Förslag till resolution - B6-0500/2007Förslag till resolution
B6-0500/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

5.12.2007

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Hartmut Nassauer och Joseph Daul
för PPE-DE-gruppen
om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2008

Förfarande : 2007/2576(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0500/2007
Ingivna texter :
B6-0500/2007
Antagna texter :

B6‑0500/2007

Europaparlamentets resolution om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ramavtalet av den 26 maj 2005 om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen och den ”strukturerade dialog” som inrättas genom det ramavtalet,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 februari 2007, Årlig politisk strategi för 2008 (KOM(2007)0065),

–  med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 om den årliga politiska strategin,

–  med beaktande av utskottsordförandekonferensens bidrag av den 4 september 2007 till kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2008,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 oktober 2007 om dess lagstiftnings- och arbetsprogram 2008 (KOM(2007)0640),

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det är avgörande att reformfördraget ratificeras under 2008 så det kan träda i kraft före valet till Europaparlamentet.

B.  De politiska prioriteringarna bör motsvaras av tillgängliga ekonomiska resurser.

1.  Europaparlamentet välkomnar det allmänna tillvägagångssättet i kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2008 och betonar betydelsen av dess politiska prioriteringar, särskilt att tonvikten lagts vid att stimulera tillväxt och sysselsättning samt att fullborda den inre marknaden, vilket kommer att bidra till uppnåendet av Lissabonmålen.

2.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen inkluderat många av bidragen från parlamentets utskott inom ramen för den ”strukturerade dialogen”. Parlamentet begär att de politiska grupperna ska göras delaktiga i ett tidigare skede.

3.  Europaparlamentet välkomnar att de första månaderna av 2009 också omfattas, men föreslår att framtida program ska avse de två följande åren i stället för endast 18 månader.

4.  Europaparlamentet beklagar att klarheten i lagstiftnings- och arbetsprogrammet blir lidande av att det inte anges några tidpunkter för kommissionens initiativ. Parlamentet uppmanar kommissionen att anföra en riktgivande tidtabell (för sexmånadersperioderna under 2009 och 2010) i sitt lagstiftnings- och arbetsprogram för 2009.

5.  Europaparlamentet beklagar att det fortfarande saknas en växelverkan mellan lagstiftnings- och arbetsprogrammet samt budgetförfarandet.

6.  Europaparlamentet noterar att lagstiftnings- och arbetsprogrammet 2008 omfattar 79 lagstiftningsinitiativ och 69 andra initiativ för 2008.

Minska avståndet mellan EU och medborgarna

Reformfördraget

7.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att stödja ratificeringen av reformfördraget.

8.  Europaparlamentet anser att de mål och reformer som finns inskrivna i detta fördrag är avgörande för att unionen ska fungera väl och utvecklas i framtiden och att de kommer att öka demokratin i EU samt minska avståndet mellan EU och medborgarna.

Bättre lagstiftning och mindre byråkrati

9.  Europaparlamentet beklagar att många medborgare och små och medelstora företag fortfarande förknippar EU med överreglering.

10.  Europaparlamentet välkomnar därför kommissionens beslutsamma avsikt att uppnå målet med att minska de administrativa bördor för företagen som uppstår i EU och medlemsstaterna med 25 procent senast 2012. Parlamentet ser detta som en nyckelprioritering för de kommande månaderna och ett avgörande bidrag till uppnåendet av Lissabonmålen samt betonar att det kommer att behandla lagstiftningsförslag mot denna bakgrund.

11.  Trots detta beslutsamma åtagande från kommissionens sida noterar Europaparlamentet att det förekommit ett antal alltför detaljerade och onödigt komplicerade lagstiftningsförslag under de senaste månaderna. Parlamentet är oroat för att förslagen skulle medföra alltför omfattande administrativa bördor och vara svåra att genomföra. Parlamentet beklagar att detta kommer att försämra EU:s anseende ytterligare bland medborgarna och särskilt de små och medelstora företagen. Parlamentet kräver att lagstiftningsförslagen ska utformas klarare så det blir möjligt att uppnå överenskomna politiska mål på ett effektivare sätt.

12.  Europaparlamentet anser att förteckningen över förslag under behandling bör dras tillbaka som otillräcklig, eftersom de flesta förslag i vilket fall som helst är inaktuella.

En ny subsidiaritetskultur

13.  Mot bakgrund av de nya instrument som reformfördraget t.ex. medger de nationella parlamenten uppmanar Europaparlamentet kommissionen och rådet att arbeta för en ny subsidiaritetskultur.

14.  Europaparlamentet betonar att den subsidiaritetsprincip som för närvarande finns inskriven i EG-fördraget klart innebär att gemenskapen på de områden där den inte ensam är behörig får vidta en åtgärd endast i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna.

15.  Europaparlamentet understryker att man till följd av denna princip bör respektera en situation där medlemsstaterna är behöriga och får vidta åtgärder men väljer att låta bli, och att detta inte medför någon behörighet för EU.

16.  Europaparlamentet betonar emellertid att unionen när den har en klar behörighet och verkligen stiftar lagar bör insistera på att dessa bestämmelser genomförs och efterlevs korrekt trots protektionism från medlemsstaternas sida. I detta avseende ger parlamentet sitt fulla stöd till kommissionens fasta engagemang som fördragens väktare.

Tillväxt och sysselsättning

17.  Europaparlamentet ser inrättandet av en företagsvänlig miljö, särskilt för små och medelstora företag, som en prioritering under 2008 och stödjer kommissionens åtagande i detta avseende.

18.  Europaparlamentet erinrar om att inrättandet av en mer dynamisk ekonomi som kännetecknas av nyskapande, företagaranda och flexibilitet är en förutsättning för att trygga de sociala modellerna i medlemsstaterna.

Den inre marknaden och konsumentskydd

19.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att regelverket om den inre marknaden införlivas och genomförs. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta de rättsliga och politiska åtgärder som krävs för att garantera att lagstiftningen om den inre markanden genomförs i tid och på ett enhetligt sätt.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga särskild tonvikt vid att tjänstedirektivet genomförs i tid och på ett konsekvent sätt, och i synnerhet att man tillämpar effektiva gemensamma kontaktpunkter för att främja tillträdet till den inre marknaden.

21.  Europaparlamentet uppmanar med kraft att bestämmelserna om offentlig upphandling ska effektiviseras. Parlamentet stödjer kommissionens avsikt att klargöra juridiska frågor med anknytning till offentlig upphandling.

22.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att se över konsumentlagstiftningen. Parlamentet anser att kodifieringen av konsumentskyddsbestämmelser och konsumentskyddspraxis på unionsnivå och tryggandet av en enhetlig efterlevnad av dessa bestämmelser bör skapa en samstämmig och gemensam miljö som garanterar skyddet av konsumenternas rättigheter i hela EU. Parlamentet betonar emellertid att denna process inte får leda till inrättandet av nya hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden och noterar att en klausul om den inre marknaden kan vara värdefull för att uppnå detta mål.

Företagsklimat

23.  Europaparlamentet välkomnar uttryckligen att kommissionen aviserat ett lagstiftningsförslag om en Europabolagsordning. Parlamentet framhåller att detta förslag bör läggas fram i början av 2008.

24.  Europaparlamentet betonar betydelsen av den gemensamma referensramen för europeisk avtalsrätt och betonar att det krävs nära samarbete mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen i detta viktiga projekt.

25.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte ämnar gå vidare med lagstiftningsförslaget om det fjortonde bolagsdirektivet (flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte) och betonar samtidigt att detta länge efterfrågade direktiv skulle fylla en lucka på den inre marknaden för företag. Parlamentet konstaterar att det kommer att använda sina befogenheter att lägga fram lagstiftningsinitiativ enligt artikel 192 om kommissionen fortsättningsvis inte lägger fram ett förslag.

26.  Samtidigt som Europaparlamentet generellt stödjer ansatserna till förenkling vill det uttrycka sin oro över förenklingen på vissa områden av den harmoniserade lagstiftningen, t.ex. bolagsrätten. I detta avseende ifrågasätter parlamentet de konsekvenser och fördelar som avskaffandet av fusionsdirektivet medför.

27.  Europaparlamentet beklagar att det inte finns något förslag om öppenhet för investerare i arbetsprogrammet trots att parlamentet beslutat att utarbeta ett lagstiftningsförslag om detta ämne.

Forskning och innovation

28.  Europaparlamentet anser att ett snabbt genomförande av sjunde ramprogrammet för forskning är ett av de viktigaste bidrag som EU kan ge till forskning och utveckling under de kommande månaderna. Parlamentet kommer i synnerhet att följa noga hur man tillämpar de förfarandemässiga bestämmelserna för att garantera att parlamentets krav uppfylls i alla avseenden.

29.  Europaparlamentet bekräftar att det kommer att övervaka genomförandet av programmet för konkurrenskraft och innovation på nära håll.

30.  Europaparlamentet bekräftar att det vill uppnå en rimlig utformning på det europeiska teknikinstitutet och se till att detta projekt kan ge ett verkligt mervärde.

31.  Europaparlamentet upprepar sin klara uppfattning om att detta projekt inte får påverka genomförandet eller finansieringen av forskningsramprogrammet, programmet för konkurrenskraft och innovation eller programmet för livslångt lärande på ett negativt sätt.

32.  Europaparlamentet erinrar om att Galileoprogrammet är ett av EU:s nyckelprojekt som medför en lovande utveckling bland tjänsterna på områden som transport, telekommunikation, jordbruk och fiske.

33.  Europaparlamentet påpekar att frågan om finansiering av Galileo och det europeiska teknikinstitutet ännu måste lösas av budgetmyndighetens två grenar genom en översyn av den fleråriga budgetramen i enlighet med det interinstitutionella avtalet, särskilt del C och punkt 47 i detta avtal. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag i detta avseende.

Immaterialrätt

34.  Europaparlamentet betonar behovet av en lämplig skyddsnivå för immateriella rättigheter och stödjer initiativet för att inrätta ett säkert och effektivt patentsystem till överkomliga priser som skulle ge incitament till investeringar och forskningssatsningar. Parlamentet uppmanar med kraft alla tre institutioner att samarbeta för att uppnå politiskt samförstånd om verkliga förbättringar av patentsystemet.

Rörlighet för forskare, lärare, studenter och arbetstagare

35.  Europaparlamentet betonar Bolognaprocessens avgörande roll och framhåller att stöd för rörlighet bland forskare, lärare, studenter och arbetstagare kräver ett övergripande tillvägagångssätt.

36.  Europaparlamentet kräver att man bör fästa särskild uppmärksamhet vid och göra konkreta framsteg med ömsesidigt erkännande av utbildningsbevis och yrkeserfarenhet.

Telekommunikation

37.  Europaparlamentet anser att översynen av telekommunikationspaketet är en nyckelprioritering under det kommande året.

38.  Europaparlamentet anser att den befintliga förordningen har resulterat i välfungerande konkurrenskraftiga marknader på många områden och föreslår därför att dessa marknader ska avregleras.

39.  Europaparlamentet betonar att regleringen kan vara nödvändig på andra nya marknader för att garantera en välfungerande konkurrens.

Energi

40.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att inrätta en verklig inre energimarknad och avreglera den fullt ut. Parlamentet betonar betydelsen av gränsöverskridande handel när det gäller att skapa en verklig europeisk marknad.

41.  Europaparlamentet anser att översynen av EU:s ramlagstiftning inte får leda till ett centraliserat tillvägagångssätt eller överreglering.

Den ekonomiska och monetära unionen

42.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge parlamentet den tid som krävs för att det ska kunna yttra sig om framtida utvidgningar av euroområdet.

43.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte ämnar lägga fram förslag till initiativ om inrättandet av en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, som skulle öka konkurrensen mellan medlemsstaterna när det gäller att locka investeringar. Samtidigt insisterar parlamentet på att medlemsstaterna ensamma skall ansvara för att fastställa skattesatser och därmed utesluta eventuell harmonisering av bolagsskattesatserna.

44.  Europaparlamentet tillmäter särskild betydelse åt kommittéförfarandena på området för finansiella tjänster (Lamfalussyförfarandet) och anser att detta kräver största uppmärksamhet, eftersom ett antal viktiga åtgärder finslipas på olika nivåer i enlighet med dessa förfaranden. Parlamentet anser att en korrekt tillämpning av ramen är avgörande för att det finansiella systemet ska fungera smidigt och för att ekonomiska kriser ska undvikas.

Social solidaritet och lika möjligheter

45.  Europaparlamentet betonar betydelsen av ytterligare insatser till stöd och uppmuntran för vuxenutbildning i samband med flexibilitet på arbetsmarknaden och för att tillgodose de små och medelstora företagens utvecklingsbehov (t.ex. när det gäller att omvandla företag till nya, mer kunskapsbaserade verksamheter).

46.  Europaparlamentet anser att arbetstidsdirektivet bör ses över i ljuset av smidighet samt kombinerad flexibilitet och trygghet.

47.  Europaparlamentet beklagar kommissionens avsikt att lägga fram ett förslag till direktiv om genomförandet av principen om likabehandling av personer utanför arbetsmarknaden. Parlamentet betonar att subsidiaritetsprincipen måste respekteras fullt ut på detta område.

Kultur och idrott

48.  Europaparlamentet upprepar sin fasta övertygelse om att den kulturella mångfalden och det europeiska arvet måste bevaras och utvecklas.

49.  Europaparlamentet understryker idrottens sociala, kulturella och utbildningsmässiga roll för samhället. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera sina åtgärder mot dopning och fortsätta att stödja idrotten som ett sätt att bekämpa fetma.

Ett hållbart Europa

50.  Europaparlamentet betonar att klimatförändringarna är och förblir en viktig och krävande global utmaning vars konsekvenser kan hota den internationella freden och säkerheten.

51.  Europaparlamentet anser att EU bör bevara sin ledande position i kampen mot klimatförändringar och eftersträva en ambitiös internationell överenskommelse om klimatet efter 2012 som involverar Kina, Indien och Förenta staterna.

52.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att uppnå en politisk överenskommelse om den ”bördefördelning” som krävs för att minska växthusutsläppen med 20 procent före 2020 jämfört med situationen 1990. Parlamentet understryker att dessa förhandlingar bör avslutas så snart som möjligt och uppmanar medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå detta.

Hållbar energi

53.  Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning om att förnybar energi och frågan om bördefördelning samt dess genomförande i praktiken nu är en nyckelfråga. Parlamentet betonar det viktiga bidrag som hållbara biobränslen kan ge i detta sammanhang.

54.  Europaparlamentet rekommenderar starkt att det vidtas mer kraftfulla åtgärder för att garantera att EU förblir världsledande inom energiteknik, och betonar den stora ekonomiska potential som detta ger löfte om.

55.  Europaparlamentet förespråkar stärkta insatser från EU samt dess medlemsstater och regioner när det gäller att stödja koldioxidfria energikällor. I detta avseende betonar parlamentet det viktiga bidrag som kärnenergin kan ge för att minska växthusgaserna ‑ något som krävs utan dröjsmål.

56.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av kärnenergiforumet och bekräftar sitt stora intresse i att delta aktivt i denna viktiga institution.

Transport

57.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att stärka passagerarnas rättigheter, i synnerhet rättigheterna för passagerare på långfärdsbussar.

58.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens plan att offentliggöra ett ”grönt transportpaket”, med tanke på att en hållbar rörlighet måste tryggas i hela EU i enlighet med åtgärderna mot klimatförändringar.

59.  Europaparlamentet anser att man vid finansieringen av TEN-T bör lägga särskild tonvikt vid gränsöverskridande avsnitt och ställen med avsevärda trafikstockningsproblem, i syfte att garantera tillgänglighet inom ramen för EU. Parlamentet framhåller att TEN‑T‑projekten bör väljas ut enligt finansiell genomförbarhet och särskilt med tanke på de berörda medlemsstaternas och deras regioners finansiella beredskap.

Jordbruk och fiske

60.  Europaparlamentet noterar att kommissionen i lagstiftnings- och arbetsprogrammet för 2008 bekräftar att legislativa åtgärder kommer att föreslås som en del av ”hälsokontrollen” av den gemensamma jordbrukspolitiken, men betonar att åtgärdernas exakta natur inte bör definieras förrän parlamentet, kommissionen och rådet har avslutat en grundlig debatt om kommissionens ursprungliga meddelande om denna ”hälsokontroll”.

61.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att jordbruksimport från tredjeländer motsvarar samma standard som man förväntar sig av EU-producenterna i fråga om livsmedelssäkerhet, djurs och växters hälsa samt djurens välbefinnande.

62.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att offentliggöra en grönbok om kvaliteten på jordbruksprodukter för att bättre leva upp till konsumenternas krav och ge jordbruksproduktionen ett mervärde.

63.  Europaparlamentet framhåller att den gemensamma fiskeripolitiken bör a) lösa problemen i anslutning till kasserade fångster och bifångster, b) göra det möjligt för sektorn att införa tekniska eller handelsrelaterade åtgärder som de anställda inom branschen kan acceptera, och c) fastställa särskilda förslag som hänför sig till konsekvenserna av modellen för maximal hållbar avkastning och de detaljerade bestämmelserna om denna modell.

64.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram konkreta förslag till rättsakter om miljömärkningssystemet och så snart som möjligt lägga fram ett förslag om förenkling av förordning (EG) nr 850/98 om tekniska åtgärder inom fiskesektorn.

Regionalpolitik och sammanhållningspolitik

65.  Europaparlamentet ger sitt starka stöd till kommissionens initiativ att lägga fram en grönbok om europeisk territoriell sammanhållning i enlighet med parlamentets uppmaning. Parlamentet anser att begreppet territoriell sammanhållning, som nyligen tillstyrktes genom Lissabonfördraget, kommer att vara centralt för utvecklingen av denna gemenskapspolitik.

66.  Europaparlamentet beklagar att rådet inte gjort framsteg med antagandet av förordningen om den nya solidaritetsfonden.

67.  Europaparlamentet beklagar att två viktiga dokument som inte är rättsakter och som avser regionalpolitiken, nämligen den femte lägesrapporten om ekonomisk och social sammanhållning och meddelandet om de nya programmen 2007–2013, inte ingår i lagstiftnings- och arbetsprogrammet för 2008. Parlamentet uppmanar dock kommissionen med kraft att gå vidare med utarbetandet av dessa dokument.

68.  Europaparlamentet betonar betydelsen av halvtidsöversynen av EU:s budget, eftersom den förväntas få direkta effekter på regionalpolitiken, som är den största budgetposten. Parlamentet framhåller att denna halvtidsöversyn bör handla mindre om siffror och mer om framtidsinriktade politiska reformer.

Hälsa

69.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att anpassa befintlig och kommande lagstiftning till de principer och den praxis som införts genom Reach.

70.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att patientsäkerheten och ett hanterligt system för patientrörlighet är förenliga med EG-domstolens beslut. Parlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sina insatser för att utveckla en enhetlig politik om nödsituationer inom hälsosektorn, människor med funktionshinder eller kroniska sjukdomar och patientinformation.

71.  Europaparlamentet erinrar om att läkemedelsförfalskning är ett stort hälsohot och ett trängande problem för Europa, men att det bör behandlas som en del i en allmän kamp mot förfalskade produkter.

72.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare initiativ som uppföljning på grönboken om mental hälsa.

73.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka hotet om en influensapandemi, eftersom unionen måste vara tillräckligt förberedd inför en sådan pandemi.

74.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta de utmaningar som följer av befolkningens åldrande och neurodegenerativa sjukdomar (Alzheimer) i syfte att förbättra patientvården och fortsätta att stödja forskningen.

Räddningstjänst

75.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja EU:s nuvarande solidaritetsfond så flexibelt som möjligt och utan förseningar. I detta avseende framhåller parlamentet att de nödvändiga resurserna bör göras tillgängliga omedelbart i syfte att minska lidande.

76.  Europaparlamentet föreslår att det inrättas en europeisk styrka som skulle kunna reagera omedelbart i nödsituationer, i enlighet med förslaget i Barnierbetänkandet. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram ett konkret förslag om detta.

Intern säkerhet

Invandring

77.  Europaparlamentet understryker att en gemensam europeisk invandringsstrategi är en nyckelprioritering för parlamentet.

78.  Europaparlamentet erinrar om att delar av regelverket bör ses över som ett brådskande ärende, t.ex. Dublin II-förordningen.

79.  När det gäller invandring betonar Europaparlamentet att den viktigaste frågan gäller ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna och EU.

80.  Europaparlamentet uppmanar att begreppet cirkulär migration bör undersökas ytterligare, med principer för hur och i vilken omfattning lagliga invandrare ska beviljas tillträde till arbetsmarknaden. I detta avseende erinrar parlamentet om betydelsen av nära samarbete med ursprungs- och transiteringsländer.

Schengen

81.  Europaparlamentet erinrar om att 2008 kommer att vara ett mycket viktigt år när det gäller att genomföra Schengenregelverket och utvidga det till EU:s nya medlemsstater. Europaparlamentet betonar att strikta åtgärder måste vidtas för att garantera att systemet fungerar smidigt och att EU:s yttre gränser bevarar sin integritet.

Kampen mot terrorism

82.  Europaparlamentet efterlyser ökat operativt samarbete på europeisk nivå i kampen mot terrorism och begär att parlamentet ska involveras i högre grad där det är lämpligt. Parlamentet framhåller att man bör överväga inrättande av ett PNR-system för EU med garantier för dataskydd.

83.  Europaparlamentet efterlyser bättre samarbete mellan de institutioner som på nationell nivå och unionsnivå ansvarar för den interna säkerheten och i synnerhet för kampen mot jihadterrorism. Parlamentet betonar att man bör ta itu med radikaliseringsproblemen bland muslimer i EU:s medlemsstater.

EU:s ställning som partner i världen

84.  Enligt Europaparlamentet bör EU:s roll för att främja respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och goda styrelseformer ses som en integrerad del av unionens samtliga politiska strategier och program.

85.  Europaparlamentet anser att de transatlantiska banden är avgörande både för att främja gemensamma värderingar och försvara gemensamma intressen.

86.  Europaparlamentet kräver att den betydelse som tillmäts EU:s grannskapspolitik och unionens förbindelser med Afrika, Asien och Latinamerika bör avspeglas bättre i budgeten.

Den europeiska grannskapspolitiken

87.  Europaparlamentet erinrar om att EU:s grannskapspolitik förutsätter mer adekvat finansiering för att det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet även ska kunna främja demokrati och mänskliga rättigheter i de berörda länderna.

88.  Europaparlamentet framhåller att västra Balkan är ett prioriterat område och välkomnar den klara betydelse som tillskrivs Kosovos framtid i lagstiftnings- och arbetsprogrammet för 2008.

Resten av världen

89.  När det gäller Mellanöstern anser Europaparlamentet att unionen inte endast bör tillhandahålla medel för ekonomisk överlevnad och återuppbyggnad särskilt i Libanon och Palestina, utan att den också bör fortsätta att stödja politiska initiativ, medräknat kvartettens initiativ.

90.  Europaparlamentet framhåller att EU:s politiska åtaganden gentemot Afghanistan och dess bistånd för att landet ska bygga starka statliga institutioner, avväpna milisen samt bekämpa odlingen av och handeln med narkotika likaledes förutsätter adekvat och varaktig finansiering.

91.  Europaparlamentet anser att det nu är möjligt att planera en politik för utvecklingssamarbete med Irak.

92.  Europaparlamentet anser att man bör ta ytterligare steg i riktning mot en gemensam energipolitik gentemot omvärlden för att garantera alla medlemsstater tillgång till hållbar, trygg och konkurrenskraftig energi. Parlamentet framhåller att det bör inrättas en solidaritetsmekanism till stöd för de medlemsstater som av politiska orsaker ser sin försörjningssäkerhet hotad.

93.  Enligt Europaparlamentet behövs det konkreta åtgärder till stöd för Afrikanska unionen, det panafrikanska parlamentet och den afrikanska beredskapsstyrkan.

94.  Europaparlamentet framhåller att det utan dröjsmål bör läggas fram förslag om en ny rättslig grund för annat samarbete än utvecklingssamarbete.

95.  Europaparlamentet betonar att WTO:s multilaterala Doharunda är en viktig parameter för att förstärka ekonomisk tillväxt och sysselsättning i hela världen och ger ett effektivt bidrag till att integrera utvecklingsländerna i världsekonomin. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och EU:s viktigaste handelspartner att göra sitt yttersta för att ro dessa förhandlingar i land så snart som möjligt.

96.  Europaparlamentet noterar de interimsavtal som kommissionen föreslagit med avseende på de ekonomiska partnerskapsavtalen. Parlamentet uppmanar dock kommissionen med kraft att snarast fortsätta förhandla om fullvärdiga ekonomiska partnerskapsavtal med samtliga regionala partner.

97.  Europaparlamentet betraktar kampen mot social dumpning och främjande av efterlevnaden av sociallagstiftningen som en prioritet för 2008.

Övergripande frågor

Konsekvensutredningar

98.  Europaparlamentet insisterar på att det bör göras oberoende utredningar av lagstiftningens konsekvenser. Parlamentet konstaterar att utredningarna bör utföras systematiskt inom ramen för lagstiftningsförfaranden och även då lagstiftningen förenklas.

Kommittéförfarandet

99.  Europaparlamentet insisterar på att det nya kommittéförfarandet bör genomföras korrekt och att parlamentets rättigheter bör garanteras i det sammanhanget.

EU-organ

100  Europaparlamentet betonar sin rätt att bli informerat och ha möjlighet att utvärdera arbetet inom de olika organen. Parlamentet ser kritiskt på att antalet organ har ökat under de senaste åren och erinrar om att det krävs budgetmyndighetens godkännande före inrättandet av ett nytt organ (artikel 47 i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning).

Budgetansvar

101  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka begreppet valuta för pengarna och använda sina begränsade resurser optimalt.

102  Europaparlamentet ser med intresse fram emot resultaten av det samrådsförfarande som kommissionen inledde genom meddelandet Budgetreform för ett Europa i förändring (SEK(2007)1188). Parlamentet kräver att bli involverat fullt ut i översynen både av systemet för EU:s utgifter och systemet för EU:s egna medel i enlighet med förklaring nr 3 i översynen av de ekonomiska ramarna för det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.

103  Europaparlamentet är oroat över att resurserna överförts från operativa program till administrativa utgifter till följd av att det inrättats genomförandeorgan. Parlamentet förväntar sig att kommissionen uppfyller sina skyldigheter i enlighet med uppförandekoden om inrättandet av ett genomförandeorgan och framhåller att det är nödvändigt att tillhandahålla en omfattande kostnads- och intäktsanalys som en del av ett förslag om inrättande av ett nytt genomförandeorgan eller utvidgning av ett redan befintligt genomförandeorgan.

104  Europaparlamentet betonar betydelsen av resultaten från den genomgång som kommissionen gjort av sin personal och vikten av att man fortsätter denna process för att kunna fördela personalresurserna optimalt enligt politiska prioriteringar.

Budgetkontroll

105. Europaparlamentet beklagar att det saknas viktiga initiativ, t.ex.:• ytterligare åtgärder för att få en positiv revisionsförklaring från revisionsrätten, • åtgärder i anslutning till goda styrelseformer och åtgärder för att förbättra styret och ansvarsstrukturen inom kommissionen,• det utlovade beslutet från kommissionen om riktlinjer för utnyttjande av strukturfonderna,• förslag om att förbättra den svaga användningen av budgetposterna särskilt i de nya medlemsstaterna, och• ytterligare information om finansieringen av icke-statliga organisationer.

106  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att förbättra skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen genom att beakta administrativa, tekniska och rättsliga möjligheter att spåra upp och förhindra förskingring av gemenskapsmedel samt åtala de skyldiga.

107  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.