Projekt rezolucji - B6-0509/2007Projekt rezolucji
B6-0509/2007

PROJEKT REZOLUCJI

5.12.2007

projekt w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0383/2007
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyli Caroline Lucas i Pierre Jonckheer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
w sprawie tekstyliów

Procedura : 2007/2664(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0509/2007
Teksty złożone :
B6-0509/2007
Teksty przyjęte :

B6‑0509/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie tekstyliów

Parlament Europejski,

–  uwzględniając protokół uzgodnień zawarty w czerwcu 2005 r. pomiędzy Chinami a Komisją Europejską i wygasający w dniu 1 stycznia 2008 r.,

–  uwzględniając decyzję Komisji Europejskiej oraz chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych w sprawie systemu wspólnego nadzoru importu,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w tej sprawie, a w szczególności rezolucję z dnia 6 września 2005 r. w sprawie tekstyliów i odzieży po roku 2005[1] ,

–  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że umowa WTO o tekstyliach i odzieży wygasła w roku 2005, sprawiając, że przedawniły się ostatnie ograniczenia w zakresie handlu tekstyliami i odzieżą wynikające z porozumienia wielowłóknowego (MFA),

B.  mając na uwadze, że UE pozostaje jednym z czołowych eksporterów tekstyliów i wykazuje ujemny bilans handlowy w zakresie odzieży, w szczególności z uwagi na ogromny wzrost importu z Chin,

C.  mając na uwadze, że Komisja Europejska i Chiny podpisały w 2005 r. „protokół ustaleń” nakładający na pewien okres przejściowy ograniczenia na 10 kategorii odzieży importowanych z Chin, który wygaśnie w dniu 1 stycznia 2008,

D.  mając na uwadze, że chińskie ministerstwo ds. handlu zagranicznego i UE postanowiły stworzyć na rok 2008 system wspólnego nadzoru importu,

E.  mając na uwadze, że członkowie WTO upoważnieni zostali do podejmowania specjalnych środków ochronnych w postaci ograniczeń ilościowych nakładanych na eksport z Chin aż do końca 2008 r., w przypadku zakłóceń funkcjonowania ich rynków,

1.  świadomy jest, że ostateczne zniesienie systemu limitów wynika z prawnie wiążącego porozumienia zawartego w momencie przystąpienia Chin do WTO, lecz przypomina, że wszyscy członkowie WTO, w tym Unia Europejska mogliby w razie konieczności wykorzystać gwarantowaną przez prawo możliwość stosowania aż do końca roku 2008 środków ochronnych przed importem z Chin;

2.  wzywa Komisję do przygotowania solidnych porad dla przemysłu tekstylnego i odzieżowego UE, w szczególności dla MŚP, w zakresie ich przewagi konkurencyjnej na światowym rynku odzieżowym w celu nadania kieunku badaniom i rozwojowi;

4.  wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do aktywnego wspierania badań naukowych, rozwoju oraz szkoleń zawodowych w sektorze tekstylnym, w szczególności dla małych oraz średnich przedsiębiorstw; za kluczowe uznaje podjęcie środków służących wsparciu innowacji technologicznych;

5.  wzywa Komisję do zbadania, czy niskie ceny odzieży wynikające ze zniesienia systemu limitów rzeczywiście są korzystne dla konsumentów UE, czy też są absorbowane przez wielkich dystrybutorów, którzy realizują nienależne zyski korzystając z nowych możliwości poszukiwania źródeł zaopatrzenia na całym świecie;

6.  wyraża obawy co do sposobu ustalenia systemu wspólnego nadzoru importu; wzywa Komisję do zagwarantowania właściwego wdrażania uzgodnionego systemu podwójnej kontroli oraz do ciągłego dokonywania oceny jego skuteczności w czasie rzeczywistym i zapewnienia pierwszej oceny już za pierwszy kwartał 2008 r., w celu zapewnienia, że szybko i w odpowiedni sposób pod uwagę zostaną wzięte negatywne skutki gwałtownego wzrostu importu tekstyliów;

7.  ubolewa, że system podwójnej kontroli zostanie wprowadzony dopiero na rok 2008; wzywa Komisję do zagwarantowania, że skuteczny system kontroli będzie obowiązywał przez dłuższy czas;

8.  wzywa Komisję do rozpoczęcia konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie importu z Chin, mając na uwadze, że ograniczenia USA obowiązują do końca roku 2008, co może prowadzić do tym bardziej negatywnych skutków na przepływy przywozu do UE;

9.  przypomina, że narzędzia służące ochronie handlu (środki antydumpingowe, antysubsydiarne oraz inne środki ochronne) stanowią prawnie dostępne narzędzie służące ochronie przemysłu w UE przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, oraz wzywa Komisję do aktywnego wykorzystywania tych narzędzi w przypadku wykrycia nieuczciwych praktyk handlowych w sektorze tekstylnym i odzieżowym;

Bezpieczeństwo oraz ochrona konsumenta

10.  wzywa Komisję do wykorzystania swoich kompetencji w celu zakazania wprowadzania na rynek UE produktów niebezpiecznych, w tym tekstyliów oraz odzieży;

11.  wzywa Komisję Europejską do zagwarantowania, że importowane produkty tekstylne wprowadzane na rynek UE podlegać będą takim samym wymogom w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony konsumenta, jak wyroby tekstylne i odzieżowe produkowane w UE;

12.  wyraża zaniepokojenie zmniejszającym się bezpieczeństwem i obniżaniem standardów ochrony konsumentów w sektorze odzieżowym, również w obrębie UE; wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny skutków nieograniczonej konkurencji światowej w tym sektorze dla przemysłu UE;

13.  jest zdania, że zastosowanie winny mieć wiążące dla produktów tekstylnych importowanych z państw trzecich zasady dotyczące oznaczania pochodzenia i w związku z tym wzywa Radę do przyjęcia oczekującego na przyjęcie projektu rozporządzenia; uważa ponadto, że oznaczanie powinno zostać wprowadzone w odniesieniu do produktów i obróbki produktów tekstylnych i odzieżowych oraz wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich działań na szczeblu WTO;

Kraje rozwijające się oraz śródziemnomorscy partnerzy UE;

 

14  wzywa Komisję do poparcia ustanowienia europejsko-śródziemnomorskiego obszaru produkcyjnego sektora tekstylnego i odzieżowego i wykorzystania geograficznej bliskości rynku śródziemnomorskiego oraz europejskiego, w celu stworzenia strefy konkurencyjnej na skalę międzynarodową i zdolnej do zagwarantowania poziomu produkcji przemysłowej oraz zatrudnienia;

 

15.  wzywa Komisję do zbadania wpływu pełnej liberalizacji sektora tekstylnego i odzieżowego, w szczególności w najsłabiej rozwiniętych krajach, którym Bank Światowy i inne instytucje finansowe poradziły inwestowanie w eksport produktów sektora odzieżowego; wyraża szczególne zaniepokojenie zniesieniem podstawowych praw społecznych i pracowniczych dokonanym przez niektóre z najsłabiej rozwiniętych państw w celu utrzymania konkurencyjności; wzywa Komisję do zbadania w jaki sposób "Pomoc handlowa" i inne podobne programy mogą pomóc krajom najsłabiej rozwiniętym w realizacji programów sektorowych zrównoważonych pod względem społecznym i środowiskowym; wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny użyteczności narzędzi zarządzania podażą dla sektora odzieżowego celem wyrównania konkurencji światowej oraz aby zapobiec zjawisku prześcigania się w zakresie obniżania standardów społecznych i środowiskowych;

16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.