Návrh uznesenia - B6-0510/2007Návrh uznesenia
B6-0510/2007

NÁVRH UZNESENIA

5.12.2007

ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0382/2007
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Pedro Guerreiro, Helmuth Markov, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite a Ilda Figueiredo
v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
o textile a odevných výrobkoch

Postup : 2007/2664(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0510/2007
Predkladané texty :
B6-0510/2007
Prijaté texty :

B6‑0510/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o textile a odevných výrobkoch

Európsky parlament,

–  so zreteľom na skutočnosť, že dňa 31. decembra tohto roku sa skončí účinnosť tzv. memoranda o porozumení o vývoze istých textilných a odevných výrobkov z Číny do krajín Európskej únie a na pokračovanie úplnej liberalizácie trhu s textilom a odevnými výrobkami,

–  so zreteľom na zavedenie mechanizmu dvojitej kontroly tovaru dovážaného z Číny zo strany colných orgánov členských štátov a čínskych orgánov, ktorý sa vzťahuje len na osem z desiatich kategórií uvedených v memorande počas roku 2008,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A.  keďže zrušenie kvót v odvetví textilu a odevných výrobkov má vážne dôsledky v sociálnej oblasti a ovplyvňuje najmä regióny, v ktorých je sústredený väčší počet podnikov odvetvia a zamestnancov, z ktorých väčšinu tvoria ženy, a kde sú aj naďalej nízke odmeny,

B.  keďže regióny Európskej únie najviac postihnuté rušením pracovných miest v odvetví textilu a odevných výrobkov sú veľmi znevýhodnené, a to tak pokiaľ ide o možnosti zamestnania a výroby, ako aj o sociálny blahobyt, a keďže nedostatočná ochrana tohto výrobného odvetvia len zvyšuje ich sociálnu a hospodársku zraniteľnosť a regionálne rozdiely v rámci EÚ,

C.  keďže v posledných 15 rokoch bol zaznamenaný vysoký počet podnikov v rôznych členských štátoch, ktoré presunuli výrobu do iných regiónov, a to najmä do severnej Afriky a do Ázie, v dôsledku čoho sa zvýšila nezamestnanosť a vznikali vážne sociálne a hospodárske krízy,

D.  keďže odvetvie textilu a odevných výrobkov je dosť heterogénne a vytvára výrobný reťazec siahajúci do iných sektorov, v ktorom prevláda široká sieť malých a stredných podnikov často spolupracujúcich formou subdodávateľstva,

E.  keďže odvetvie textilu a odevných výrobkov v súčasnosti zamestnáva viac ako 2,6 milióna pracovníkov a dosahuje obrat vyše 230 miliárd EUR v EÚ, výraznou mierou sa podieľajúci na HDP a na zamestnanosti niektorých členských štátov, najmä Portugalska,

F.  keďže ohlásené ukončenie účinnosti memoranda o porozumení medzi EÚ a Čínskou ľudovou republikou bude mať vážne dôsledky pre menej rozvinuté regióny a môže prispieť k zníženiu HDP na obyvateľa v týchto regiónoch, čo bude vyžadovať adekvátnu reakciu,

G.  keďže napriek tomu, že existujú veľké podniky s vysokým počtom zamestnancov a veľkým objemom výroby, v podnikateľskej štruktúre odvetvia dominujú mikropodniky a malé podniky, v niektorých prípadoch s vysokými investíciami do technológií,

H.  keďže neboli prijaté účinné opatrenia na ochranu odvetvia textilu a odevných výrobkov v EÚ pred predvídateľnými dôsledkami prijatia Číny do WTO v roku 2000, ako aj opatrenia na priemyselné a obchodné zhodnocovanie v období od tohto dátumu dodnes, ktoré by minimalizovali ukazujúci sa dosah na odvetvie,

I.  keďže členovia WTO môžu do konca roku 2008 prijímať ochranné opatrenia vo forme obmedzení množstva výrobkov dovážaných z Čínskej ľudovej republiky, ak vznikne nerovnováha na trhu,

1.  zdôrazňuje, že spomenutý mechanizmus dvojitej kontroly tovaru dovážaného z Číny bude mať zmysel len vtedy, ak sa zabráni vzniku situácie, ktorá vznikla v roku 2005, kedy došlo k rýchlemu nárastu dovozu tovaru do EÚ;

2.   zdôrazňuje, že okrem uvedeného mechanizmu dvojitej kontroly treba zaviesť nové ochranné opatrenia, a to najmä v kategóriách, ktoré by mali uviesť členské štáty v záujme zachovania a podpory zamestnanosti a aktivít v tomto odvetví v rámci EÚ;

3.   upozorňuje, že niektoré krajiny, ktoré sa vo výraznej miere podieľajú na medzinárodnom obchode s textilom a odevnými výrobkami, prijali ochranné opatrenia s účinnosťou do konca roku 2008, a preto nie je jasné, prečo EÚ neurobila ten istý krok;

4.   vyjadruje svoje obavy z plánov Komisie ohlásených komisárom Mandelsonom, podľa ktorých by sa mali prehodnotiť nástroje na ochranu obchodu (TDI) na základe záujmov podnikov, ktoré presúvajú výrobu do krajín s nižšími výrobnými nákladmi vyplývajúcimi z nižších platov a nízkych sociálnych a environmentálnych nárokov; zdôrazňuje, že TDI sú základným nástrojom na boj proti nekalým obchodným postupom, najmä v odvetví textilu a odevných výrobkov;

5.   zdôrazňuje, že odvetvie textilu a odevných výrobkov má pre EÚ strategický význam s veľkým potenciálom v budúcnosti a môže tiež prispieť k účinnému dosiahnutiu hospodárskej a sociálnej súdržnosti;

6.   opätovne zdôrazňuje, že EÚ musí toto odvetvie podporovať ako výrobný reťazec – či už na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Spoločenstva – okrem krokov prijímaných na úrovni členských štátov;

7.   považuje za potrebné, na účely ochrany pracovných miest a rozvoja a modernizácie odvetvia textilu a odevných výrobkov v EÚ, okrem iného:

   — skoncovať s modelom založeným na nízkych odmenách, nízkej kvalifikácii zamestnancov a neistote zamestnania;

   — podporiť zvyšovanie úrovne vzdelávania a kvalifikácie odborníkov v odvetví;

   — presadzovať opatrenia, ktoré poskytnú odpoveď na hromadenie problémov a množstvo ťažkostí rodín vyplývajúcich z nezamestnanosti spôsobenej rušením pracovných miest a zatváraniu či presunu výrobných kapacít;

   — pristúpiť k skúmaniu oblastí a dodávateľských odvetví, ktorým hrozí bezprostredné riziko alebo možnosť ukončenia výroby a následná nezamestnanosť, aby sa mohli aktivovať rôzne preventívne opatrenia;

   — posilniť a prispôsobiť spôsoby a podmienky financovania potrebám mikropodnikov, malých a stredných textilných podnikov, a to najmä tých, ktorým chýba kapitál a ktoré sú vystavené štrukturálnej nerovnováhe;

8.   nalieha na Komisiu, aby vytýčila novú politiku medzinárodného obchodu tak, aby sa zabezpečilo prežitie a rozvoj priemyslu a hospodárskych činností vytvárajúcich pracovné príležitosti, predovšetkým v oblasti textilu a odevných výrobkov, ako aj zlepšenie pracovných podmienok, ochrana a rozvoj sociálnych práv a účinná ochrana životného prostredia;

9.   považuje za potrebné, aby členské štáty mohli v oblasti obchodnej politiky prijímať opatrenia na zabezpečenie ochrany odvetví zasiahnutých nepriaznivým hospodárskym vývojom;

10.  zdôrazňuje, že odvetvie textilu a odevných výrobkov v EÚ čelí v súvislosti s jeho modernizáciou neustálym problémom, a preto potrebuje podporu Spoločenstva pri presadzovaní vytvárania pridanej hodnoty a inovácie v oblasti módy, dizajnu a kvality výrobkov;

11.  opätovne potvrdzuje svoj návrh na vytvorenie programu Spoločenstva – podložený primeranými prostriedkami – zameraného na odvetvie textilu a odevných výrobkov, a to najmä v najviac znevýhodnených regiónoch závislých od tohto odvetvia, ktorým by sa podporil výskum, inovácie, odborná príprava a malé a stredné podniky, rovnako ako svoj návrh na vytvorenie programu Spoločenstva, ktorým by sa podnietila tvorba značiek a vonkajšia podpora výrobkov odvetvia, najmä na medzinárodných veľtrhoch;

12.  trvá na tom, že podpora modernizácie a rozvoj odvetvia by mali byť považované za cieľ týkajúci sa celej škály politík EÚ, najmä pokiaľ ide o jej štrukturálnu politiku, čo by malo mať príslušný vplyv na vyčlenenie primeraných finančných prostriedkov;

13.  zdôrazňuje, že na to, aby sa zaručila modernizácia odvetvia textilu a odevných výrobkov, je nevyhnutné povzbudiť výskum a inováciu tohto odvetvia prostredníctvom osobitných stimulov a programov podpory Spoločenstva, ktorých cieľom je podporiť malé a stredné podniky pri investovaní do priamych činností v oblasti rozvoja a výskumu a netechnologických inovácií;

14.  žiada Komisiu, aby v 7. rámcovom programe pre výskum a rozvoj vytýčila prístup k malým a stredným podnikom a aby prispela k prekonaniu problémov pri prenose výskumu a rozvoja do podnikov bez ohľadu na ich veľkosť;

15.  žiada Komisiu, aby pozorne preskúmala vplyv novej politiky pre chemické látky (REACH) na odvetvie textilu a odevných výrobkov, konkrétnejšie na malé a stredné podniky, a aby prijala návrhy, ktorými zabezpečí, že dovážané výrobky nebudú voči výrobkom pochádzajúcim z EÚ zvýhodňované;

16.  nalieha na národné a regionálne orgány, aby v úzkej spolupráci s hospodárskymi a sociálnymi účastníkmi vypracovali miestne strategické plány pre oblasti, v ktorých má odvetvie textilu a odevných výrobkov mimoriadne zastúpenie;

17.  považuje za dôležité uskutočniť štúdie, projekty a investície, ktoré pritiahnu iné priemyselné odvetvia vrátane tých, ktoré sú spojené s textilom a odevnými výrobkami, ponúkajúce vyššiu pridanú hodnotu, väčším zastúpením technológie a inovácií, ktoré by zabezpečili potrebnú diverzifikáciu priemyslu v regiónoch s vysokou koncentráciou odvetvia textilu a odevných výrobkov;

18.  trvá na potrebe vytvoriť regulačný rámec na úrovni EÚ, ktorým sa budú penalizovať presuny podnikov v rámci a mimo EÚ; nazdáva sa, že udeľovanie pomoci podnikom z verejných zdrojov na vnútroštátnej a európskej úrovni by malo byť podmienené dlhodobými záväzkami zo strany podnikov, týkajúcimi sa regionálneho rozvoja a zamestnania, a že by sa nemala udeľovať žiadna pomoc, ktorá by mohla byť využitá na podporu presunu podnikov; žiada, aby sa posilnila úloha zástupcov pracovníkov vo vedení podnikov a pri prijímaní riadiacich rozhodnutí štrukturálneho charakteru;

19.  žiada Komisiu a členské štáty, aby sa snažili zrušiť všetky dotácie a pomoc podnikom, ktoré presúvajú svoje činnosti, a aby stanovili mechanizmus, ktorým by sa ukladala podnikom, ktoré svoje činnosti presunuli, povinnosť vrátiť udelenú pomoc;

20.  žiada Komisiu, aby podporila členské štáty pri prijímaní opatrení na boj proti falšovaniu obchodných značiek a proti pašovaniu tovaru, a zároveň žiada zriadenie osobitných colných kontrol zameraných na identifikáciu výrobkov s falošným potvrdení o pôvode alebo takých, ktoré porušujú predpisy týkajúce sa ochrany značiek;

21.  nazdáva sa, že by sa v súvislosti s dovozom z tretích krajín mali uplatňovať záväzné pravidlá na uvádzanie značky pôvodu textilných a odevných výrobkov, a žiada Radu, aby prijala návrh nariadenia o značke „made in“;

22.  žiada Komisiu, aby uskutočnila štúdiu o vplyve zhodnocovania eura na vývoz textilu a odevných výrobkov z EÚ;

23.  žiada Európsku komisiu, aby uskutočnila štúdiu o vplyve postupnej liberalizácie odvetvia v rámci WTO na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, najmä v menej rozvinutých regiónoch so silnou závislosťou od odvetvia textilu a odevných výrobkov;

24.  žiada Komisiu, aby uskutočnila štúdiu o rozdeľovaní pridanej hodnoty medzi jednotlivými prvkami hodnotového reťazca odvetvia, konkrétne pokiaľ ide o dovážané výrobky;

25.  žiada Komisiu, aby uskutočnila štúdiu o vplyve presunu výroby textilu a odevných výrobkov z EÚ do severnej Afriky, a najmä o vplyve vytvorenia tzv. euro-stredomorského trhu na zamestnanosť a sociálno-hospodársku situáciu v regiónoch, v ktorých sa odvetvie sústreďuje;

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a národným parlamentom.