Päätöslauselmaesitys - B6-0509/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0509/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

5.12.2007

suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0383/2007 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Caroline Lucas ja Pierre Jonckheer
Verts/ALE-ryhmän puolesta
tekstiileistä

Menettely : 2007/2664(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0509/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0509/2007
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0509/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma tekstiileistä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Kiinan ja Euroopan komission kesäkuussa 2005 tekemän yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyy 1. tammikuuta 2008,

–  ottaa huomioon komission ja Kiinan ulkomaankauppaministeriön tekemän päätöksen yhteisestä tuontivalvontajärjestelmästä,

–  ottaa huomioon aiemmat asiasta antamansa päätöslauselmat ja erityisesti 6. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman tekstiili- ja vaatetusalasta vuoden 2005 jälkeen[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Maailman kauppajärjestön tekstiilejä ja vaatetusta koskeva sopimus päättyi vuonna 2005, jolloin viimeiset monikuitusopimuksesta peräisin olevat tekstiilikaupan rajoitukset menivät umpeen,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on edelleen yksi suurimmista tekstiilien viejistä, mutta sen vaatetusalan kauppatase on negatiivinen, mikä johtuu pääasiassa siitä, että Kiinasta peräisin oleva tuonti on lisääntynyt valtavasti,

C.  ottaa huomioon, että komissio ja Kiina tekivät vuonna 2005 "yhteisymmärryspöytäkirjan", jolla rajoitetaan kymmenen vaatetusluokan tuontia Kiinasta siirtymäaikana ja jonka voimassaolo päättyy 1. tammikuuta 2008,

D.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Kiinan ulkomaankauppaministeriö päättivät yhteisestä tuontivalvontajärjestelmästä vuodeksi 2008,

E.  ottaa huomioon, että Maailman kauppajärjestön jäsenillä on oikeus ottaa käyttöön erityisiä turvatoimenpiteitä ja rajoittaa Kiinan vientiä määrällisesti vuoden 2008 loppuun saakka, jos niiden markkinat häiriintyvät,

    on tietoinen siitä, että kiintiöjärjestelmän lakkauttaminen perustuu oikeudellisesti sitovaan sopimukseen, joka tehtiin Kiinan liittyessä Maailman kauppajärjestöön, mutta muistuttaa, että Kiinan liittymistä WTO:hon koskeva sopimus antaa kaikille WTO:n jäsenille, myös Euroopan unionille, mahdollisuuden soveltaa tarvittaessa Kiinan vastaisia turvatoimenpiteitä vuoden 2008 loppuun saakka;

2.  kehottaa komissiota tuottamaan asiallisia neuvoja Euroopan unionissa toimiville tekstiili- ja vaatetusalan yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, niiden suhteellisista kilpailueduista maailmanlaajuisilla vaatetusalan markkinoille, jotta voidaan ohjata tutkimusta ja kehitystä;

3.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota tukemaan aktiivisesti tutkimusta, kehitystä sekä ammatillista koulutusta tekstiilialalla, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä; katsoo, että on välttämätöntä toteuttaa toimia teknisen innovaation tukemiseksi;

4.  kehottaa komissiota selvittämään, koituuko kiintiöjärjestelmän lakkauttamisesta johtuva vaatteiden hintojen lasku todella EU:n kuluttajien hyödyksi vai hyödyttääkö tämä pelkästään suuria jälleenmyyjiä, jotka keräävät itselleen kohtuuttoman suuret voitot maailmanlaajuisen hankinnan suomien uusien mahdollisuuksien avulla;

5.  on huolissaan yhteisen tuontijärjestelmän perustamistavasta; kehottaa komissiota takaamaan sovitun kaksinkertaisen tarkastamisen asianmukaisen täytäntöönpanon ja arvioimaan sen tehokkuutta lakkaamatta reaaliajassa, siten että ensimmäinen arviointi koskee vuoden 2008 ensimmäistä neljännestä, jotta tekstiilituontien aiheuttamat markkinahäiriöt voidaan ottaa asianmukaisella tavalla ja nopeasti huomioon;

6.  pitää valitettavana, että kaksinkertaisen tarkistamisen järjestelmä toteutetaan vasta vuonna 2008; kehottaa komissiota takaamaan, että tehokas valvontajärjestelmä säilytetään pidemmän aikaa;

7.  kehottaa komissiota kuulemaan Yhdysvaltoja kiinalaisten vaatteiden tuontia koskevassa kysymyksessä, sillä Yhdysvaltojen asettamat tuontirajoitukset pysyvät voimassa vuoden 2008 loppuun saakka, mikä saattaa lisätä EU:hun suuntautuvaa tuontia entisestään ja aiheuttaa entistä suurempia markkinahäiriöitä;

8.  muistuttaa, että kauppaan liittyvät puolustautumismekanismit (polkumyynnin ja vientitukien vastaiset toimet ja turvatoimenpiteet) ovat laillisia välineitä, joilla voidaan suojata EU:n vaatetusalaa epäoikeudenmukaisilta kaupankäynnin käytännöiltä, ja kehottaa komissiota hyödyntämään aktiivisesti kyseisiä välineitä, jos tekstiili- ja vaatetusalalla paljastuu epäoikeudenmukaisia kaupankäynnin käytäntöjä;

Turvallisuus ja kuluttajansuoja

9.  kehottaa komissiota käyttämään toimivaltuuksiaan ja kieltämään vaaralliset tuotteet, myös vaaralliset tekstiilit ja vaatteet, EU:n markkinoilla,

10.  kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n markkinoille tuotaviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin sovelletaan samoja turvallisuus- ja kuluttajansuojavaatimuksia kuin EU:n alueella valmistettuihin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin;

11.  on huolissaan siitä, että vaatetusalan turvallisuus- ja kuluttajansuojavaatimukset ovat heikentyneet myös Euroopan unionin sisällä; kehottaa komissiota arvioimaan, miten esteetön maailmanlaajuisen kilpailu vaikuttaa valmistukseen EU:ssa;

12.  katsoo, että kolmansista maista tuotaviin tekstiileihin olisi sovellettava alkuperän pakollista merkitsemistä koskevia sääntöjä, ja pyytää tässä yhteydessä neuvostoa hyväksymään asetusehdotuksen, jonka käsittely on kesken; on lisäksi sitä mieltä, että tekstiili- ja vaatetusalalla olisi otettava käyttöön tuotanto- ja käsittelymenetelmiä koskeva merkintä, ja kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimet Maailman kauppajärjestössä;

Kehitysmaat ja EU:n Välimeren kumppanimaat

 

13  kehottaa komissiota tukemaan tekstiilialan Euro–Välimeri-tuotantoalueen perustamista ja hyödyntämään Välimeren ja Euroopan markkinoiden maantieteellistä läheisyyttä, jotta voidaan luoda sellainen kansainvälisesti kilpailukykyinen alue, jolla pystytään varmistamaan teollisuustuotannon ja työllisyystason ylläpitäminen;

 

14.  kehottaa komissiota tutkimaan tekstiili- ja vaatetusalan täydellisen vapauttamisen vaikutuksia, erityisesti vähiten kehittyneisiin maihin, joita Maailmanpankki ja muut rahoituslaitokset olivat neuvoneet investoimaan vaatetusalaan; on erityisen huolissaan sosiaalisten ja työtä koskevien perusoikeuksien poistamisesta, johon jotkut teollisuusmaat ovat ryhtyneet kilpailukykynsä säilyttämiseksi; kehottaa komissiota arvioimaan, miten Aid-for-Trade ja vastaavat ohjelmat voivat auttaa vähiten kehittyneitä maita osallistumaan sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestäviin alakohtaisiin ohjelmiin; kehottaa komissiota arvioimaan tarjonnan hallintaan perustuvien välineiden hyödyllisyyttä vaatetusalalla, jotta voidaan luoda maailmanlaajuisesti tasavertaiset kilpailuedellytykset ja välttyä kilpajuoksulta mahdollisimman alhaisten yhteiskunnallisten ja ympäristöä koskevien vaatimusten saavuttamiseksi;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.