Predlog resolucije - B6-0509/2007Predlog resolucije
B6-0509/2007

PREDLOG RESOLUCIJE

5.12.2007

k vprašanju za ustni odgovor B6‑0383/2007
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlagata Caroline Lucas in Pierre Jonckheer
v imenu skupine Verts/ALE
o tekstilu

Postopek : 2007/2664(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0509/2007
Predložena besedila :
B6-0509/2007
Sprejeta besedila :

B6‑0509/2007

Resolucija Evropskega parlamenta   o tekstilu

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju memoranduma o soglasju, ki sta ga Kitajska in Evropska komisija sklenili junija 2005 in ki se izteče 1. januarja 2008,

–  ob upoštevanju odločitve Komisije in kitajskega ministrstva za zunanje zadeve o sistemu skupnega nadzora uvoza,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij na to temo, še posebej resolucije o sektorju tekstila in oblačil po letu 2005[1],

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker je sporazum Svetovne trgovinske organizacije (STO) o tekstilu in oblačilih prenehal veljati leta 2005, s čimer so se iztekle še zadnje omejitve za trgovanje s tekstilom, ki so izhajale iz sporazuma o tekstilnih izdelkih,

B.  ker EU ostaja ena od vodilnih izvoznic tekstila, čeprav ima negativno trgovinsko bilanco pri oblačilih, zlasti zaradi ogromnega povečanja uvoza iz Kitajske,

C.  ker sta Evropska komisija in Kitajska sklenili memorandum o soglasju, ki za prehodno obdobje, ki se bo izteklo 1. januarja 2008, nalaga omejitve na uvoz desetih kategorij oblačil iz Kitajske,

D.  ker sta se Evropska unija in kitajsko ministrstvo za zunanjo trgovino odločila, da za leto 2008 uvedeta sistem skupnega nadzora uvoza,

E.  ker je članicam STO dovoljeno sprejeti posebne zaščitne ukrepe v obliki količinskih omejitev kitajskega izvoza do konca leta 2008, če bi prišlo do motečih učinkov na njihovem trgu,

1.  se zaveda, da je odprava sistema kvot posledica pravno zavezujočega sporazuma, ko se je Kitajska pridružila sistemu STO, vendar meni, da sporazum o pristopu Kitajske k STO omogoča vsem članicam te organizacije, vključno z Evropsko unijo, da uporabijo zaščitne ukrepe proti uvozu iz Kitajske do konca leta 2008, če bi bilo to potrebno;

2.  poziva Komisijo, naj pripravi dobre nasvete za proizvajalce tekstila in oblačil v EU, zlasti za mala in srednje velika podjetja, ob upoštevanju njihovih relativnih konkurenčnih prednosti na svetovnem trgu oblačil, da bi usmerila raziskave in razvoj;

3.  poziva Komisijo in države članice, naj v tekstilnem sektorju, zlasti za mala in srednje velika podjetja, dejavno podprejo raziskave, razvoj in poklicno usposabljanje; meni, da je bistveno sprejeti ukrepe za podporo tehnološkim inovacijam;

4.  poziva Komisijo, naj razišče, ali nizke cene oblačil, ki so posledica odprave sistema kvot, učinkovito koristijo potrošnikom v EU ali jih zgolj prevzamejo veliki trgovci, ki tako ustvarjajo nezaslužene dobičke z novimi možnostmi za globalno iskanje virov;

5.  izraža zaskrbljenost glede tega, kako bo vzpostavljen sistem skupnega nadzora nad uvozom; poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno izvajanje dogovorjenega sistema dvojnega preverjanja ter nenehno in sproti ocenjuje njegovo učinkovitost, za prvo oceno pa poskrbi že po prvem četrtletju 2008, da se bodo ustrezno in takoj upoštevali moteči učinki povečanega uvoza tekstila;

6.  obžaluje, da se bo sistem dvojnega preverjanja izvajal le v letu 2008; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo učinkovit sistem nadzora še naprej deloval za daljše obdobje;

7.  poziva Komisijo, naj začne posvetovanja z ZDA o vprašanju uvoza oblačil iz Kitajske, glede na to, da omejitve uvoza ZDA ostanejo v veljavi do konca leta 2008, kar bi lahko vodilo k še bolj motečim preusmeritvam izvoznih tokov v smeri EU;

8.  opozarja, da so instrumenti trgovinske zaščite (protidampinški ukrepi, ukrepi proti subvencijam in zaščitni ukrepi) pravno razpoložljivo orodje za zaščito proizvajalcev iz EU pred nepravično trgovinsko prakso, in poziva Komisijo, naj dejavno uporabi te instrumente v primeru, da bi odkrila nepravično trgovinsko prakso v sektorju tekstila in oblačil;

Varnost in varstvo potrošnikov

9.  poziva Komisijo, naj uporabi svoja pooblastila, da na trgu EU prepove nevarne proizvode, tudi v primeru tekstila in oblačil;

10.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da za izdelke iz tekstila in oblačila, ki prihajajo na trg EU, veljajo enake varnostne zahteve in zahteve glede varstva potrošnikov, kot so tiste, ki veljajo za izdelke iz tekstila in oblačila, izdelane v EU;

11.  izraža zaskrbljenost glede padajočih standardov varnosti in varstva potrošnikov v sektorju oblačil, celo v Evropski uniji; poziva Komisijo, naj oceni učinke neovirane svetovne konkurence v sektorju na proizvajalce v EU;

12.  meni, da bi bilo treba za uvoz tekstila iz tretjih držav uporabljati obvezujoče predpise o označbah porekla, in v zvezi s tem poziva Svet, naj sprejme predlog uredbe, ki je v postopku; nadalje meni, da bi bilo treba za proizvode iz tekstila in oblačila uvesti označevanje z upoštevanjem proizvodne in predelovalne metode, ter poziva Komisijo, naj ustrezno ukrepa na ravni STO;

Države v razvoju in sredozemske partnerice EU

 

13.  poziva Komisijo, naj podpre oblikovanje evro-sredozemskega proizvodnega območja v sektorju tekstila in oblačil, s čimer bi se izkoristila geografska bližina sredozemskih in evropskih trgov, da se ustvari mednarodno konkurenčno območje, ki lahko zagotovi ohranjanje industrijske proizvodnje in zaposlenosti;

 

14.  poziva Komisijo, naj preuči učinek popolne liberalizacije sektorja tekstila in oblačil, zlasti na najmanj razvite države, ko so jim Svetovna banka in druge finančne institucije svetovale naložbe v izvozni sektor oblačil; še posebej je zaskrbljen, ker nekatere najmanj razvite države odpravljajo temeljne socialne in delovnopravne pravice, da bi ostale konkurenčne; poziva Komisijo, naj oceni, kako lahko program Aid-for-Trade (pomoč za trgovino) in podobni programi pomagajo najmanj razvitim državam, da začnejo delovati v družbeno in okoljsko trajnostnih sektorskih programih; poziva Komisijo, naj oceni uporabnost orodij za upravljanje na strani ponudbe v sektorju oblačil, da bi izenačila svetovno konkurenco in preprečila „tekmovanje v zniževanju“ (ang. race to the bottom) socialnih in okoljskih standardov;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.