu remti Reformų sutarties ratifikavimą;

  8.  mano, kad šioje sutartyje numatyti tikslai ir reformos yra svarbios tinkamam Sąjungos veikimui ir būsimam vystymuisi ir šios sutarties dėka ES taps demokratiškesnė ir artimesnė piliečiams;

  Geresnis reglamentavimas ir biurokratijos mažinimas

  9.  apgailestauja, kad ES daugeliui piliečių ir MVĮ vis dar asocijuojasi su pernelyg dideliu reglamentavimu;

  10.  todėl sveikina Komisijos ryžtą pasiekti tikslą iki 2012 m. 25 proc. sumažinti administracinę naštą, kuri tenka verslui ES ir valstybių narių lygmenimis; laiko tai prioritetiniu ateinančių mėnesių tikslu ir svarbiu indėliu siekiant Lisabonos tikslų; pabrėžia, kad jis šiuo aspektu ištirs teisės aktų pasiūlymus;

  11.  nepaisant šio tvirto Komisijos įsipareigojimo pažymi, kad pastaraisiais mėnesiais buvo pateikta daug pernelyg detalių ir bereikalingai sudėtingų teisės aktų pasiūlymų; yra susirūpinęs, kad jie taps pernelyg didele administracine našta ir juos bus sunku įgyvendinti; apgailestauja, kad tai dar labiau pablogins piliečių ir ypač MVĮ požiūrį į Europos Sąjungą; prašo, kad rengiami pasiūlymai dėl teisės aktų projektų būtų aiškesni ir juos taikant galima būtų veiksmingiau pasiekti politikos tikslus, dėl kurių buvo susitarta;

  12.  mano, kad dar nepateiktų pasiūlymų sąrašas turi būti atšauktas kaip nepatenkinamas, nes dauguma šių pasiūlymų yra nebeaktualūs;

  Nauja subsidiarumo kultūra

  13.  ragina Komisiją ir Tarybą atsižvelgiant į naujas Reformų sutartyje numatytas priemones, pvz., skirtas nacionaliniams parlamentams, kurti naują subsidiarumo kultūrą;

  14.  pabrėžia, kad pagal subsidiarumo principą, kuris šiuo metu apibrėžtas EB sutartyje, aiškiai numatoma, jog srityse, kurios nepriklauso išskirtinei Bendrijos kompetencijai, Bendrija turi teisę veikti tik tokiu atveju, jei pasiūlytų veiksmų tikslų negalima pasiekti valstybių narių lygmeniu;

  15.  pabrėžia, kad pagal šį principą tuo atveju, jei valstybės narės yra kompetentingos ir gali veikti, tačiau nusprendžia to nedaryti, jų pasirinkimas turi būti gerbiamas ir tai netampa ES kompetencija;

  16.  tačiau pažymi, kad tose srityse, kur ES yra kompetentinga ir leidžia teisės aktus, ji turėtų reikalauti, kad šios taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamos bei stiprinamos, net jei valstybės narės reiškia dėl to abejones; visiškai pritaria tvirtam Komisijos įsipareigojimui šiuo aspektu veikti kaip Sutarčių saugotojai;

  Augimas ir darbo vietos

  17.  verslui palankios aplinkos, ypač MVĮ, kūrimą laiko prioritetiniu 2008 m. tikslu; palaiko Komisijos įsipareigojimą šiuo požiūriu;

  18.  primena, kad dinamiškesnės ekonomikos, kuriai būdingos naujovės, verslo dvasia ir lankstumas, kūrimas yra būtina sąlyga siekiant apsaugoti valstybių narių socialinius modelius;

  Vidaus rinka ir vartotojų apsauga

  19.  pabrėžia vidaus rinkos teisyno (pranc. acquis) perkėlimo ir įgyvendinimo svarbą; ragina Komisiją imtis būtinų teisinių ir politinių veiksmų siekiant užtikrinti, kad su vidaus rinka susiję teisės aktai būtų laiku ir nuosekliai įgyvendinami;

  20.  ragina Komisiją ypač didelį dėmesį skirti tam, kad Paslaugų direktyva būtų laiku ir nuosekliai įgyvendinta, ir visų pirma įgyvendinti veiksmingų kontaktinių centrų principą, kad būtų skatinama prieiga prie bendrosios rinkos;

  21.  ragina pagerinti viešųjų pirkimų taisyklių veiksmingumą; remia Komisijos siekį išspręsti su viešaisiais pirkimais susijusius teisinius klausimus;

  22.  džiaugiasi Komisijos siekiu reformuoti vartotojų teisyną; mano, kad vartotojų apsaugos taisyklių ir praktikos kodifikavimas ES lygmeniu ir bendro šių taisyklių stiprinimo užtikrinimas turėtų padėti sukurti nuoseklią ir vientisą aplinką, garantuojančią vartotojų teisių apsaugą visoje ES; tačiau pabrėžia, kad vykdant šį procesą neturėtų būti sukurta naujų laisvo judėjimo vidaus rinkoje kliūčių, ir pažymi potencialią išlygos dėl vidaus rinkos vertę siekiant šio tikslo;

  Verslo aplinka

  23.  labai džiaugiasi Komisijos pranešimu apie teisėkūros pasiūlymą dėl Europos privačių bendrovių; ragina pateikti šį pasiūlymą 2008 m. pradžioje;

  24.  pabrėžia sisteminių pagrindų Europos sutarčių teisei svarbą; pabrėžia glaudesnio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendradarbiavimo būtinybę vykdant šį svarbų projektą;

  25.  apgailestauja, kad Komisija neketina teikti teisės akto pasiūlymo dėl Keturioliktosios bendrovių teisės direktyvos (registruotos buveinės perkėlimas), ir pabrėžia, kad ši ilgai laukta direktyva užpildytų su bendrovėmis susijusią spragą vidaus rinkoje; pareiškia, kad jei Komisija ir toliau neteiks pasiūlymo, Europos Parlamentas pasinaudos 192 straipsnyje numatytomis galiomis pateikti teisėkūros iniciatyvą;

  26.  nors iš esmės ir remia paprastinimo procesą, reiškia savo susirūpinimą dėl teisės aktų paprastinimo kai kuriose suderintos teisės srityse, pvz., bendrovių teisės srityje; abejoja dėl Įmonių jungimo direktyvos panaikinimo poveikio ir naudos;

  27.  apgailestauja, kad nors Parlamentas nusprendė parengti pasiūlymą dėl investicijų skaidrumo, toks pasiūlymas nebuvo įtrauktas į darbo programą;

  Tyrimai ir naujovės

  28.  spartų Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos įgyvendinimą laiko svarbiausiu įnašu, kurį ES ateinančiais mėnesiais gali suteikti tyrimų ir vystymosi srityse; atidžiai stebės visų pirma procedūrinių taisyklių taikymą, kad būtų užtikrintas visiškas Parlamento prašymų patenkinimas;

  29.  patvirtina, kad atidžiai stebės Konkurencingumo ir naujovių programos įgyvendinimą;

  30.  patvirtina, jog pasirengęs pasiekti, kad būtų tinkamai įsteigtas Europos technologijos institutas ir užtikrinta, jog šis projektas gali duoti papildomos naudos;

  31.  pakartoja savo aiškų požiūrį, kad šis projektas neturi turėti neigiamos įtakos Bendrosios mokslinių tyrimų programos, Konkurencingumo ir naujovių programos arba Visą gyvenimą trunkančio mokymosi programos veikimui ar finansavimui;

  32.  primena programos „Galileo“, kaip svarbaus Europos Sąjungos projekto, reikšmę, nes įgyvendinant šį projektą skatinamas paslaugų vystymasis tam tikruose sektoriuose, pvz., transporto, telekomunikacijų, žemės ūkio ir žuvininkystės;

  33.  pabrėžia, kad programos „Galileo“ ir Europos technologijos instituto finansavimo klausimas turi būti išspręstas abiem biudžeto valdymo institucijoms persvarstant daugiametę finansinę programą, atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą ir ypač į jo C dalį ir 47 punktą; sveikina Komisijos pasiūlymą šioje srityje;

  Intelektinė nuosavybė

  34.  pabrėžia, kad būtina užtikrinti tinkamą intelektinės nuosavybės apsaugos lygį, ir palaiko iniciatyvą kurti prieinamą, saugią ir veiksmingą patentų sistemą, kuri teiktų paskatas investuoti ir vykdyti tyrimus; ragina visas tris institucijas bendradarbiauti siekiant politinio susitarimo dėl tinkamo patentų sistemos pagerinimo;

  Mokslininkų, mokytojų, studentų ir darbuotojų judumas

  35.  pabrėžia svarbų Bolonijos proceso vaidmenį ir pažymi, kad siekiant remti mokslininkų, mokytojų, studentų ir darbuotojų judumą reikalingas horizontalus požiūris;

  36.  prašo, kad ypač didelis dėmesys būtų skiriamas ir konkreti pažanga būtų pasiekta abipusio diplomų ir profesinės patirties pripažinimo srityse;

  Telekomunikacijos

  37.  mano, kad vadinamojo telekomunikacijų paketo persvarstymas yra svarbiausias ateinančių metų prioritetas;

  38.  mano, kad galiojančios nuostatos daugelyje sričių paskatino konkurencingų rinkų veikimą; todėl siūlo, kad tokios rinkos nebebūtų reguliuojamos;

  39.  pabrėžia, kad kitose naujose rinkose reglamentavimas gali būti būtinas siekiant užtikrinti konkurenciją;

  Energija

  40.  džiaugiasi Komisijos įsipareigojimu visiškai liberalizuoti ir sukurti tikrą energijos vidaus rinką; pabrėžia tarptautinės prekybos svarbą kuriant tikrą Europos rinką;

  41.  mano, kad ES reguliavimo sistemos persvarstymas neturi skatinti centralizuoto požiūrio arba pernelyg didelio reguliavimo;

  Ekonominė ir pinigų sąjunga

  42.  ragina Komisiją suteikti Parlamentui pakankamai laiko, kad jis galėtų pateikti savo nuomonę dėl tolesnės euro zonos plėtros;

  43.  apgailestauja, kad Komisija neketina siūlyti iniciatyvos dėl bendros konsoliduotos įmonių pelno mokesčių bazės sukūrimo, kuris padidintų valstybių narių konkurenciją siekiant pritraukti investicijas; kartu primygtinai reikalauja, kad tik valstybės narės būtų atsakingos už mokesčių tarifų nustatymą; tai reiškia, kad visiškai nederinami įmonių mokesčių tarifai;

  44.  mano, kad komitologijos procedūra finansinių paslaugų srityje (Lamfalussy procedūra) yra ypač svarbi ir jai reikia skirti daug dėmesio, nes daug svarbių dokumentų derinama skirtingais šioje procedūroje numatytais lygmenimis; mano, kad labai svarbu tinkamai taikyti sistemą siekiant užtikrinti sklandų finansinės sistemos funkcionavimą ir išvengti finansinių krizių;

  Socialinis solidarumas ir lygios galimybės

  45.  pabrėžia, kad svarbu ir toliau remti ir skatinti suaugusiųjų mokymąsi atsižvelgiant į lankstumą darbo rinkoje ir MVĮ plėtros poreikius (pvz., verslo įmones paverčiant labiau žiniomis besiremiančiomis įmonėmis);

  46.  mano, kad Darbo laiko direktyva turėtų būti persvarstyta atsižvelgiant į lankstumą ir lankstumo bei užimtumo garantijas;

  47.  nepritaria Komisijos ketinimui siūlyti direktyvą dėl vienodo elgesio principo įgyvendinimo neapimant užimtumo srities; pabrėžia, kad šioje srityje turi būti taikomas subsidiarumo principas;

  Kultūra ir sportas

  48.  pakartoja tvirtą savo įsitikinimą, kad kultūrinė įvairovė ir Europos paveldas turi būti saugomi ir plėtojami;

  49.  pabrėžia sporto socialinį, kultūrinį ir mokomąjį vaidmenį visuomenėje; ragina Komisiją ir valstybes nares intensyviau kovoti su dopingo vartojimu ir toliau remti sportą kaip kovos su nutukimu priemonę;

  Tvari Europa

  50.  pabrėžia, kad klimato kaita išlieka didžiausia ir skubiausiai spręstina pasauline problema, kurios pasekmės gali sukelti grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui;

  51.  mano, kad ES ir toliau turi būti kovos su klimato kaita lydere ir siekti ambicingo tarptautinio susitarimo dėl klimato po 2012 m., prie kurio prisidėtų Kinija, Indija ir JAV;

  52.  sveikina Komisijos įsipareigojimą pasiekti politinį susitarimą dėl naštos pasidalijimo, kuris reikalingas norint 20 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 2020 m. palyginti su 1990 m.; pabrėžia, kad šios derybos turi būti kuo greičiau baigtos, ir ragina valstybes nares imtis būtinų priemonių, kad tai būtų pasiekta;

  Tvari energija

  53.  pritaria Komisijos požiūriui, kad naštos atsinaujinančios energijos srityje pasidalijimo ir jo laikymosi klausimas šiuo metu yra pagrindinis klausimas; atsižvelgdamas į tai pabrėžia tvaraus biokuro naudojimo svarbą;

  54.  griežtai rekomenduoja didinti pastangas siekiant užtikrinti, kad ES išliktų pasaulio masto lydere energijos technologijų srityje, ir pabrėžia dideles su tuo susijusias ekonomikos galimybes;

  55.  tvirtai palaiko sustiprintas ES ir jos valstybių narių bei regionų pastangas remti CO2 neišmetančių energijos šaltinių naudojimą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad naudojant branduolinę energiją galima sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, o tai yra būtina;

  56.  sveikina Branduolinės energijos forumo sukūrimą ir patvirtina savo norą aktyviai dalyvauti šios svarbios institucijos veikloje;

  Transportas

  57.  pabrėžia būtinybę stiprinti keleivių teises, ypač tų, kurie keliauja didelius atstumus;

  58.  sveikina Komisijos planą paskelbti „Žaliojo transporto paketą“, turėdamas omenyje, kad turi būti užtikrintas tvarus judumas ES atsižvelgiant į kovą su klimato kaita;

  59.  mano, kad finansuojant TEN-T programą ypač didelis dėmesys turi būti skiriamas sienos perėjimos sritims ir toms sritims, kur yra didelės transporto spūsties problemos, siekiant užtikrinti ES prieinamumą; mano, kad TEN-T projektą reikia pasirinkti atsižvelgiant į galimybes jį finansuoti ir ypač atsižvelgiant į atitinkamų valstybių narių ir jų regionų pasirengimą jį finansuoti;

  Žemės ūkis ir žuvininkystės politika

  60.  atkreipia dėmesį į Komisijos 2008 m. TDP pateiktą patvirtinimą, kad bus pasiūlytos teisėkūros priemonės kaip BŽŪP būklės patikros dalis, tačiau pabrėžia, kad jos negali būti tikslai apibrėžtos, kol nebus baigtos išamios Parlamento, Komisijos ir Tarybos diskusijos dėl pradinio Komisijos pranešimo dėl būklės patikros;

  61.  ragina Komisiją užtikrinti, kad žemės ūkio produktai, kurie importuojami iš trečiųjų šalių, atitiktų tuos pačius standartus, kurių tikimasi iš ES gamintojų atsižvelgiant į maisto saugą, gyvūnų ir augalų sveikatą bei gyvūnų gerovę;

  62.  džiaugiasi Komisijos ketinimu paskelbti žaliąją knygą apie žemės ūkio produktų kokybę siekiant geriau patenkinti vartotojų poreikius ir padidinti žemės ūkio produkcijos vertę;

  63.  mano, kad bendra žuvininkystės politika turėtų: pirma, spręsti problemas, kurios susijusios su išmetimu ir priegauda; antra, suteikti teisę sektoriuje įvesti technines arba prekybos priemones, kurios būtų priimtinos šios pramonės darbuotojams; trečia, numatyti specialius pasiūlymus dėl didžiausio ilgalaikio sugaunamo kiekio modelio įgyvendinimo ir detalių taisyklių;

  64.  ragina Komisiją pateikti konkrečius teisėkūros pasiūlymus dėl ekologinio ženklinimo sistemų ir kuo greičiau pasiekti pažangos teikiant pasiūlymą dėl Reglamento (EB) Nr. 850/98 dėl techninių priemonių žuvininkystės sektoriuje supaprastinimo;

  Regioninė ir sanglaudos politika

  65.  tvirtai remia Komisijos iniciatyvą pristatyti žaliąją knygą dėl Europos teritorinės sanglaudos, kaip prašė Europos Parlamentas; mano, kad teritorinės sanglaudos koncepcija, kuri neseniai buvo paremta Lisabonos sutartyje, bus svarbiausia plėtojant Bendrijos politiką;

  66.  apgailestauja, kad Taryba nepasiekė pažangos priimant reglamentą dėl naujo solidarumo fondo;

  67.  apgailestauja, kad du svarbūs ne teisėkūros dokumentai, susiję sus regionine politika, t. y. 5-oji ekonominės ir socialinės sanglaudos pažangos ataskaita ir komunikatas dėl naujų 2007–2013 m. programų, nebuvo įtraukti į 2008 m. TDP; tačiau ragina Komisiją toliau rengti šiuos dokumentus;

  68.  pabrėžia tarpinio ES biudžeto vertinimo svarbą, kuris, tikėtina, tiesiogiai turės įtakos regioninei politikai, kuriai skiriama didelė biudžeto dalis; mano, kad atliekant šią tarpinę peržiūrą turėtų būti mažiau kreipiama dėmesio į skaičius, o daugiau į ilgalaikę politikos reformą;

  Sveikata

  69.  ragina Komisiją priimti esamus ir būsimus teisės aktus dėl principų ir praktikos, numatytų reglamente dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimo išdavimo ir naudojimo ribojimo (REACH);

  70.  ragina Komisiją užtikrinti, kad pacientų saugumas ir valdoma pacientų judumo sistema atitiktų Europos Teisingumo Teismo sprendimus; ragina Komisiją stiprinti pastangas kuriant nuoseklią politiką atsižvelgiant į skubius klausimus, kuriuos reikia spręsti sveikatos sektoriuje, neįgaliuosius, sergančius chroniškomis ligomis, ir pacientų informavimą;

  71.  primena, kad vaistų padirbimas yra didžiausias pavojus sveikatai ir problema, kurią Europa turi skubiai spręsti, tačiau ji turi būti laikoma bendros kovos su produktų padirbimu dalimi;

  72.  tikisi tolesnių iniciatyvų rengiant žaliąją knygą dėl psichikos sveikatos;

  73.  ragina Komisiją atidžiai stebėti gripo pandemijos grėsmę, nes Europos Sąjunga turi būti pakankamai pasirengusi gripo pandemijai;

  74.  ragina Komisiją atsižvelgti į grėsmes, kurias kelia gyventojų senėjimas ir neurodegeneracinės ligos (Alzheimeris) siekiant pagerinti pacientų slaugymą ir toliau remti mokslinius tyrimus;

  Civilinė sauga

  75.  ragina Komisiją sutelkti ES Solidarumo fondą, kad jį galima būtų panaudoti lanksčiai ir nedelsiant; atsižvelgdamas į tai mano, kad nedelsiant turi būti sudarytos sąlygos panaudoti reikiamas lėšas pagalbai kenčiantiesiems;

  76.  siūlo sukurti Europos pajėgas, kurios galėtų nedelsiant reaguoti ekstremalių situacijų atveju, kaip siūloma M. Barniero pranešime; prašo Komisiją, kad ji, į tai atsižvelgusi, parengtų apibrėžtą pasiūlymą;

  Vidaus saugumas

  Imigracija

  77.  pabrėžia, kad bendras Europos požiūris į imigraciją yra svarbiausias Europos Parlamento prioritetas;

  78.  primena, kad kai kurias acquis dalis reikia skubiai persvarstyti iš naujo, pvz., II Dublino reglamentą;

  79.  atsižvelgdamas į integraciją pabrėžia, kad svarbiausias klausimas yra atsakomybės tarp valstybių narių ir ES pasidalijimas;

  80.  ragina toliau tirti apykaitinės migracijos koncepciją, numatant principus, kaip ir kokiu mastu suteikti prieigą prie darbo rinkos teisėtiems imigrantams; primena glaudaus bendradarbiavimo su kilmės ir tranzito šalimis šioje srityje svarbą;

  Šengenas

  81.  primena, kad 2008 m. bus labai svarbūs Šengeno acquis įgyvendinimui ir plėtrai naujose ES valstybėse narėse; pabrėžia, kad reikia imtis griežtų priemonių siekiant užtikrinti sklandų sistemos veikimą ir ES išorinių sienų saugumą;

  Kova su terorizmu

  82.  ragina stiprinti operatyvų bendradarbiavimą Europos lygmeniu kovojant su terorizmu ir, kur įmanoma, labiau įtraukti Europos Parlamentą; mano, kad reikėtų apsvarstyti ES keleivio duomenų įrašų (angl. PNR) sistemos sukūrimą išlaikant duomenų apsaugą;

  83.  ragina geriau bendradarbiauti nacionalines ir ES institucijas, atsakingas už vidaus saugumą ir ypač už kovą su džihadiškuoju terorizmu; pakartoja, kad reikia spręsti musulmonų ES valstybėse narėse radikalėjimo problemą;

  Europa – pasaulinės reikšmės partnerė

  84.  mano, kad ES vaidmuo skatinant gerbi žmogaus teises, demokratiją ir tinkamą valdymą turi būti laikomas visų ES politikos krypčių ir programų sudėtine dalimi;

  85.  mano, kad transatlantinis ryšys yra itin svarbus ir bendrų vertybių propagavimui, ir bendrų interesų gynimui;

  86.  prašo, kad ES kaimynystės politikai ir jos santykiams su Afrika, Azija ir Lotynų Amerika teikiama reikšmė geriau atsispindėtų biudžete;

  Europos kaimynystė

  87.  primena, kad norint vykdyti Europos kaimynystės politiką turi būti tinkamiau finansuojama Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė, taip pat siekiant atitinkamose šalyse skatinti demokratiją ir žmogaus teises;

  88.  mano, kad Vakarų Balkanai yra prioritetinė sritis ir džiaugiasi, kad 2008 m. TDP aiškiai pabrėžiama Kosovo ateities klausimo svarba;

  Platesnis pasaulis

  89.  sprendžiant Artimųjų Rytų problemą mano, kad be lėšų ekonomikos palaikymui ir atstatymui visų pirma Libane ir Palestinoje, ES turėtų ir toliau remti politines iniciatyvas, įskaitant tas, kurių ėmėsi „Ketvertas“;

  90.  mano, kad ES politinių įsipareigojimų Afganistane padėti sukurti tvirtas valstybės institucijas, nuginkluoti nereguliariąsias karines pajėgas, kovoti su narkotikų gaminimu ir neteisėta prekyba įgyvendinimui taip pat reikia tinkamo ir nuolatinio finansavimo;

  91.  mano, kad šiuo metu gali būti numatyta vystomojo bendradarbiavimo su Iraku politika;

  92.  mano, kad reikėtų imtis tolesnių veiksmų kuriant bendrą išorės energetikos politiką siekiant užtikrinti visų valstybių narių prieigą prie tvarios, saugios ir konkurencingos energetikos; mano, jog turėtų būti sukurtas solidarumo mechanizmas, kad galima būtų remti tas valstybes nares, kurių tiekimo saugumui kyla grėsmė dėl politinių priežasčių;

  93.  mano, kad būtini konkretūs veiksmai siekiant remti Afrikos Sąjungą, Visos Afrikos Parlamentą ir Afrikos greitojo reagavimo pajėgas;

  94.  ragina skubiai pasiūlyti naują teisinį su vystymusi nesusijusio bendradarbiavimo pagrindą;

  95.  pabrėžia daugiašalių PPO Dohos derybų, kaip svarbios priemonės stiprinant pasaulio ekonomikos augimą ir užimtumą ir veiksmingai integruojant besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką, svarbą; ragina Komisiją ir pagrindinius ES prekybos partnerius padaryti viską, kas įmanoma, kad šios derybos kuo greičiau būtų sėkmingai baigtos;

  96.  atsižvelgia į Komisijos pasiūlytus laikinus susitarimus dėl Europos partnerystės susitarimų; vis dėlto ragina Komisiją kuo greičiau pratęsti derybas dėl Europos partnerystės susitarimų su visais regioniniais partneriais;

  97.  mano, kad kova su socialiniu dempingu ir socialinių teisės aktų nuostatų atitikimo skatinimas yra 2008 m. prioritetas;

  Horizontalieji klausimai

  Poveikio vertinimas

  98.  primygtinai reikalauja nepriklausomo teisėkūros rezultatų vertinimo; mano, kad jis turi būti nuolatos atliekamas teisėkūros procedūrų ir teisėkūros paprastinimo proceso metu;

  Komitologija

  99.  primygtinai reikalauja, kad nauja komitologijos procedūra būtų tinkamai vykdoma ir būtų išsaugotos Parlamento teisės šioje srityje;

  ES agentūros

  100.  pabrėžia Europos Parlamento teisę gauti informaciją ir turėti galimybę įvertinti įvairių agentūrų atliktą darbą; kritiškai vertina pastaraisiais metais išaugusį agentūrų skaičių; primena, kad prieš sukuriant naują agentūrą arba kitą organą turi būti gautas biudžeto valdymo institucijos sutikimas (Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 47 straipsnis);

  Atsakomybė už biudžetą

  101.  ragina Komisiją labiau atsižvelgti į pinigų vertę ir gerinti savo ribotų išteklių panaudojimą;

  102.  susidomėjęs laukia Komisijos inicijuoto konsultacijų dėl biudžeto pertvarkos ir besikeičiančios Europos (SEC(2007)1188) proceso rezultatų; prašo, kad Europos Parlamentas būtų įtrauktas į ES išlaidų ir ES nuosavų išteklių sistemos tikrinimo procesą, kaip numatyta Deklaracijoje Nr. 3 dėl finansinės struktūros peržiūros (Tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo);

  103.  reiškia susirūpinimą dėl lėšų veiklos programoms sumažėjimo ir administracinių išlaidų padidėjimo, kurį paskatino vykdomųjų agentūrų sukūrimas; tikisi, kad Komisija įgyvendins savo įsipareigojimus, numatytus vykdomosios agentūros įkūrimo elgesio kodekse, ir mano, kad būtina pateikti išsamią išlaidų ir gautos naudos analizę, kuri turėtų būti pasiūlymo kurti naują vykdomąją agentūrą arba išplėsti jau egzistuojančią agentūrą dalis;

  104.  pabrėžia Komisijos darbuotojų atrankos pasekmių svarbą ir mano, kad svarbu tęsti šį procesą siekiant geriausio žmogiškųjų išteklių paskirstymo atsižvelgiant į politinius prioritetus;

  Biudžeto kontrolė

  105. apgailestauja, kad nenumatytos svarbios iniciatyvos, pvz.:• tolesni veiksmai siekiant teigiamo Europos Audito Rūmų sąskaitų patikimumo įvertinimo, • priemonės, susijusios su tinkamu valdymu, su valdymo pagerinimu ir atsakomybės struktūra Komisijoje, • sprendimas dėl struktūrinių fondų panaudojimo gairių, kaip buvo pažadėjusi Komisija, • pasiūlymai pagerinti prastą biudžeto eilučių panaudojimą, ypač naujose valstybėse narėse ir • tolesnė informacija dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo;

  106.  ragina Komisiją pagerinti Bendrijos finansinių interesų apsaugą numatant administracines, technines ir teisines galimybes Bendrijos lėšų netinkamo panaudojimo nustatymui, prevencijai ir atsakingų asmenų patraukimui už tai baudžiamojon atsakomybėn;

  107.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams.