Forslag til beslutning - B6-0509/2007Forslag til beslutning
B6-0509/2007

FORSLAG TIL BESLUTNING

5.12.2007

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0383/2007
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
af Caroline Lucas og Pierre Jonckheer
for Verts/ALE-Gruppen
om tekstiler

Procedure : 2007/2664(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0509/2007
Indgivne tekster :
B6-0509/2007
Vedtagne tekster :

B6‑0509/2007

Europa-Parlamentets beslutning om tekstiler

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det aftalememorandum, der i juni 2005 blev undertegnet af Kina og Kommissionen, og som udløber den 1. januar 2008,

–  der henviser til Kommissionens og det kinesiske udenrigshandelsministeriums beslutning om at indføre et system med fælles overvågning af importen,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om dette emne, særlig beslutningen af 6. september 2005 om tekstil og beklædning efter 2005 (P6_TA(2005)0321)[1],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at WTO-aftalen om tekstil og beklædning udløb i 2005, hvormed de sidste begrænsninger for handelen med tekstiler, der var overtaget fra multifiberarrangementet, bortfaldt,

B.  der henviser til, at EU fortsat er en af de førende tekstileksportører, men har en negativ handelsbalance, især på grund af de enorme stigninger af importen fra Kina,

der henviser til, at Kommissionen og Kina i 2005 undertegnede et aftalememorandum, der indebar begrænsninger af importen af ti kategorier af tekstilprodukter i en overgangsperiode, som udløber den 1. januar 2008,

der henviser til, at EU og det kinesiske udenrigshandelsministerium har besluttet at indføre en ordning med fælles overvågning af importen i 2008,

E.  der henviser til, at WTO-medlemmerne kan indføre særlige beskyttelsesforanstaltninger i form af mængdemæssige begrænsninger af tekstilimporten fra Kina indtil udgangen af 2008, hvis der forekommer forvridninger på markedet,

    erkender, at ophævelsen af kvotasystemet er resultatet af en retligt bindende aftale, der blev indgået ved Kinas tiltrædelse af WTO, men henviser til, at alle WTO-medlemmerne, inklusive Den Europæiske Union, kan indføre beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Kina indtil udgangen af 2008, såfremt det er påkrævet;

2.  opfordrer Kommissionen til at yde hensigtsmæssig rådgivning til tekstil- og beklædningsindustri, især til de små og mellemstore virksomheder, om deres relative konkurrencefordele på det globale marked for tekstilprodukter for at støtte forsknings- og udviklingsarbejdet;

4.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at støtte forskning, udvikling og erhvervsuddannelse i tekstilsektoren, især til fordel for små og mellemstore virksomheder; anser det for yderst vigtigt at gøre en indsats for at støtte den teknologiske fornyelse;

5.  opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvorvidt de lave priser, der er et resultat af kvoteordningens ophør, rent faktisk er til gavn for forbrugerne i EU eller udelukkende absorberes af de store detailhandlere, som opnår urimelige overskud takket være de muligheder, som outsourcing indebærer;

6.  er bekymret over, hvordan systemet med fælles overvågning af importen vil blive udformet; opfordrer Kommissionen til sikre en korrekt gennemførelse af den vedtagne ordning med dobbeltkontrol og til løbende at evaluere effektiviteten i realtid, så der allerede foreligger en evaluering i første kvartal af 2008, og der hurtigt og behørigt kan tages hensyn til de ødelæggende virkninger af en kraftig stigning i tekstilimporten;

7.  beklager, at ordningen med dobbeltkontrol først vil blive gennemført for 2008; henstiller til Kommissionen at sikre, at en effektiv overvågningsordning vil være i kraft i en længere periode;

8.  opfordrer Kommissionen til at indlede konsultationer med USA om spørgsmålet om tekstilimport fra Kina, eftersom de amerikanske importrestriktioner forbliver i kraft indtil udgangen af 2008, hvad der kan føre til en endnu mere ødelæggende omdirigering af importen til EU;

9.  understreger, at de handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger (antidumping-, antisubsidie- og beskyttelsesforanstaltninger) er midler, der legalt kan benyttes til at beskytte industrien i EU mod illoyal handelspraksis i tekstil- og beklædningssektoren, og opfordrer Kommissionen til at gøre aktiv brug af disse instrumenter, såfremt der konstateres illoyal handelspraksis inden for tekstil- og beklædningssektoren;

Sikkerhed og forbrugerbeskyttelse

10.  anmoder indtrængende Kommissionen om at benytte sine beføjelser til at forbyde farlige produkter på markedet i EU, også når det gælder tekstil- og beklædningsprodukter;

11.  anmoder Kommissionen om at sikre, at importerede tekstilprodukter, især fra Kina, som indføres i EU, er omfattet af de samme krav om forbrugerbeskyttelse som de tekstil- og beklædningsprodukter, der fremstilles i EU;

12.  er foruroliget over de forringede standarder for sikkerhed og forbrugerbeskyttelse i tekstil- og beklædningssektoren, selv i Den Europæiske Union; opfordrer Kommissionen til at vurdere virkningerne for fremstillingsindustrien i EU af en uhindret global konkurrence inden for sektoren;

13.  er af den opfattelse, at de bindende bestemmelser om angivelse af oprindelsen af tekstiler fra tredjelande bør gennemføres, og opfordrer derfor Rådet til at vedtage det foreliggende forslag til forordning; mener endvidere, at der bør indføres mærkning med oplysning om produktionsprocesser og -metoder (PPM) af tekstil- og beklædningsprodukter, og opfordrer Kommissionen til at tage passende initiativer på WTO-niveau;

Udviklingslandene og EU's partnere i Middelhavsområdet

 

14  anmoder Kommissionen om at støtte etableringen af et Euro-Middelhavs-produktionsområde for tekstil- og beklædningssektoren, hvor det forhold udnyttes, at Middelhavslandenes og Europas markeder ligger så nær hinanden, for at skabe et internationalt konkurrencedygtigt område med henblik på at opretholde industriproduktionen og -beskæftigelsen;

 

15.  opfordrer Kommissionen til at undersøge de virkninger, som en fuldstændig liberalisering af tekstil- og beklædningssektoren vil få, især i de mindst udviklede lande, som Verdensbanken og andre finansielle institutioner har anbefalet at investere i den eksportorienterede tekstil- og beklædningssektor; er især foruroliget over den ophævelse af de grundlæggende sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, som finder sted i nogle af de mindst udviklede lande for at opretholde konkurrenceevnen; henstiller til Kommissionen at evaluere, hvordan Aid for Trade og tilsvarende programmer kan hjælpe de mindst udviklede lande til at iværksætte socialt og miljømæssigt bæredygtige sektorprogrammer; opfordrer Kommissionen til at evaluere anvendeligheden af foranstaltninger på udbudssiden til styring af tekstil- og beklædningssektoren for at tilvejebringe en ensartet global konkurrence og hindre et kapløb mod bunden, når det gælder sociale og miljømæssige standarder;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne.