Förslag till resolution - B6-0509/2007Förslag till resolution
B6-0509/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

5.12.2007

till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0383/2007
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Caroline Lucas och Pierre Jonckheer
för Verts/ALE-gruppen
om textilier

Förfarande : 2007/2664(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0509/2007
Ingivna texter :
B6-0509/2007
Antagna texter :

B6‑0509/2007

Europaparlamentets resolution om textilier

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det samförståndsavtal som slöts i juni 2005 mellan Kina och kommissionen och som löper ut den 1 januari 2008,

–  med beaktande av kommissionens och det kinesiska utrikeshandelsministeriets beslut om ett system för en gemensam importövervakning,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om detta ämne, särskilt resolutionen av den 6 september 2005 om textil- och konfektionsindustrins framtid efter 2005[1],

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  WTO-avtalet om textilier och konfektion upphörde att gälla 2005, och därmed försvann de sista restriktionerna för tekohandeln som tagits från multifiberavtalet.

B.  EU är fortfarande en av de ledande textilexportörerna. Däremot är handelsbalansen när det gäller konfektion negativ, vilket framför allt beror på att importen från Kina ökat enormt.

C.  År 2005 ingick kommissionen och Kina ett samförståndsavtal som begränsar importen av tio konfektionskategorier från Kina under en övergångsperiod. Övergångsperioden löper ut den 1 januari 2008.

D.   Europeiska unionen och det kinesiska utrikeshandelsministeriet har beslutat om ett gemensamt importövervakningssystem för 2008.

E.  WTO:s medlemsstater har fram till slutet av 2008 rätt att vidta särskilda skyddsåtgärder i form av kvantitativa restriktioner på export från Kina vid eventuella störningar på marknaden.

1.  Europaparlamentet är medvetet om att avskaffandet av kvotsystemet följer av ett rättsligt bindande avtal i samband med att Kina blev medlem i WTO, men påminner om att avtalet om Kinas anslutning till WTO ger alla WTO:s medlemsstater, även Europeiska unionen, möjlighet att vid behov vidta skyddsåtgärder mot import från Kina fram till slutet av 2008.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta goda råd till EU:s tekoindustri, särskilt till små och medelstora företag, när det gäller deras relativa konkurrensfördelar på den globala konfektionsmarknaden i syfte att inrikta forskningen och utvecklingen.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt stödja forskning, utveckling och yrkesutbildning inom textilindustrin, särskilt för små och medelstora företag. Parlamentet anser att det är viktigt att vidta åtgärder för att stödja teknisk innovation.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om låga klädpriser till följd av att kvotsystemet avskaffas verkligen kommer att gynna EU:s konsumenter eller bara kommer att sugas upp av stora återförsäljare som realiserar otillbörliga vinster genom nya möjligheter till global anskaffning.

5.  Europaparlamentet oroas över hur systemet för gemensam importövervakning kommer att utformas. Kommissionen uppmanas att se till att det överenskomna systemet med dubbelkontroll tillämpas korrekt, och att fortlöpande utvärdera dess effektivitet i realtid genom att garantera en första utvärdering redan under första kvartalet 2008 så att störningar till följd av ökad textilimport beaktas snabbt och ordentligt.

6.  Europaparlamentet beklagar att systemet med dubbelkontroll bara ska tillämpas för 2008 och uppmanar kommissionen att garantera att ett effektivt övervakningssystem kommer att finnas kvar under en längre tid.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda samråd med USA om klädimport från Kina eftersom USA:s importrestriktioner kommer att finnas kvar fram till slutet av 2008 och eventuellt kommer att leda till ännu mer störningar av importflödena till EU.

8.  Europaparlamentet påminner om att handelspolitiska skyddsinstrument (särskilt antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder) är ett rättsligt verktyg för att skydda EU:s industri mot illojala handelsmetoder, och uppmanar kommissionen att aktivt använda dessa instrument när man upptäcker illojala handelsmetoder inom tekoindustrin.

Säkerhet och konsumentskydd

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda sina befogenheter för att förbjuda farliga produkter på EU:s marknad, också när det gäller textil och konfektion.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att importerade tekoprodukter som kommer in på EU:s marknad omfattas av samma villkor i fråga om säkerhet och konsumentskydd som tekoprodukter som har tillverkats i EU.

11.  Europaparlamentet är oroat över att säkerhets- och konsumentskyddsnormerna inom konfektionsindustrin har försämrats även inom Europeiska unionen. Kommissionen uppmanas att utvärdera effekterna av obegränsad global konkurrens inom denna sektor för tillverkningen inom EU.

12.  Europaparlamentet anser att bindande lagstiftning om ursprungsmärkning för textilier som importeras från tredjeländer ska tillämpas, och uppmanar i detta sammanhang rådet att anta det förslag till förordning som är under behandling. Parlamentet anser vidare att man bör införa en märkning som anger tekoprodukternas tillverknings- och bearbetningsmetod, och uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder inom WTO.

Utvecklingsländerna och EU:s partner i Medelhavsområdet

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja inrättandet av ett produktionsområde för EU:s och Medelhavsområdets tekoindustri, och dra nytta av den geografiska närheten mellan marknaderna i Europa och i Medelhavsområdet för att skapa ett internationellt sett konkurrenskraftigt område som kan innebära att produktiviteten och sysselsättningen inom industrin upprätthålls.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka konsekvenserna av en fullständig liberalisering av tekoindustrin, särskilt för de minst utvecklade länderna som fått rådet från Världsbanken och andra finansinstitut att investera i konfektionsindustrin för export. Parlamentet är särskilt oroat över att vissa av de minst utvecklade länderna avskaffar de grundläggande sociala rättigheterna och arbetstagarrättigheterna för att förbli konkurrenskraftiga. Kommissionen uppmanas att utvärdera hur Aid-for-Trade och liknande program kan hjälpa de minst utvecklade länderna att ägna sig åt socialt och miljömässigt hållbara sektorsprogram. Kommissionen uppmanas också att utvärdera om verktygen för reglering av utbudet kan användas för konfektionsindustrin i syfte att utjämna den globala konkurrensen och förhindra en tävlan om att ställa lägst sociala och miljömässiga krav.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.