Πρόταση ψηφίσματος - B6-0510/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0510/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

5.12.2007

εν συνεχεία της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση για προφορική απάντηση
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Pedro Guerreiro, Helmuth Markov, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo και Ilda Figueiredo,
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και είδη ένδυσης

Διαδικασία : 2007/2664(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0510/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0510/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0510/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και είδη ένδυσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καλούμενο "υπόμνημα συνεννόησης" σχετικά με τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης από την Κίνα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου και ότι συνεχίζεται η διαδικασία πλήρους ελευθέρωσης του εμπορίου προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης,

–  έχοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός παρακολούθησης με διπλό έλεγχο των προερχόμενων από την Κίνα εισαγωγών - εκ μέρους τόσο των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών όσο και των αρχών της Κίνας -, πρόκειται να εφαρμοσθεί, κατά το 2008, για τις οκτώ μόνο από τις δέκα κατηγορίες που προβλέπονται στο "υπόμνημα",

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση των ποσοστώσεων στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης (ΚΥΕΕ) είχε σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, πλήττοντας κυρίως περιοχές στις οποίες η δραστηριότητα αυτή συγκεντρώνει τις περισσότερες επιχειρήσεις και εργαζομένους, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι γυναίκες, και όπου οι μισθοί είναι χαμηλοί,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από την απώλεια θέσεων εργασίας στον τομέα ΚΥΕΕ είναι ιδιαίτερα μειονεκτικές περιοχές - τόσο από πλευράς απασχόλησης και παραγωγής όσο και από πλευράς κοινωνικής ευημερίας - και ότι η μη διαφύλαξη αυτού του παραγωγικού τομέα καθιστά τις μεν περιοχές αυτές ακόμα πιο ευάλωτες κοινωνικοοικονομικά, τις δε εδαφικές ανισότητες εντός της ΕΕ ακόμα οξύτερες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία δεκαπέντε έτη παρατηρήθηκαν σε διάφορα κράτη μέλη πάρα πολλές μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων, οι οποίες μετέφεραν την παραγωγή τους σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα στη Βόρειο Αφρική και στην Ασία, αφήνοντας πίσω τους ανεργία και καταστάσεις σοβαρής κοινωνικοοικονομικής κρίσης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι o τομέας ΚΥΕΕ είναι αρκετά ετερογενής, ότι αποτελεί παραγωγικό κλάδο με πολλές διακλαδώσεις σε άλλους τομείς και ότι αποτελείται, σε μεγάλο βαθμό, από ένα εκτεταμένο δίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), πολλές φορές με καθεστώς εργολαβίας,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι o τομέας ΚΥΕΕ απασχολεί σήμερα περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια εργαζομένων και δημιουργεί κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τις 230 χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο ΕΕ, βαρύνει σημαντικά στο ΑΕγχΠ και στην απασχόληση ορισμένων κρατών μελών, ιδίως δε της Πορτογαλίας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαγγελθείσα λήξη του "υπομνήματος συνεννόησης" μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας θα έχει σοβαρές συνέπειες για τις μειονεκτικές περιοχές, ενδέχεται μάλιστα να συντελέσει στη μείωση του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος στην περιφέρεια, κατάσταση που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση,

Ζ.  εκτιμώντας ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις που εργάζονται με σημαντικό αριθμό εργαζομένων και υψηλό κύκλο εργασιών, στην επιχειρησιακή διάρθρωση του τομέα επικρατούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε ορισμένες δε περιπτώσεις με υψηλές τεχνολογικές επενδύσεις,

H.   εκτιμώντας ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία του τομέα ΚΥΕΕ στην ΕΕ από τις συνέπειες της προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ, το 2000, συνέπειες που ήταν ήδη προβλέψιμες, καθώς και ότι δεν ελήφθησαν μέτρα για την βιομηχανική και εμπορική αξιοποίηση του τομέα στο διάστημα που διέρρευσε από την προσχώρηση αυτή μέχρι σήμερα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο που παρατηρείται στον τομέα ΚΥΕΕ,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του ΠΟΕ επιτρέπεται να εγκρίνουν, έως το τέλος του 2008, μέτρα διαφύλαξης υπό μορφή ποσοτικών περιορισμών στις εξαγωγές προϊόντων προερχόμενων από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, εάν παρατηρηθεί στρέβλωση της αγοράς,

1.   τονίζει ότι ο καλούμενος μηχανισμός επαγρύπνησης διπλού ελέγχου θα έχει νόημα μόνο εάν εξασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί η κατάσταση που είχε σημειωθεί το 2005, όπου οι εξαγωγές στην ΕΕ αυξήθηκαν με γεωμετρική πρόοδο·

2.   υπογραμμίζει ότι, πέρα από τον προβλεπόμενο μηχανισμό παρακολούθησης διπλού ελέγχου, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν νέα μέτρα διασφάλισης, ιδίως δε σε κατηγορίες τις οποίες θα υποδείξουν τα κράτη μέλη, ώστε να καταστεί δυνατή η διατήρηση της απασχόλησης και της δραστηριότητας στον τομέα αυτό στην ΕΕ·

3.   επισημαίνει ότι ορισμένες χώρες, που βαρύνουν σημαντικά στο διεθνές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης, έχουν λάβει μέτρα διαφύλαξης που θα ισχύσουν έως το τέλος του 2008 και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό δεν δύναται να κατανοήσει γιατί δεν έπραξε κάτι αντίστοιχο και η ΕΕ·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για τις προθέσεις της Επιτροπής τις οποίες ανήγγειλε ο Επίτροπος Mandelson σχετικά με την αναθεώρηση των μέσων εμπορικής άμυνας σύμφωνα με τα συμφέροντα των επιχειρήσεων οι οποίες μεταφέρουν την παραγωγή τους σε χώρες όπου το εργατικό κόστος είναι χαμηλότερο λόγω των χαμηλών μισθών και των χαμηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων· υπογραμμίζει ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας αποτελούν θεμελιώδες εργαλείο για την καταπολέμηση παράνομων εμπορικών πρακτικών, ιδιαίτερα στον τομέα ΚΥΕΕ·

5.  υπογραμμίζει ότι ο τομέας αυτός είναι στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ, με δυνατότητες για το μέλλον και ότι μπορεί επίσης να συντελέσει στην πραγματική επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

6.   επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ οφείλει να στηρίξει τον τομέα ως παραγωγικό κλάδο - τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε κοινοτικό -, πέραν από τις δραστηριότητες που προωθούνται σε επίπεδο κρατών μελών·

7.  θεωρεί απαραίτητα για τη διαφύλαξη των θέσεων απασχόλησης και για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του τομέα ΚΥΕΕ στην ΕΕ, μεταξύ άλλων:

  • -την εγκατάλειψη του προτύπου που βασίζεται στους χαμηλούς μισθούς, τα χαμηλά προσόντα και την πρόσκαιρη απασχόληση·
  • -την προώθηση της αύξησης του επιπέδου κατάρτισης και ειδίκευσης των επαγγελματιών του τομέα·
  • -την προώθηση μέτρων που θα δώσουν απάντηση στα συσσωρευμένα προβλήματα και τις εκτεταμένες δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. που επλήγησαν από την ανεργία συνεπεία της απώλειας θέσεων απασχόλησης και της παύσης λειτουργίας ή της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων·
  • -τον εντοπισμό των περιοχών και υπο-τομέων όπου ο κίνδυνος παύσης λειτουργίας επιχειρήσεων και συνακόλουθης ανεργίας είναι επικείμενος ή δυνητικός, ώστε να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν προληπτικά και διαφοροποιημένα μέτρα·
  • -την ενίσχυση και κατάλληλη προσαρμογή των μέσων και των όρων χρηματοδότησης των αναγκών των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, κυρίως δε εκείνων που στερούνται κεφαλαίων ή αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές ανισορροπίες·

8.   ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει νέα πολιτική διεθνούς εμπορίου που θα καταστήσει δυνατή την επιβίωση και την ανάπτυξη των βιομηχανιών της και των οικονομικών δραστηριοτήτων της που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, ιδίως δε στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και των ειδών ένδυσης, καθώς και τη βελτίωση των όρων εργασίας, την προστασία και την πρόοδο των κοινωνικών δικαιωμάτων και την αποτελεσματική διαφύλαξη του περιβάλλοντος·

9.   θεωρεί απαραίτητο να μπορέσουν τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα εμπορικής πολιτικής, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία των τομέων που πλήττονται από δυσμενή οικονομική συγκυρία·

10.  υπογραμμίζει ότι ο τομέας ΚΥΕΕ στην ΕΕ έχει να αντιμετωπίσει συνεχείς προκλήσεις στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του, και γι' αυτό χρειάζεται κοινοτική στήριξη που θα προωθήσει την δημιουργία προστιθεμένης αξίας, καινοτομίας στην μόδα και στο design και ποιοτικών προϊόντων·

11.  επιβεβαιώνει την πρότασή του για δημιουργία κοινοτικού προγράμματος - με επαρκή μέτρα στήριξης - για τον τομέα ΚΥΕΕ, ιδιαίτερα στις πιο μειονεκτικές περιοχές που εξαρτώνται από τον τομέα αυτό, για στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και των ΜΜΕ, καθώς και κοινοτικού προγράμματος που θα ενθαρρύνει τη δημιουργία σημάτων και την προώθηση στο εξωτερικό προϊόντων του τομέα, κυρίως δε μέσω των διεθνών εμπορικών εκθέσεων·

12.  επιμένει ότι η στήριξη του εκσυγχρονισμού και της προώθησης του τομέα πρέπει να θεωρηθούν διαγώνιοι στόχοι των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως δε της διαρθρωτικής πολιτικής της, και να διατεθούν για αυτή επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι·

13.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός του τομέα ΚΥΕΕ, είναι ουσιώδες να ενθαρρυνθεί η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα αυτό, μέσω κινήτρων και ειδικών κοινοτικών προγραμμάτων που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να επενδύσουν σε άμεσες δραστηριότητες ΕΤΑ και μη τεχνολογικής καινοτομίας·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να χαράξει στο πλαίσιο του Έβδομου Προγράμματος Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης μια προσέγγιση για τις ΜΜΕ και να συντελέσει στην υπέρβαση των δυσχερειών μεταφοράς της ΕΤΑ στις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη διάστασή τους·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει επισταμένως την επίπτωση της νέας πολιτικής για τις χημικές ουσίες (REACH) στον τομέα των προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης και, πιο συγκεκριμένα στις ΜΜΕ του τομέα, και να εγκρίνει προτάσεις ούτως ώστε τα εισαγόμενα προϊόντα να μην ευρίσκονται σε πλεονεκτική θέση έναντι αυτών που κατασκευάζονται στην ΕΕ·

16.  ζητεί από τις περιφερειακές και εθνικές αρχές να εκπονήσουν, σε στενή συνεργασία με τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, τοπικά στρατηγικά σχέδια για τις περιοχές στις οποίες η παρουσία του τομέα ΚΥΕΕ είναι σημαντική·

17.  θεωρεί σημαντική τη διεξαγωγή μελετών, σχεδίων και επενδύσεων που θα προωθούν την προσέλκυση άλλων βιομηχανικών κλάδων, χωρίς να αποκλείονται και αυτοί που έχουν σχέση με τον τομέα ΚΥΕΕ, με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, περισσότερη τεχνολογία και καινοτομία, που θα επιτρέψουν την απαραίτητη βιομηχανική διαφοροποίηση σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση βιομηχανιών του τομέα ΚΥΕΕ·

18.  επιμένει στην ανάγκη δημιουργίας, σε επίπεδο ΕΕ, κανονιστικού πλαισίου για την επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις που προβαίνουν σε μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους εντός και εκτός ΕΕ· θεωρεί ότι η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στις επιχειρήσεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να υπόκειται σε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις εκ μέρους τους σ'ό,τι αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση και ότι δεν πρέπει να χορηγείται ενίσχυση όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενθάρρυνση των μετεγκαταστάσεων· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος των εκπροσώπων των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο επιχειρήσεων και στη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα·

19.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιχειρήσουν να καταργήσουν όλες τις επιδοτήσεις και ενισχύσεις προς επιχειρήσεις οι οποίες μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους και να προβλέψουν ένα μηχανισμό επιστροφής των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε τέτοιες μετεγκαταστάσεις·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της παραποίησης των εμπορικών σημάτων και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, καθώς και για την καθιέρωση ειδικών ελέγχων στα τελωνεία, προκειμένου να εντοπίζονται προϊόντα που φέρουν ψευδείς δηλώσεις προέλευσης ή που παραβιάζουν τους κανόνες για την προστασία των σημάτων·

21.  θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμόζονται για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες δεσμευτικοί κανόνες σε ό,τι αφορά την ένδειξη του σήματος προέλευσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης· ζητεί από το Συμβούλιο την έγκριση πρότασης κανονισμού σχετικά με την ένδειξη "made in"·

22.  ζητεί από την Επιτροπή τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο της ανατίμησης του ευρώ στις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης της ΕΕ·

23.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της σταδιακής απελευθέρωσης του τομέα στο πλαίσιο του ΠΟΕ, στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ιδίως δε στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές και με μεγάλη εξάρτηση από τον τομέα ΚΥΕΕ·

24.  ζητεί από την Επιτροπή τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με την κατανομή της προστιθεμένης αξίας μεταξύ των διαφόρων στοιχείων της αλυσίδας δημιουργίας αξίας του τομέα, ιδίως δε των εισαγομένων προϊόντων·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της μετεγκατάστασης της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από την ΕΕ προς τη Βόρεια Αφρική, πιο συγκεκριμένα τον αντίκτυπο της δημιουργίας της αποκαλούμενης "ευρω-μεσογειακής αγοράς" στην απασχόληση και στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση των περιοχών στις οποίες ο τομέας ΚΥΕΕ παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση ·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.