Πρόταση ψηφίσματος - B6-0509/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0509/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

5.12.2007

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑xxxxx
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Caroline Lucas, Pierre Jonckheer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με την κλωστοϋφαντουργία

Διαδικασία : 2007/2664(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0509/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0509/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0509/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλωστοϋφαντουργία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συνεννόησης που συνήφθη τον Ιούνιο του 2005 μεταξύ Κίνας και Επιτροπής το οποίο εκπνέει την 1η Ιανουαρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής και του κινεζικού υπουργείου εξωτερικών σχετικά με ένα σύστημα κοινής επιτήρησης των εισαγωγών,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα σχετικά ψηφίσματά του και ιδίως εκείνο της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 για τα κλωστοϋφαντουργικά και τα ενδύματα μετά το 2005[1]

έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς της συμφωνίας ΠΟΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά και τα ενδύματα έληξε στα τέλη του 2005, με αποτέλεσμα να αρθούν οι τελευταίοι περιορισμοί στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών και ενδυμάτων που απέρρεαν από την Συμφωνία Πολυϊνών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει ένας από τους εξέχοντες εξαγωγείς κλωστοϋφαντουργικών, ταυτόχρονα όμως έχει αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο στα ενδύματα, ιδίως λόγω της τεράστιας αύξησης των εισαγωγών από την Κίνα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και η Κίνα συνήψαν το 2005 ένα "μνημόνιο συνεννόησης" που επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές από την Κίνα σε 10 κατηγορίες ενδυμάτων για μια μεταβατική περίοδο που εκπνέει την 1η Ιανουαρίου 2008,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το κινεζικό υπουργείο εξωτερικού εμπορίου αποφάσισαν ένα σύστημα κοινής επιτήρησης των εισαγωγών για το έτος 2008,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του ΠΟΕ εξουσιοδοτήθηκαν να λάβουν ειδικά μέτρα διασφάλισης υπό μορφή ποσοτικών περιορισμών στις κινεζικές εξαγωγές έως τα τέλη του 2008 στην περίπτωση που η αγορά διαταραχθεί,

1.  γνωρίζει ότι η άρση του συστήματος ποσοστώσεων είναι αποτέλεσμα μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας όταν η Κίνα προσεχώρησε στον ΠΟΕ, υπενθυμίζει όμως ότι η συμφωνία προσχώρησης της Κίνας επιτρέπει σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ, περιλαμβανομένης της ΕΕ, να εφαρμόζουν μέτρα διασφάλισης κατά των εισαγωγών από την Κίνα έως τα τέλη του 2008 στην περίπτωση που τούτο καταστεί αναγκαίο·

2.  καλεί την Επιτροπή να δώσει τις σωστές συμβουλές στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών και ενδύματος με έδρα την ΕΕ και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τα σχετικά τους ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην παγκόσμια αγορά ενδύματος προκειμένου να δοθούν προσανατολισμοί στην έρευνα και την ανάπτυξη·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την έρευνα, την ανάπτυξη και την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· θεωρεί ουσιώδους σημασίας τη λήψη μέτρων για τη στήριξη της τεχνολογικής καινοτομίας·

4.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το κατά πόσον οι χαμηλές τιμές των ενδυμάτων ως αποτέλεσμα της λήξης ισχύος του συστήματος ποσοστώσεων αποβαίνουν πράγματι προς όφελος των καταναλωτών της ΕΕ ή απορροφώνται από τους μεγάλους λιανοπωλητές που αποκομίζουν τεράστια κέρδη από τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η παγκόσμια αγορά·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο θα καθοριστεί το σύστημα κοινής επιτήρησης· καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί την ορθή εφαρμογή του συμπεφωνηθέντος συστήματος των διπλών ελέγχων και να αξιολογεί διαρκώς την αποτελεσματικότητά του σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας μια πρώτη αξιολόγηση ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2008 εις τρόπον ώστε τα στρεβλωτικά αποτελέσματα μιας αύξησης των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη αμέσως και με τον δέοντα τρόπο·

6.  εκφράζει τη λύπη του γιατί το σύστημα των διπλών ελέγχων θα εφαρμοστεί μόνο για το έτος 2008 και καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα επιτήρησης θα παραμείνει σε ισχύ για μεγαλύτερη χρονική περίοδο·

7.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ σε σχέση με τις εισαγωγές ενδυμάτων από την Κίνα, δεδομένου ότι οι περιορισμοί που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις εισαγωγές θα παραμείνουν σε ισχύ έως το τέλος του 2008 με συνέπεια να διαφαίνονται πιθανότητες για ακόμη μεγαλύτερες στρεβλώσεις στις ροές των εισαγωγών προς την ΕΕ·

8.  υπενθυμίζει ότι τα μέσα προάσπισης του εμπορίου (αντιντάμπιγκ, μέτρα κατά των επιδοτήσεων και μέτρα διασφάλισης) είναι το νομικώς διαθέσιμο εργαλείο για την προστασία της βιομηχανίας της ΕΕ από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενεργή χρήση των μέσων αυτών, σε περίπτωση εμφάνισης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και του ενδύματος·

Ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή

9.  καλεί επειγόντως την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που διαθέτει για την απαγόρευση της παρουσίας ανασφαλών προϊόντων στις αγορές της ΕΕ, περιλαμβανομένης της περίπτωσης των κλωστοϋφαντουργικών και των ενδυμάτων·

10.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα εισαγόμενα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και ενδύματα που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ θα υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις για την ασφάλεια και την προστασία του καταναλωτή με τα αντίστοιχα προϊόντα που κατασκευάζονται εντός της ΕΕ·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για τη φθίνουσα πορεία που ακολουθούν οι προδιαγραφές για την ασφάλεια και την προστασία του καταναλωτή στον τομέα του ενδύματος, ακόμη και εντός της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις συνέπειες του αδυσώπητου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο που δέχεται η βιομηχανία του κλάδου η οποία είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ·

12.  θεωρεί ότι θα έπρεπε να εφαρμοστούν δεσμευτικοί κανόνες σχετικά με το σήμα προέλευσης των κλωστοϋφαντουργικών που εισάγονται από τρίτες χώρες και για το σκοπό αυτό, καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την εκκρεμούσα πρόταση κανονισμού· θεωρεί περαιτέρω ότι θα πρέπει να καθιερωθεί επισήμανση σε σχέση με το προϊόν και τις μεθόδους μεταποίησης των κλωστοϋφαντουργικών και των ενδυμάτων και καλεί την Επιτροπή να προβεί στα δέοντα διαβήματα σε επίπεδο ΠΟΕ·

Αναπτυσσόμενες χώρες και Μεσογειακοί εταίροι της ΕΕ

13.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός ευρωμεσογειακού χώρου παραγωγής στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών και του ενδύματος επωφελούμενη του πλεονεκτήματος της γεωγραφικής εγγύτητας των αγορών της Μεσογείου και της Ευρώπης προκειμένου να δημιουργηθεί ένας διεθνώς ανταγωνιστικός χώρος που θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη διατήρηση της βιομηχανικής παραγωγής και της απασχόλησης·

14.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τις επιπτώσεις της πλήρους ελευθέρωσης στον κλάδο των κλωστοϋφαντουργικών και του ενδύματος, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που έλαβαν τη συμβουλή από την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επενδύσουν στις εξαγωγές ενδυμάτων· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάργηση βασικών κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων σε ορισμένες ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η βοήθεια για το εμπόριο και παρόμοια προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τις ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες να προωθήσουν βιώσιμα τομεακά προγράμματα από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη χρησιμότητα της παροχής βοηθημάτων για τη διαχείριση στον τομέα του ενδύματος προκειμένου να εξισορροπηθεί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός και να αποφευχθεί μια κούρσα για την υποβάθμιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.