Päätöslauselmaesitys - B6-0510/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0510/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

5.12.2007

suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0382/2007 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Pedro Guerreiro, Helmuth Markov, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite ja Ilda Figueiredo
GUE/NGL-ryhmän puolesta
tekstiileistä ja vaatteista

Menettely : 2007/2664(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0510/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0510/2007
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0510/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma tekstiileistä ja vaatteista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Kiinasta EU:n jäsenvaltioihin vietävien tekstiili- ja vaatetustuotteiden tiettyjä luokkia koskevan "yhteisymmärryspöytäkirjan" voimassaolon päättymisen 31. joulukuuta sekä tekstiili- ja vaatetuskaupan jatkuvan täydellisen vapautumisen,

–  ottaa huomioon valvontajärjestelmän, jonka mukaisesti Kiinasta tuodut tuotteet tarkastetaan kahteen kertaan – jäsenvaltioiden tullilaitoksen ja Kiinan viranomaisten toimesta – ja sen, että vuonna 2008 valvontajärjestelmä kattaa vain kahdeksan kymmenestä pöytäkirjassa tarkoitetusta luokasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että tekstiili- ja vaatetusalan kiintiöiden poistolla on ollut vakavat sosiaaliset seuraukset ensisijaisesti alueilla, joille on keskittynyt suurin osa yrityksistä ja työntekijöistä – joista valtaosa on naisia – ja joilla palkat ovat jatkuvasti alhaiset,

B.  ottaa huomioon, että EU:n alueet, joihin tekstiili- ja vaatetusalan työpaikkojen katoaminen on vaikuttanut eniten, ovat niitä, jotka kärsivät vakavista haitoista – niin työllisyydessä, tuotannossa kuin sosiaaliturvassa; ottaa huomioon, että tämän teollisuuden alan suojelun puute vain pahentaa niiden sosioekonomista haavoittuvuutta ja alueellista eriarvoisuutta EU:n sisällä,

C.  ottaa huomioon, että viimeisen 15 vuoden aikana monet yritykset lukuisissa jäsenvaltioissa ovat siirtäneet tuotantonsa maailman muihin osiin, varsinkin Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan, ja jättäneet jälkeensä työttömyyttä ja vakavia sosioekonomisia kriisejä,

D.  ottaa huomioon, että tekstiili- ja vaatetusala on luonteeltaan hyvin vaihtelevaa; ottaa huomioon, että se on teollisuudenala, joka vaikuttaa muihin aloihin ja joka koostuu pääosin valtavasta, usein alihankintajärjestelyillä toimivien pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) verkostosta,

E.  ottaa huomioon, että tekstiili- ja vaatetusala työllistää nykyään yli 2,6 miljoonaa henkilöä ja sen liikevaihto on yli 230 000 miljoonaa euroa EU:ssa yhteensä, mikä selittää BKT:n suuren osuuden ja työllisyyden joissakin jäsenvaltioissa kuten Portugalissa,

F.  katsoo, että Kiinan ja EU:n yhteisymmärryspöytäkirjan voimassaolon lähestyvä päättyminen vaikuttaa vakavasti epäsuotuisiin alueisiin; katsoo, että siitä aiheutuva alueellisen BKT:n mahdollinen aleneminen asukasta kohden vaatii asianmukaisia toimia,

G.  ottaa huomioon, että vaikka on olemassa joitakin suuryrityksiä, joilla on riittävästi työvoimaa ja korkea liikevaihto, alan teollisuusrakenne koostuu pääasiassa mikro- ja pienyrityksistä, joista jotkut ovat erittäin teknologiavaltaisia,

H.  katsoo, että aikoinaan ei ryhdytty tehokkaisiin toimiin EU:n tekstiili- ja vaatetusalan suojelemiseksi seurauksilta, jotka olivat ennustettavissa jo Kiinan liittyessä WTO:hon; katsoo, että sen jälkeenkään ei ole tehty mitään alueen kehittämiseksi teollisesti tai kaupallisesti eikä näin ollen alaa nyt kohdanneiden jälkiseurausten minimoimiseksi,

I.  ottaa huomioon, että markkinoiden vääristyttyä WTO:n jäsenillä on oikeus vuoden 2008 loppuun saakka ottaa käyttöön turvatoimia ja rajoittaa Kiinasta vietäviä tuotteita määrällisesti,

1.  katsoo, että kaksinkertaisen tarkastuksen valvontajärjestelmästä ei ole mitään hyötyä, ellei sillä voida estää vuonna 2005 tapahtuneen tilanteen toistumista, jolloin EU:hun tuonti kasvoi vauhdikkaasti;

2.  katsoo, että suunnitellun kaksinkertaisen tarkastuksen valvontajärjestelmän lisäksi on pantava täytäntöön suojatoimenpiteitä, jotka kattavat muun muassa jäsenvaltioiden määrittelemät tuoteluokat, jotta tekstiili- ja vaatetusalan työllisyyttä ja liiketoimintaa voidaan suojata ja edistää EU:ssa;

3.  huomauttaa, että jotkut kansainvälisessä tekstiili- ja vaatetuskaupassa merkittävässä asemassa olevat maat ovat ottaneet vuoden 2008 loppuun saakka sovellettavat suojatoimenpiteet käyttöön, ja ei tästä syystä ymmärrä, miksi EU ei ole seurannut esimerkkiä;

4.  on huolestunut komission jäsenen Peter Mandelsonin ilmoittamista komission aikeista tarkastella uudelleen kaupan suojavälineitä sellaisten yritysten etujen mukaisesti, jotka ovat siirtäneet tuotantonsa maihin, joissa tuotantokustannukset ovat alhaisemmat pienempien palkkojen ja löyhempien sosiaali- ja ympäristönormien takia; katsoo, että kaupan suojavälineet ovat olennainen keino epäoikeudenmukaisten kaupan käytäntöjen torjuntaan varsinkin tekstiili- ja vaatetusalalla;

5.  katsoo, että tekstiilit ja vaatteet ovat EU:lle tärkeä ala, jolla on erinomaiset tulevaisuudennäkymät ja joka voi myös auttaa taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden todentamisessa;

6.  korostaa, että EU:n on tuettava alaa teollisuuden alana – sekä kansallisella että yhteisön tasolla – jäsenvaltioiden edistämät toimet ylittävältä osalta;

7.  katsoo, että työpaikkojen suojelemiseksi ja kehittämiseksi sekä tekstiili- ja vaatetusalan uudistamiseksi EU:ssa on muun muassa

  • hylättävä malli, joka perustuu alhaiseen palkkaukseen, vähäisiin taitoihin ja tilapäistyöntekijöihin;
  • edistettävä koulutuksen korkeaa tasoa ja alan ammattilaisten pätevyyttä;
  • edistettävä toimia lukuisten ongelmien ja vaikeuksien käsittelemiseksi, joita työttömäksi joutuneet perheet kohtaavat, koska työpaikat ovat menneet ja yritykset ovat lopettaneet toimintansa tai siirtäneet sen muualle;
  • arvioitava alueet ja alasektorit, joita yritysten lopettaminen, ja näin ollen myös työttömyys, uhkaa välittömästi tai mahdollisesti, jotta ennalta ehkäiseviin toimiin voidaan ryhtyä tilanteen mukaan;
  • lisättävä ja mukautettava rahoituslähteitä ja -ehtoja mikro- sekä pienten ja keskisuurten tekstiiliyritysten tarpeiden mukaisesti, myös niiden, joilla on vähän pääomaa ja joiden rakenne on epätasapainossa;

8.  kehottaa komissiota laatimaan uusi kansainvälinen kauppapolitiikka, jotta työpaikkoja luovat teollisuudenalat ja taloudellinen toiminta, tekstiili- ja vaatetusala mukaan luettuna, voisivat säilyä hengissä ja kehittyä, kohentaa työoloja, suojata ja hyödyntää sosiaalisia oikeuksia sekä suojella tehokkaasti ympäristöä;

9.  katsoo, että jäsenvaltioiden olisi voitava ryhtyä kauppapoliittisiin toimiin, joilla suojataan haitallisista suhdannevaihteluista kärsiviä aloja;

10.  muistuttaa, että EU:n tekstiili- ja vaatetusala on joutunut kamppailemaan jatkuvien, uudistamista koskevien haasteiden kanssa, ja katsoo tästä syystä sen tarvitsevan yhteisön tukea lisäarvon, muotia ja tuotesuunnittelua koskevan innovoinnin ja tuotteen laadun edistämiseksi;

11.  toistaa ehdotuksensa siitä, että tekstiili- ja vaatetusalalle, ja varsinkin siitä riippuvaisille epäsuotuisemmassa asemassa oleville alueille, olisi laadittava yhteisön ohjelma, jolla on asianmukaiset varat ja jolla on tarkoitus edistää tutkimusta, innovointia, ammatillista koulutusta ja pk-yrityksiä, ja ohjelman olisi noudatettava toista yhteisön ohjelmaa, jolla tuetaan uusien markkinoiden luontia ja piristetään alan tuotteiden ulkoista mainostamista esimerkiksi kansainvälisillä kauppamessuilla;

12.  katsoo, että alan uudistamiseen ja edistämiseen tarkoitettua tukea olisi pidettävä tavoitteena, jota sovelletaan kaikkeen EU:n politiikkaan, myös EU:n rakennepolitiikkaan, ja että sille olisi kohdennettava tarvittavat varat sen mukaisesti;

13.  katsoo, että tekstiili- ja vaatetusalan uudistamiseksi tutkimusta ja innovointia on kannustettava kannustimilla ja erityisillä yhteisön avustusohjelmilla auttamaan pk-yrityksiä sijoittamaan suoriin T&K-toimiin ja muuhun kuin teknologiseen innovointiin;

14.  kehottaa komissiota tarjoamaan tutkimusta ja kehittämistä (T&K) koskevan seitsemännen puiteohjelman mukaisesti pk-yrityksille lähestymistavan, jolla niiden on tarkoitus selvitä ongelmista, jotka liittyvät T&K:n siirtämiseen yrityksille niiden kokoon katsomatta;

15.  kehottaa komissiota arvioimaan tarkasti uuden kemikaalipolitiikan (REACH) vaikutukset tekstiili- ja vaatetusalaan, ja erityisesti pk-yrityksiin, ja tekemään ehdotuksia sen varmistamiseksi, että tuontituotteita ei aseteta etusijalle EU:ssa valmistettuihin tuotteisiin nähden;

16.  kehottaa taloudellisten ja yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa läheisesti työskenteleviä alueellisia ja kansallisia viranomaisia laatimaan paikalliset strategiasuunnitelmat alueille, jotka ovat tekstiili- ja vaatetusalan keskuksia;

17.  katsoo, että on käynnistettävä tutkimuksia ja hankkeita ja sijoitettava muiden, myös tekstiili- ja vaatetusalaan liittyvien, teollisuudenalojen kiinnostuksen herättämiseksi tarjoamalla korkeampaa lisäarvoa ja suurempaa teknologian ja innovoinnin osuutta, mikä mahdollistaa tarvittavan teollisen monipuolistumisen alueilla, joihin tekstiili- ja vaatetusala on erittäin keskittynyt;

18.  katsoo, että on luotava EU:n tasolla sääntelypuitteet, joilla rangaistaan yritysten siirtymisistä EU:n alueella ja sen ulkopuolella; katsoo, että kansallisella ja EU:n tasolla yrityksille annettava julkinen tuki on kytkettävä niille asetettaviin pitkän aikavälin sitoumuksiin, jotka liittyvät alueelliseen kehitykseen ja työllisyyteen, ja että minkäänlaista tukea ei pidä myöntää, jos sitä voidaan käyttää yritysten siirtymisen tukemiseen; kehottaa vahvistamaan työntekijöiden edustajien asemaa yritysten johtokunnissa ja yritystä koskevassa ratkaisevassa päätöksenteossa;

19.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pyrkimään täydellisesti eroon sellaisille yrityksille annettavista avustuksista ja tukimuodoista, jotka siirtävät toimintansa muualle, ja tekemään sopimuksen, jonka mukaan toimintansa siirtäneet yritykset velvoitetaan maksamaan takaisin saamansa avustukset;

20.  kehottaa komissiota auttamaan jäsenvaltioita ryhtymään toimiin tuotemerkkien väärentämisen ja tullipetosten torjumiseksi ja ottamaan käyttöön erityiset tullitarkastukset sellaisten tuotteiden tunnistamiseksi, joissa on väärä alkuperäilmoitus tai jotka rikkovat tuotemerkkien suojasäännöksiä;

21.  katsoo, että yhteisöön kuulumattomista maista tuotaviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin olisi sovellettava alkuperän pakollista merkitsemistä koskevia sääntöjä, ja pyytää komissiota hyväksymään "made in" -merkintää koskevan asetusehdotuksen;

22.  kehottaa komissiota tekemään tutkimuksen siitä, miten euron arvon nousu vaikuttaa EU:n tekstiili- ja vaatevientiin;

23.  kehottaa komissiota tekemään tutkimuksen siitä, miten WTO:n ajama tekstiili- ja vaatetusalan asteittainen vapautuminen vaikuttaa taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen varsinkin kyseistä alasta erittäin riippuvaisilla epäsuotuisilla alueilla;

24.  kehottaa komissiota tekemään tutkimuksen siitä, miten lisäarvo jakautuu eri tekijöiden kesken alan lisäarvoketjussa, ja kiinnittämään erityistä huomiota tuontituotteisiin;

25.  kehottaa komissiota tekemään tutkimuksen siitä, miten EU:n tekstiili- ja vaatetuotannon siirto Pohjois-Amerikkaan ja varsinkin niin kutsutun EU–Välimeri-markkinoiden luonti vaikuttavat tekstiili- ja vaatetuskeskusten työllisyys ja sosioekonomiseen tilanteeseen;

26.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.